Terug
Gepubliceerd op 11/06/2021

2021_GRMW_00785 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086 - perceel 1, 2, 3, 4, 5 en 7 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00785 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086 - perceel 1, 2, 3, 4, 5 en 7 - Goedkeuring 2021_GRMW_00785 - Overheidsopdracht van leveringen - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086 - perceel 1, 2, 3, 4, 5 en 7 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 47 § 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.758.857,92

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 4°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent heeft een uitgebreid voertuigenpark, met onder andere personenvoertuigen, vrachtwagens, bromfietsen, fietsen, machines, enz.
In haar investeringsplan voorziet de Stad Gent jaarlijks een budget voor de vernieuwing, modernisering en verduurzaming van haar voertuigenpark.
De dienst Aankoop en Logistiek, afdeling Vloot wil de vervanging van dienstvoertuigen zo duurzaam mogelijk doorvoeren, wat kadert in het bedrijfsvervoerplan, dienstverplaatsingen.

De Stad Gent beschikt hiervoor niet over een eigen raamovereenkomst, maar kiest er voor om mee in te stappen in een raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid, daar deze de diversiteit van noden kan afdekken.

Vooraf hebben we de noden, in lijn met het vervangingsprogramma van onze organisatie, kunnen meegeven en deze zijn dan ook opgenomen in het bestek dat werd gelanceerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om maximaal diversiteit te kunnen aanbieden in het aanbod van vrachtwagens en hiermee gerichter te kunnen inspelen op de noden bij de stadsdiensten, wenst de dienst Aankoop en Logistiek, afdeling Vloot beroep te doen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid. Als lokale overheid kan de stad beroep doen op hun logistieke ondersteuning.
Dit omvat onder andere het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel in alle mogelijke tonnages, opbouw en aandrijving zoals deze momenteel courant op de markt beschikbaar zijn.

Hiervoor heeft de Vlaamse Overheid een open aanbesteding gelanceerd met lastenboeknummer 2020/HFB/OP/66086 waarop lokale overheden kunnen inschrijven. De opdracht loopt van 28 april 2021 tot 27 april 2024 (1 x verlengbaar met 12 maanden).

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer.

Perceel 1 van de raamovereenkomst betreft een vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 16 ton, CNG, Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek.
Perceel 2 van de raamovereenkomst betreft een vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 16 ton, DIESEL, Volvo Group Belgium nv, Smalleheerweg 31, 9041 Oostakker.
Perceel 3 van de raamovereenkomst betreft een vrachtwagen - MTM 19 ton, CNG, Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek.
Perceel 4 van de raamovereenkomst betreft een vrachtwagen - MTM 19 ton, DIESEL, Volvo Group Belgium nv, Smalleheerweg 31, 9041 Oostakker.
Perceel 5 van de raamovereenkomst betreft een vrachtwagen voor zware toepassing - MTM 26 ton, CNG, Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek.
Perceel 7 van de raamovereenkomst betreft een vrachtwagen 4x4 werktuigdrager, DIESEL, G. Lambert & Co nv, Rue de Néverlée (RH) 1, 5020 Namur.

De dienst Aankoop en Logistiek, afdeling Vloot wenst in te stappen op deze raamovereenkomst en volgende vermoedelijke hoeveelheden af te nemen:
Perceel 1- vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 16 ton, CNG: 1
Perceel 2 - vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 16 ton, DIESEL: 1
Perceel 3 - een vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 19 ton, CNG: 1
Perceel 4 - vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 19 ton, DIESEL: 1
Perceel 5 - vrachtwagen voor zware toepassing - MTM 26 ton, CNG: 5
Perceel 7 - vrachtwagen 4x4 werktuigdrager, DIESEL: 1

Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijn van 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De grootste afname van dit contract zien we op perceel 5, dit zijn de zware vrachtwagens met kraan en containersysteem op CNG. Dit is ook de standaard die we de voorbije jaren hebben aangekocht op onze eigen contracten.

Er wordt bewust gekozen, om ook mee in te stappen op de percelen 2, 4 en 7 omdat er behoeftes bestaan binnen de diensten om te kunnen beschikken over een 4x4 aangedreven vrachtwagen, ifv het opereren op niet verharde ondergronden, en deze niet bestaan in een CNG-uitvoering of andere alternatieve aandrijving.

