Terug
Gepubliceerd op 09/04/2021

2021_GRMW_00412 - Verkoop van perceel grond in natuurgebied gelegen aan de Ternatstraat te Herzele voor openbaar nut - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00412 - Verkoop van perceel grond in natuurgebied gelegen aan de Ternatstraat te Herzele voor openbaar nut - Goedkeuring 2021_GRMW_00412 - Verkoop van perceel grond in natuurgebied gelegen aan de Ternatstraat te Herzele voor openbaar nut - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Burgerlijk Wetboek, artikel 1582 en volgende en Titel XVIII.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door de besturen van de erkende erediensten.

Aangepaste visienota – privaat patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent, vastgesteld door de OCMW-raad op 18 februari 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het OCMW van Gent is eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Ternatstraat in Herzele. Dit perceel is kadastraal gekend als Herzele, eerste afdeling, sectie B, nummer 440 met een kadastrale oppervlakte van 16 a 90 ca. Deze grond is volgens het gewestplan gelegen in natuurgebied. Het perceel is niet verpacht en wordt niet gebruikt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeente Herzele heeft interesse om bovenstaand perceel aan te kopen omdat het deel uitmaakt van het natuurproject Doormansbos. 

De gemeente Herzele heeft een schatting aangevraagd van dit perceel. Op 31 juli 2020 maakte landmeter-expert Joris Vandendriessche uit Herzele een schatting op van dit perceel. De venale waarde werd geschat op 4.977,00 euro of 2,94 euro/m². De totale onteigeningsvergoeding bedraagt 6.196,42 euro (= 4.977,00 euro + 24,50 % wederbeleggingsvergoeding).

De gemeente Herzele vraagt dan ook om het perceel gelegen te Herzele, eerste afdeling, sectie B, nummer 440 te mogen aankopen tegen een totale vergoeding van 6.196,42 euro voor openbaar nut. Er worden geen wachtintresten toegekend omdat de betaling gebeurt bij het verlijden van de akte. Alle aktekosten zijn ten laste van de gemeente Herzele.

Notaris Annelies Turtelboom werd aangesteld door de gemeente Herzele om de akte op te stellen en te verlijden. Alhoewel het OCMW zelf een eigen notaris kan aanstellen, zijn er geen redenen waarom het OCMW zich niet zou aansluiten bij de keuze van de gemeente Herzele. 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* O15 Vastgoed
Budgetplaats Z2000002 
Categorie* 2600100 
2021 6196,42
Totaal 6196,42

Verwachte ontvangsten

€ 6.196,42

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de verkoop van een perceel grond in natuurgebied  gelegen aan de Ternatstraat te Herzele, kadastraal gekend als Herzele, eerste afdeling, sectie B, nummer 440 voor openbaar nut aan de gemeente Herzele tegen een totale vergoeding van 6.196,42 euro (inclusief wederbeleggingsvergoeding). Alle aktekosten zijn ten laste van de gemeente Herzele, zoals beschreven in bijgevoegde ontwerpakte.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.


Bijlagen

  • ontwerpakte OCMW-gemeente Herzele
  • schattingsverslag