Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00181 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Huursubsidie

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 15/04/2021 - 21:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Els Roegiers; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00181 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Huursubsidie 2021_MV_00181 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Huursubsidie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Mevrouw de schepen,

 

Tussen 1 oktober 2020 en 28 februari 2021 konden Gentaars, die minstens 2 jaar en geen 4  jaar als kandidaat-huurder bij een domiciliemaatschappij waren ingeschreven, een éénmalige huurpremie krijgen van de stad.

Aangezien de aanvraagperiode voorbij is kan men momenteel de aanvragen evalueren.

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

vr 19/03/2021 - 14:12

Toelichting

Wat zijn de resultaten van dit éénmalig initiatief :

 

 1. Hoeveel aanvragen werden er ingediend ?  
 2. Hoeveel werden positief/negatief beoordeeld ?
 3. Hoe verhoudt zich dat tot de groep van rechthebbenden?  Heeft men de juiste doelgroep bereikt ? hebben jullie zicht op de drempels tot het indienen van een aanvraag ? 
 4. Als men niet iedereen bereikt heeft, is er dan nog restbudget? Wordt hiermee nog iets gedaan ?
 5. Plant men nog dergelijke initiatieven in de toekomst ?

Bespreking

Antwoord

De coronacrisis hakt er bij velen stevig in. We hebben er met deze Gentse huurpremie voor gekozen vanuit woonbeleid de zwaksten te ondersteunen en ons te richten op diegenen die nog geen woonsteun (sociale huur, Vlaamse huurpremie, Vlaamse huursubsidie) ontvangen. We hebben ons daarom gericht op de huurmarkt en meer bepaald de huurders die recht hebben op een sociale woning en die tussen de 2 en 4 jaar op de wachtlijst staan.

Die methodiek heeft een aantal voordelen. We baseren ons op een bestaande wachtlijst, dus dat beperkt de controle op definitie zwakke huurder.

Dat heeft echter ook een aantal nadelen, o.a. de kwetsbare huurder die niet op die wachtlijst staat maakt geen aanspraak op de huurpremie. 

De methodiek heeft dus meteen een effect op de mate waarin we de doelgroep kunnen bereiken. 

Volgens het reglement waren er in oktober 2020 1797 rechthebbenden

Daarvan waren er 282 leefloongerechtigden die via de automatische rechtentoekenning rechtstreeks hun premie krijgen (zonder aanvraag).

Daarnaast waren er 1515 niet-leefloongerechtigden die werden aangeschreven en een aanvraag moesten indienen:

Er werden 833 aanvragen ingediend, (waarvan 6 te laat).  

Voor de leefloongerechtigden gebeurde de opvolging door OCMW aan de hand van automatische rechtentoekenning.

 • 282 personen de Gentse huurpremie toegekend.
 • Geen weigeringen
 •  4 stopzettingen: 3 wegens een verhuis buiten Gent en 1 wegens fraude.

Voor niet leefloongerechtigden gebeurde de opvolging door Dienst Wonen Stad Gent en niet via automatische rechtentoekenning. De potentieel rechthebbenden kregen 2 keer het aanvraagformulier thuis opgestuurd. 

 • Er werden 792 aanvragen positief beoordeeld. 
  • Voor het volledige bedrag (tem februari): 536
  • Voor minder dan 5 maanden: 229
  • De actualisatie in maart zal cijfers geven over het aantal mensen die het volledige bedrag krijgen voor de 12 maanden. Dit zullen maximum 400 aanvragen zijn. 
 • Er werden 55 aanvragen negatief beoordeeld.
  • Door verhuis buiten Gent 6
  • Niet ingeschreven bij SHM of langer dan 4 jaar ingeschreven bij SHM 6
  • Geen (juiste) huurovereenkomst 12
  • Dubbele aanvraag 11
  • Samenwonen ouders 10
  • Verlies van verblijfsrecht 4
  • Te laat ingediend 6

 

Hebben we nu de juiste doelgroep bereikt?  En hebben we zicht op de drempels tot het indienen van een aanvraag ?