Vooral bij de Groendienst bestaat deze nood:

  • Vrachtwagen met hoogtewerker: zal voor 95% ingezet worden voor het snoeien en vellen van bomen zoals straatbomen, parkbomen en bosbomen.

Voor de parkbomen en bosbomen is een 4x4 terreinvoertuig absoluut noodzakelijk.
De zware snoeiwerken kunnen enkel in de winter uitgevoerd worden, tijdens die 6 maanden ongeveer is de ondergrond meestal vrij nat en dus onbegaanbaar met een gewoon voertuig. Belangrijk is ook dat de vrachtwagen zo veilig mogelijk wordt opgesteld omwille van de stabiliteit van de hoogtewerker en de te snoeien/vellen boom.
Met een 4x4 zijn er meer mogelijkheden om de juiste positie te zoeken zodat de veiligheid van de medewerkers niet in het gedrang komt.
Vandaag gebeurt dit met een oudere zelfrijdende hoogtewerker die wordt vervoerd met tractor met dieplader, beiden worden aangedreven door oudere dieselmotoren. De aankoop kadert in het vervangprogramma en is nodig om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen.

Op kwetsbare locaties is zo een voertuig zeker noodzakelijk om geen bijkomende spoorvorming te krijgen wanneer een gewoon voertuig zich zou hebben vastgereden.

  • Vrachtwagen met containerhaaksysteem: voor het klassiek transport wordt gebruik gemaakt van 26 tons CNG vrachtwagens met kraan en containerhaaksysteem. Tijdens de winter dienen er echter ook kleinere containers aangevoerd te worden in de parken voor het verzamelen van oa snoeiafval en/of verwijdering van zieke/dode bomen.

Ook hier zijn de omstandigheden zodanig dat de ondergrond meestal vrij nat en dus onbegaanbaar is met een gewoon voertuig.

Een gelijkaardige situatie doet zich ook tijdens het volledige jaar voor in natuurgebieden, zoals bvb de Bourgoyen, en daardoor niet bereikbaar voor het afzetten en ophalen van containers, door middel van een klassieke vrachtwagen waarbij de inzet van tractoren zich opdringt om goederen uit de groenzone naar de baankant te transporteren.

Deze 4x4 aangedreven voertuigen zijn beschikbaar binnen de percelen 2, 4 en 7, maar (nog) niet bij de percelen 1, 3 of 5, waar vrachtwagens op CNG worden aangedreven. Bij navraag bij Scania trucks, blijkt dat deze ook niet op korte termijn beschikbaar zullen komen, een andere aandrijving dan een dieselmotor is dus niet voorhanden op de markt.

Daar waar tijdens de uitvoering van de opdracht zou blijken dat dit 4x4 product wel wordt ontwikkeld en beschikbaar wordt, zal vanzelfsprekend er steeds gekozen worden voor een CNG alternatief tov een dieselalternatief.

Deze aankoopstrategie, strookt met de bepalingen uit het bedrijfsvervoersplan dienstverplaatsingen (2017-2030), zoals werd goedgekeurd in het college van 5/10/2017. Namelijk: tegen 2030 is het de ambitie om de bussen en vrachtwagens dieselvrij te maken. De huidige technologie laat dit nog niet volledig toe,  maar deze branche is in volle transitie en we zullen bijsturen indien volwaardige alternatieven voor diesel op de markt zijn.

Samen met de dienst milieu en klimaat werd de het aspect ‘CNG’ als brandstof voor zware voertuigen opnieuw bekeken. Volgende aspecten worden hierbij bekeken:

KLIMAAT

Het voertuig moet gemaakt worden. Auto’s op benzine, diesel en gas zijn het makkelijkst te maken. Daarbij komt dus minder CO₂ vrij dan bijvoorbeeld bij de bouw van een elektrische auto, wat veel complexer en duurder is en dus ook meer energie vraagt. Batterijen vragen enorm veel energie om te maken. Een waterstofauto heeft zowel een (kleinere) batterij  als een waterstoftank en een brandstofcel die energie vraagt om te maken en dus ook CO₂ uitstoot bij de productie. 

