Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00231 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Rozebroekenpark, bos en waterhuishouding

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 15/04/2021 - 21:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Els Roegiers; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00231 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Rozebroekenpark, bos en waterhuishouding 2021_MV_00231 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Rozebroekenpark, bos en waterhuishouding

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het Rozenbroekenpark is een van onze sterk gewaardeerde wijkparken in Gent. Het viel zelfs meermaals voor haar ontwerp in de prijzen. Maar het valt vooral dagelijks bij de honderden, duizenden bezoekers en passanten in de smaak. Het is een park met ook een bijzondere geschiedenis en ook interessante natuurwaarden, vooral op de oorspronkelijke broekpercelen. Er is ook een heel nauwe betrokkenheid van de buurt bij dit park, o.m. via de ASBR (Actiegroep Sint-Baafskouter Rozebroeken). Dezer dagen zijn er evenwel 2 kwesties die de gemoederen beroeren in de buurt. De waterhuishouding, en de verkoop van groot perceel privaat bos.  

Met de heraanleg van de Rozebroekenbeek enkele jaren geleden, en met de voorbije droge jaren, staat de beek aan de schapenweide jaarrond eigenlijk meer droog dan leeg. Dit zorgt voor een verschraling van de natte weide en het broekbos. De natte wintermaanden, en nu de droge lentemaanden, illustreren dit nog maar eens. Een groot verlies, niet alleen voor de schapen, maar vooral ook aan biodiversiteit, en nefast voor klimaat. 

Enkele tientallen meters verder, op de gemeentegrens met Destelbergen, wordt een groot privaat bosperceel verkocht. Dit is een ongelooflijke opportuniteit om het park en het boskarakter van de aanpalende percelen te gaan versterken, kinderen kunnen er spelen, buurtbewoners wandelen er graag, goed voor bosstructuur, natuur en klimaat, in deze verstedelijkte, geürbaniseerde omgeving.  Ook aan Destelbergense kant n.b.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 09/04/2021 - 12:44

Toelichting

Vragen

  • Is de waterproblematiek aan de schapenweide en omgeving u bekend, kan dit kort worden toegelicht? Zullen er maatregelen genomen worden om het water trager te laten infiltreren in de bodem, zo ja welke maatregelen, en op welke termijn? 
  • Kan de verkoop van het bosperceel kort worden geschetst? Kan de opportuniteit om de bos- en groenstructuur tussen de wijken Sint-Baafskouter, Westveld en Eenbeekeinde (Destelbergen) te versterken kort worden geschetst? Worden er stappen ondernomen om bij deze verkoop van dit bosperceel, dit bos te kunnen behouden en terug toegankelijk te maken? 
  • De gemeente Destelbergen kan nog 'warmer' gemaakt worden voor dit parkgebied. Legt u nav deze kwesties hiervoor eventueel contact met de buurgemeente Destelbergen? 
  • Gaan uw diensten over deze kwesties in overleg met de buurt, of met de ASBR ? 

Bespreking

Antwoord

  • Is de waterproblematiek aan de schapenweide en omgeving u bekend, kan dit kort worden toegelicht? Zullen er maatregelen genomen worden om het water trager te laten infiltreren in de bodem, zo ja welke maatregelen, en op welke termijn? 

De waterproblematiek in de Rozebroeken en Sint-Baafskouterpark is ons inderdaad bekend. De verdroging aan de zuidelijke schapenweide (Herlegemstraat, gele rechthoek op onderstaande kaart) is een zeer lokale problematiek.  

Deze weide watert af via een zijgrachtje (stippellijn van W naar Oost) van de Rozebroekbeek (dikke blauwe lijn). De Rozebroekbeek watert dan verder af naar het zuiden richting de Schelde. 

Gezien op deze zijgracht geen groot gebied is aangesloten (bijvoorbeeld bewoning/opwaartse riolering) en dus de afvoer beperkt is, kunnen we hier bekijken of we het water hier lokaal kunnen ophouden. In eerste instantie zullen we dit doen aan de hand van zandzakjes (aan rood punt op de kaart), bij wijze van test. 