Naast de eerdere bedenkingen dat de methodiek ook zijn beperkingen heeft, kunnen we evalueren of we binnen de afgebakende rechthebbenden een voldoende bereik hadden. 

Voor leefloongerechtigden werd gebruik gemaakt van een automatische toekenning, dus daar werd de juiste doelgroep bereikt.

Bij de niet leefloongerechtigden dienden ongeveer 52% van de potentieel rechthebbenden een aanvraag in. Deze aanvraag kon per mail, digitaal, via Gentinfo en in de Woonwijzer ingediend worden.

We zien een aantal drempels voor deze relatief lage responsgraad: 

 • Naamsverwarring: Op het aanvraagformulier staat ‘aanvraag eenmalige Gentse Huurpremie’ wat het vermoeden wekt bij de aanvrager dat ze slechts eenmalig 40 euro kunnen ontvangen. 
 • Aanvraagformulier
  • Het aanvraagformulier was kort en helder geformuleerd en toch waren enkele vragen moeilijk verstaanbaar  voor de (kwetsbare) burger.  
  • Bijvoegen huurovereenkomst: de burger moest de huurovereenkomst bezorgen. Men is niet altijd in het bezit van deze huurovereenkomst. Burgers wisten vaak niet dat een huurovereenkomst van 1 jaar ook nog geldig is als deze termijn verstreken is. Daardoor dachten zij soms dat ze geen geldige huurovereenkomst konden bezorgen. 
 • We merkten in januari op dat er bij deze doelgroep veel verhuisbewegingen zijn. Zowel binnen als buiten Gent waardoor de aanvraagformulieren mogelijks verloren gingen. 
 • De administratief medewerkers geven aan dat er ook nood is aan laagdrempelige live-contacten met de burger om het aanvraagformulier samen in te vullen. Wat gezien de nog steeds geldende coronamaatregelen moeilijk(er) haalbaar was.

 

Als men niet iedereen bereikt heeft, is er dan nog restbudget? Wordt hiermee nog iets gedaan?

We weten nu al dat er een restbudget zal zijn. Het exacte bedrag is echter nog niet gekend. In maart werd een 1-malige her controle voorzien van de voorwaarden. De verwerking van deze gegevens is nu nog bezig. Eens dat rond is, zullen we een exact zicht krijgen op het resterend budget. Er is in 2021 900.000 euro beschikbaar. 

Met dit restbudget is een verlenging van de maatregel op 1 of andere manier mogelijk. We moeten er wel rekening mee houden dat er geen restbudget over is bij de flankerende kosten. Zo is personeel aangeworven tot november 2021 voor de (zware) administratieve verwerking van alle aanvragen en betalingen. 

 

Plant u nog dergelijke initiatieven in de toekomst ?

We hebben geen structurele huursubsidie of premie opgenomen in onze beleidsnota. We zijn ervan overtuigd dat een structurele huurpremie best verstrekt wordt op hetzelfde niveau als de financiering van de structurele sociale huisvesting, namelijk het Vlaamse niveau. Wat we wel willen doen: punt 5.2.5   van de beleidsnota ‘Gebruik huurpremie en huursubsidie maximaliseren’. We zien een grote onderbenutting van de Vlaamse huurpremie. De Vlaamse huurpremie worstelt wat met gelijkaardige en bijkomende drempels (o.a. conformiteitsattest). 

De actualisatie van de kandidaten voor de eenmalige Gentse huurpremie in maart, zorgt ervoor dat we in het bezit zijn van de gegevens van ongeveer 530 burgers die recht zouden moeten hebben op de Vlaamse Huurpremie. We bekijken momenteel of deze mensen actief gecontacteerd mogen/kunnen worden ikv ondersteuning bij hun aanvraag van de Vlaamse huurpremie alsook een intake voor eventueel andere ondersteuning bij de Woonwijzer. 

di 20/04/2021 - 08:23