De brandstof moet aangemaakt worden. Naar olie en gas moet je boren, het oppompen transporteren en/of raffineren. Aardgas is een klimaatvriendelijke brandstof tijdens het verbruik, maar het probleem zit bij de ontginning. Bij het boren, transporteren en verwerken van aardgas – dat voor meer dan 80% uit methaan (CH4) bestaat (28 CO2-equivalenten) is er altijd een zekere verspilling van gas. Die lekken waren gekend, maar zijn blijkbaar ernstig onderschat geweest. Het weglekkende methaan zorgt er dus wel voor dat de voorsprong die CNG-voertuigen hadden op diesel en benzine door hun lagere CO₂-uitstoot tijdens het rijden, is verdwenen. Bij elektrische voertuigen is het net zo. Hernieuwbare stroom uit windmolens of zonnepanelen of energie uit kerncentrales zorgt amper voor CO₂-uitstoot. Door het intensieve productieproces kan een EV-voertuig dat werd gebouwd met een energiemix van gas- of steenkoolcentrales zeer belastend zijn voor het milieu. Elektromotoren op waterstof impliceren een efficiëntieverlies aangezien de idealiter groene stroom eerst wordt gebruikt om waterstof te produceren via elektrolyse, die daarna in de brandstofcel van het voertuig terug kan worden omgezet naar elektriciteit. Voor lange afstanden en zwaar vervoer kan waterstof wel een goede oplossing zijn om de batterij te helpen ondersteunen. Grotere batterijen produceren om een grotere reikwijdte te kunnen bekomen is niet de juiste keuze naar duurzaamheid. 

De elektrische auto en waterstofauto stoten tijdens het rijden geen CO₂ uit. Als je de fossiele verbrandingsmotoren onder mekaar vergelijkt, scoort aardgas het beste. Diesel komt op de tweede plaats en benzine op de derde. Diesel is beter voor het klimaat dan benzine omdat er in een liter diesel meer energie zit dan in een liter benzine. Je hebt dus minder liter diesel nodig om even ver te rijden als met een benzine. 

Well-to-wheel gezien zijn elektrische auto’s op groene stroom de beste. CNG zal gezien de ontginning net laatste eindigen in een vergelijking die enkel kijkt naar de impact op het klimaat. De verschillen met diesel en benzine zijn kleiner, waardoor het aspect luchtkwaliteit aan belang wint.

Er bestaat echter nog geen mature & betaalbare technologie inzake elektrische vrachtwagens, en al zeker niet in een 4x4 toepassing.

LUCHTKWALITEIT

Hiervoor nemen we de reële luchtverontreinigende emissies bij het gebruik van het voertuig in acht. Ook hier zijn elektrische wagens (BEV, FC) de beste keuze. Wegens een 0-uitstoot. Wel zijn er indicaties en verdere studies nodig naar eventuele significante bandenslijtage. De conventionele verbrandingsmotoren met elkaar vergeleken raad men inzake luchtkwaliteit nog steeds benzine aan. Dat is minder dan diesel afhankelijk van complexe filters, additieven (AdBlue) en katalysatoren om zijn uitstoot onder controle te houden. Technologie die bovendien slijtage - en manipulatiegevoelig kunnen zijn. Zelfs bij de meest recente voertuigen die vanaf vandaag op de markt komen, mogen dieselmodellen (Euro 6 d) nog ruim 33% meer schadelijke stikstofoxiden uitstoten dan benzinewagens. Bovendien is bevonden dat dieselwagens, ook van euro 5 en van euro 6, in de praktijk veel meer uitstoten dan de wettelijke limieten (dieselgate), een probleem dat er niet is bij benzinewagens. Inzake luchtkwaliteit zijn aardgasvoertuigen vergelijkbaar met benzinevoertuigen. 

Er bestaat echter nog geen mature & betaalbare technologie inzake elektrische vrachtwagens of met benzinemotoren, en al zeker niet in een 4x4 toepassing. 

De cascade

Binnen het bedrijfsvervoersplan dienstverplaatsingen hanteren we volgende cascade voor keuze bij de aankoop van nieuwe voertuigen:

  • Elektrisch
  • CNG
  • Benzine
  • Diesel (indien geen andere mogelijkheid)

 -> Wat betreft de personenwagens en kleine bestelwagens blijft elektrisch de beste keuze, wat reeds maximaal wordt toegepast bij het bestaande aankoopbeleid. 

