Terug
Gepubliceerd op 09/04/2021

2021_GRMW_00404 - Beleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing 2020-2025 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00404 - Beleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing 2020-2025 - Goedkeuring 2021_GRMW_00404 - Beleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 namen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur 2019-2024.

Op 18 februari nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de ontwerpbeleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing. De ontwerpbeleidsnota werd toegelicht en besproken op de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW) van 18 maart 2021. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De beleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing is een concretisering van de gestelde ambities uit het bestuursakkoord en beschrijft de beleidskeuzes op het vlak van ruimtelijke planning, stadsontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

Deze nota kwam tot stand op basis van vele interne overlegmomenten en met de hulp van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, het Projectbureau Ruimte, de Dienst Stedelijke Vernieuwing en sogent.

Het college ontving zeven adviezen op de ontwerpbeleidsnota van verschillende stedelijke adviesraden. Veel van deze opmerkingen werden verwerkt in de definitieve versie van de beleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing. Deze aanpassingen betreffen vooral aanvullingen, verduidelijkingen en bijkomende engagementen.

Adviezen

Gecoro Gunstig onder voorwaarden
Woonraad Ongunstig advies
Jeugdraad Ongunstig advies
Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap Gunstig advies
Adviesraad etnisch-culturele diversiteit Gunstig advies
Minaraad Gunstig advies

Besluit

Artikel 1

Keurt de bijgevoegde beleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing 2020-2025 goed. 


Bijlagen

  • Beleidsnota Ruimtelijke planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke vernieuwing 2020-2025
  • Beleidsnota Ruimtelijke planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke vernieuwing 2020-2025 (versie met wijzigingen)