Door water op te houden kunnen we lokaal de grondwatertafel aanvullen in de hoop de natte natuur die er werd waargenomen aan de schapenweide terug een kans te geven.

Niet alleen ter hoogte van de schapenweide vindt echter verdroging plaats. Ook opwaarts langs de Rozebroekbeek zijn zones die lijden onder verdroging, net als op vele andere locaties in Gent. Het beperken van drainage en vergroten van infiltratie zijn oplossingen die samen moeten worden bekeken. 

Vele grachten zijn historisch aangelegd om te ontwateren en zullen hierdoor ook zorgen voor een verlaging van de grondwatertafel. De meest kwetsbare gebieden zijn gebieden met grondwatergebonden natuur, zoals Vinderhoutse bossen, Rosdambeekvallei,… 

Het gericht plaatsen van stuwtjes en zoeken naar geschikte plaatsen voor infiltratie is een eerste stap bij het verder tegengaan van de verdroging.

We dienen dit wel te doen in nauw overleg met de rioolbeheerder. Zij bewaken namelijk dat ook bij wateroverlast de afvoer gegarandeerd kan blijven, gezien sommige grachten ook een belangrijke afwaterende functie hebben. 

 

  • Kan de verkoop van het bosperceel kort worden geschetst? Kan de opportuniteit om de bos- en groenstructuur tussen de wijken Sint-Baafskouter, Westveld en Eenbeekeinde (Destelbergen) te versterken kort worden geschetst? Worden er stappen ondernomen om bij deze verkoop van dit bosperceel, dit bos te kunnen behouden en terug toegankelijk te maken?

Op 30 maart 2021 werd de Groendienst door een buurtbewoner gecontacteerd in verband met de nakende verkoop van een aantal bospercelen op het grondgebied van Destelbergen, grenzend aan het Sint-Baafskouter. De desbetreffende buurtbewoner nam ook contact op met de gemeente Destelbergen en bezorgde een overzicht van de percelen in kwestie. 

Het betreft een aantal private bospercelen die volgens het gewestplan bestemd zijn als parkgebied. Conform de wetgeving dienen deze percelen te worden behouden als bos. Een eventuele verkoop zou dan ook geen invloed mogen hebben op de bestaande bosstructuur en de ecologische waarde van het bos.

Een deel van dit private bos werd tot voor kort ook gebruikt als speelbosje. Dit werd door de eigenaar oogluikend toegestaan, maar kon geenszins als verworven recht worden beschouwd. Intussen werd het perceel terug geprivatiseerd.  

Gelet op de ligging van deze percelen op grondgebied Destelbergen beschikt de Stad niet over eigendomsgegevens noch contactgegevens. Bovendien werd deze verkoop niet publiek aangekondigd waardoor het niet duidelijk is wat de precieze intenties zijn van de eigenaar. Tenslotte is de Stad niet bevoegd om hierin verdere stappen te ondernemen.   

Op 2 april nam de Groendienst daarom contact op met de gemeente Destelbergen. Zij zijn dit dossier momenteel nog verder aan het onderzoeken en namen intussen zelf contact op met de eigenaar.  

 

  • De gemeente Destelbergen kan nog 'warmer' gemaakt worden voor dit parkgebied. Legt u nav deze kwesties hiervoor eventueel contact met de buurgemeente Destelbergen? 

Hiervoor zijn reeds contacten gelegd. Op dit moment wacht de Stad het standpunt van Destelbergen af. Nadien zullen we verder bekijken hoe hiermee om te gaan. Indien de gemeente zou beslissen om deze percelen aan te kopen, is de Stad uiteraard vragende partij om in overleg met Destelbergen te bekijken op welke wijze deze percelen kunnen ingeschakeld worden in het park en of een deel van het bos publiek kan worden opengesteld.

 

  • Gaan uw diensten over deze kwesties in overleg met de buurt, of met de ASBR ?

Zoals aangegeven is er reeds contact met een buurtbewoner. Op dit moment is er evenwel nog geen concrete aanleiding om hieromtrent een overleg met de buurt te organiseren. 

vr 16/04/2021 - 08:45