-> Voor het zwaarder vervoer:

 CNG wagens zijn nooit goed geweest voor klimaat en zullen dat ook niet worden. Vroeger werden aardgasvoertuigen gepromoot voor hun lage PM-emissies tov dieselvoertuigen. De verbranding zelf, zonder nabehandeling, emitteert voor aardgas minder emissies dan bij diesel. Door goede nabehandeling stoot diesel minder emissies uit tijdens de homologatie. De nabehandeling zal niet altijd optimaal zijn, alvast niet over de volledige levensloop van een dieselvoertuig. In die optiek gaat DMK er dan ook van uit dat een aardgas voertuig minder risico’ heeft inzake luchtkwaliteit. De cascade houdt dus nog steeds steek indien we naar luchtkwaliteit kijken. 

Om CO2-neutraal te worden moeten we in de toekomst maximaal inzetten op EV, ook bij zwaarder vervoer.

Overzicht van de uitgaven

2020/HFB/OP/66086 - perceel 1


Dienst* Aankoop en Logistiek Aankoop en Logistiek
Budgetplaats 351270000 349520080
Categorie* I E
Subsidiecode niet relevant niet relevant
2022 € 102.680,00 € 6.500,00
2023   € 6.500,00
2024   € 6.500,00
2025   € 6.500,00
later

€ 39.000,00
Totaal 1 voertuig
€ 102.680,00
€ 65.000,00
Totaal € 102.680,00 € 65.000,00

Investering:

Bestellingen kunnen maximaal geplaatst worden tot en met 26 april 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2025 (1x verlengbaar met 12 maanden). Doordat de leveringstermijn ongeveer 8 tot 10 maanden in beslag neemt, is er ook in 2026 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 1 voertuig, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 1 voertuig op basis van een looptijd van 10 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2022, 2023, 2024, 2025 of 2026 zal het onderhoudscontract lopen tot 2032, 2033, 2034, 2035 of tot 2036.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening.

2020/HFB/OP/66086 -perceel 2


Dienst* Aankoop en Logistiek Aankoop en Logistiek
Budgetplaats 351270000 349520080
Categorie* I E
Subsidiecode niet relevant niet relevant
2023 € 54.074,90 € 6.500,00
2024   € 6.500,00
2025   € 6.500,00
later
  € 45.500,00
Totaal 1 voertuig
€ 54.074,90
€ 65.000,00
Totaal € 54.074,90 € 65.000,00

Investering:

Bestellingen kunnen maximaal geplaatst worden tot en met 26 april 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2025 (1x verlengbaar met 12 maanden). Doordat de leveringstermijn ongeveer 8 tot 10 maanden in beslag neemt, is er ook in 2026 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 1 voertuig, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 1 voertuig op basis van een looptijd van 10 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2022, 2023, 2024, 2025 of 2026 zal het onderhoudscontract lopen tot 2032, 2033, 2034, 2035 of tot 2036.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening.

2020/HFB/OP/66086 - perceel 3


Dienst* Aankoop en Logistiek Aankoop en Logistiek
Budgetplaats 351270000 349520080
Categorie* I E
Subsidiecode niet relevant niet relevant
2024 € 106.964,00 € 6.500,00
2025

€ 6.500,00
later
  € 52.000,00
Totaal 1 voertuig
€ 106.964,00
€ 65.000,00
Totaal € 106.964,00 € 65.000,00

Investering:

Bestellingen kunnen maximaal geplaatst worden tot en met 26 april 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2025 (1x verlengbaar met 12 maanden). Doordat de leveringstermijn ongeveer 8 tot 10 maanden in beslag neemt, is er ook in 2026 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 1 voertuig, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 1 voertuig op basis van een looptijd van 10 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2022, 2023, 2024, 2025 of 2026 zal het onderhoudscontract lopen tot 2032, 2033, 2034, 2035 of tot 2036.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening.


2020/HFB/OP/66086 - perceel 4


Dienst* Aankoop en Logistiek Aankoop en Logistiek
Budgetplaats 351270000 349520080
Categorie* I E
Subsidiecode niet relevant niet relevant
2025
€ 67.798,72
€ 6.500,00
later
  € 58.500,00
Totaal 1 voertuig
€ 67.798,72
€ 65.000,00
Totaal € 67.798,72 € 65.000,00

Investering:

Bestellingen kunnen maximaal geplaatst worden tot en met 26 april 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2025 (1x verlengbaar met 12 maanden). Doordat de leveringstermijn ongeveer 8 tot 10 maanden in beslag neemt, is er ook in 2026 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 1 voertuig, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 1 voertuig op basis van een looptijd van 10 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2022, 2023, 2024, 2025 of 2026 zal het onderhoudscontract lopen tot 2032, 2033, 2034, 2035 of tot 2036.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening.


2020/HFB/OP/66086 - perceel 5


Dienst* Aankoop en Logistiek Aankoop en Logistiek
Budgetplaats 351270000 349520080
Categorie* I E
Subsidiecode niet relevant niet relevant
2022 € 129.954,00 € 6.500,00
2023 € 129.954,00 € 6.500,00
2024 € 129.954,00 € 6.500,00
025
€ 129.954,00
€ 6.500,00
later
€ 129.954,00 € 39.000,00
Totaal 1 voertuig
€ 129.954,00
€ 65.000,00
Totaal € 649.770,00 € 325.000,00

Investering:

Bestellingen kunnen maximaal geplaatst worden tot en met 26 april 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2025 (1x verlengbaar met 12 maanden). Doordat de leveringstermijn ongeveer 8 tot 10 maanden in beslag neemt, is er ook in 2026 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 5 voertuigen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 5 voertuigen op basis van een looptijd van 10 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2022, 2023, 2024, 2025 of 2026 zal het onderhoudscontract lopen tot 2032, 2033, 2034, 2035 of tot 2036.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening.


2020/HFB/OP/66086 - perceel 7 


Dienst* Aankoop en Logistiek Aankoop en Logistiek
Budgetplaats 351270000 349520080
Categorie* I E
Subsidiecode niet relevant niet relevant
2022 € 127.570,30 € 6.500,00
2023   € 6.500,00
2024   € 6.500,00
2025

€ 6.500,00
later
  € 39.000,00
Totaal 1 voertuig
€ 127.570,30
€ 65.000,00
Totaal € 127.570,30 € 65.000,00

Investering:

Bestellingen kunnen maximaal geplaatst worden tot en met 26 april 2024 (* onder voorbehoud van de voorziene verlenging van het aankoopcontract tem 2025 (1x verlengbaar met 12 maanden). Doordat de leveringstermijn ongeveer 8 tot 10 maanden in beslag neemt, is er ook in 2026 investeringsbudget voorzien.

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een vermoedelijke hoeveelheid van 1 voertuig, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
Deze bedragen zijn de aankoopprijzen van de basisvoertuigen en de bedragen worden mogelijks vermeerderd met voertuigopties.

Exploitatie:

Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen voor een onderhoudscontract voor 1 voertuig op basis van een looptijd van 10 jaar.
Naargelang de start van het contract: 2022, 2023, 2024, 2025 of 2026 zal het onderhoudscontract lopen tot 2032, 2033, 2034, 2035 of tot 2036.
Voorgestelde bedragen (incl. btw) zijn ramingen, verschuivingen tussen verschillende budgetperiodes zijn mogelijk.
De tarieven kunnen variëren in tarief volgens prijsherziening.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35127 Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086 - perceel 1, 2, 3, 4, 5 en 7.

Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijn van 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer. 

Artikel 2

Keurt goed om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst af te roepen op perceel 1 (vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 16 ton, CNG) van de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de gemeenteraad aan Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek, met ondernemingsnummer 0402.607.507.

De raamovereenkomst loopt van 28 april 2021 tot 27 april 2024 (1x verlengbaar met 12 maanden).

De af te nemen hoeveelheden zijn niet specifiek bepaald en verlopen volgens de structurele vervanging van de stadsvloot i.f.v. de looptijd van het contract, waarbij er steeds gekozen wordt voor het meest milieuvriendelijke alternatief, waar technisch mogelijk i.f.v. de transportnood.
Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijn van 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer.

Artikel 3

Keurt goed om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst af te roepen op perceel 2 (vrachtwagen voor stadsvervoer - MTM 16 ton, DIESEL) van de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de gemeenteraad aan Volvo Group Belgium nv, Smalle Heerweg 31, 9041 Oostakker, met ondernemingsnummer 0420.383.647.

De raamovereenkomst loopt van 28 april 2021 tot 27 april 2024 (1x verlengbaar met 12 maanden).

De af te nemen hoeveelheden zijn niet specifiek bepaald en verlopen volgens de structurele vervanging van de stadsvloot i.f.v. de looptijd van het contract, waarbij er steeds gekozen wordt voor het meest milieuvriendelijke alternatief, waar technisch mogelijk i.f.v. de transportnood.
Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijn van 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer.

Artikel 4

Keurt goed om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst af te roepen op perceel 3 (vrachtwagen - MTM 19 ton, CNG) van de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de gemeenteraad aan Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek, met ondernemingsnummer 0402.607.507.

De raamovereenkomst loopt van 28 april 2021 tot 27 april 2024 (1x verlengbaar met 12 maanden).

De af te nemen hoeveelheden zijn niet specifiek bepaald en verlopen volgens de structurele vervanging van de stadsvloot i.f.v. de looptijd van het contract, waarbij er steeds gekozen wordt voor het meest milieuvriendelijke alternatief, waar technisch mogelijk i.f.v. de transportnood.
Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijn van 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer.

Artikel 5

Keurt goed om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst af te roepen op perceel 4 (vrachtwagen - MTM 19 ton, DIESEL) van de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de gemeenteraad aan Volvo Group Belgium nv, Smalle Heerweg 31, 9041 Oostakker, met ondernemingsnummer 0420.383.647.

De raamovereenkomst loopt van 28 april 2021 tot 27 april 2024 (1x verlengbaar met 12 maanden).

De af te nemen hoeveelheden zijn niet specifiek bepaald en verlopen volgens de structurele vervanging van de stadsvloot i.f.v. de looptijd van het contract, waarbij er steeds gekozen wordt voor het meest milieuvriendelijke alternatief, waar technisch mogelijk i.f.v. de transportnood.
Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijn van 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer.

Artikel 6

Keurt goed om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst af te roepen op perceel 5 (vrachtwagen voor zware toepassing - MTM 26 ton, CNG) van de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de gemeenteraad aan Scania Belgium nv, A. Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek, met ondernemingsnummer 0402.607.507.

De raamovereenkomst loopt van 27 april 2021 t.e.m. 26 april 2024 (1x verlengbaar met 12 maanden).

De af te nemen hoeveelheden zijn niet specifiek bepaald en verlopen volgens de structurele vervanging van de stadsvloot i.f.v. de looptijd van het contract, waarbij er steeds gekozen wordt voor het meest milieuvriendelijke alternatief, waar technisch mogelijk i.f.v. de transportnood.
Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijnen van 8 jaar en 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer.

Artikel 7

Keurt goed om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst af te roepen op perceel 7 (vrachtwagen 4x4 werktuigdrager, DIESEL) van de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het leveren van vrachtwagens met CNG en diesel - 2020/HFB/OP/66086, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de gemeenteraad aan G. Lambert & Co nv, Rue de Néverlée (RH) 1, 5020 Namur met ondernemingsnummer 0400.902.978.

De raamovereenkomst loopt van 28 april 2021 tot 27 april 2024 (1x verlengbaar met 12 maanden).

De af te nemen hoeveelheden zijn niet specifiek bepaald en verlopen volgens de structurele vervanging van de stadsvloot i.f.v. de looptijd van het contract, waarbij er steeds gekozen wordt voor het meest milieuvriendelijke alternatief, waar technisch mogelijk i.f.v. de transportnood.
Er kan conform het lastenboek ook een all-in onderhouds- en herstellingscontract (diensten) afgesloten worden voor de respectievelijke voertuigen voor de vastgestelde termijn van 10 jaar zoals bepaald in de inventaris.

De bestellingen zullen worden geplaatst bij de hoofdaannemer, de facturatie van zowel het voertuig alsook het onderhoudscontract kan verlopen via een (lokale) dealer die aangeduid is door de hoofdaannemer.