Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00204 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Versperring paden Zandbergen Wondelgem

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 15/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 15/04/2021 - 21:55
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Els Roegiers; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00204 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Versperring paden Zandbergen Wondelgem 2021_MV_00204 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Versperring paden Zandbergen Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen,

In het vragenuurtje van november 2019 stelde ik reeds een vraag over de toegankelijkheid van de Zandbergen te Wondelgem. De schepen gaf toen in haar antwoord aan om langsheen de hoofdroutes de nodige dunningswerkzaamheden uit te voeren, zodat het duidelijk is waar de paden lopen.

Recent werden de paden in de Zandbergen op verschillende plaatsen geblokkeerd door boomstammen of takkenhopen. De meeste versperringen zijn te groot om er vlot over te wandelen.

Een zoektocht naar meer informatie over deze wijziging, levert echter geen resultaat op. Ik heb hierover volgende vragen aan de schepen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 02/04/2021 - 09:41

Toelichting

1/ Heeft de schepen weet van de blokkering van de wandelpaden? Werden de werken uitgevoerd door de stadsdiensten? Zo ja, met welke reden? 

2/ Indien de werkzaamheden door de stad werden uitgevoerd, op welke manier werd over de doelstelling, de uitvoering van de werken en het verhoopte resultaat gecommuniceerd? Was er participatie van de gebruikers van de Zandbergen?

3/ Welke communicatie plant de schepen hierover nog te voeren?

4/ Indien het de bedoeling van de schepen is om het aantal paden te beperken, kan zij dan zorgen voor een duidelijke kaart die ook via de reguliere kanalen (vb. Google Maps) raadpleegbaar is?

5/ Wat is de visie van de schepen op mountainbikers in het domein van de Zandbergen?

Bespreking

Antwoord

Zandbergen is een buitenbeentje in de Gentse groenzones. Het is een spontaan ontstaan natuurgebied, op zandophopingen ten tijde van de uitgraving van de Ringvaart. Spontaan is in het gebied een avontuurlijk populieren-wilgenbos ontstaan met veel spontane begroeiing (waaronder heel veel brandnetels) en   met allerlei olifantenpaadjes, zonder dat die ooit officieel aangelegd of beheerd zijn. Dode takken van wilgen op leeftijd en de al gesignaleerde grote hoeveelheid brandnetels hebben de voorbije jaren bij gebruikers van het gebied (omwonenden maar bv ook  de scouts die hier graag spelen) de vraag doen stellen naar een stuk beheer van het bos. Het is in die context dat we er nu voor geopteerd hebben om – voor het eerst - twee duidelijke wandellussen aan te leggen waar iedereen aangenaam en veilig kan wandelen. Dat is ook wat ik al aangekondigd had in november 2019, tijdens het vragenuurtje waar u naar verwijst: om Zandbergen toegankelijker te maken  wilden we de padenstructuur helderder definiëren. Er zijn nu eindelijk goed toegankelijke hoofdroutes die goed onderhouden zullen worden. Dit alles is alvast gebeurd in afwachting van een beheersplan met bijhorende echte toegankelijkheidsregeling, waar we later deze legislatuur nog werk van gaan maken. Hiervoor gaan we uiteraard nog een participatietraject met de gebruikers en omwonenden opzetten. De huidige situatie is dus geen definitieve inrichting. 

 

  • Heeft de schepen weet van de blokkering van de wandelpaden? Werden de werken uitgevoerd door de stadsdiensten? Zo ja, met welke reden? 

De recente beheerwerken werden in opdracht van de Groendienst uitgevoerd door de firma Krinkels en zijn er dus gekomen naar aanleiding van  meerdere opmerkingen over de gebrekkige toegankelijkheid van het gebied en de paden (overgroeien met brandnetels, gevaarlijke overhangende takken en bomen). 

Dit heeft tot volgende aanpak op korte termijn geleid: 

  • We creëren een veilig en toegankelijk hoofdpad (groene lijn) dat jaarrond beheerd wordt. 
  • Langs dit pad worden onveilige bomen (die een gevaar kunnen vormen voor bezoekers) gekapt of getopt (kroon verwijderd, waardoor stam blijft staan voor bijv. spechten (spechtengaten) of vleermuizen (holtes). 
  • In het zomerhalfjaar worden de brandnetels langs het pad gemaaid, zodat het pad toegankelijk blijft.
  • De nevenpaadjes (rode stippellijnen), waar nu aan het begin boomstammen en takkenhopen gelegd zijn, als een signaal dat dit geen onderhouden en ‘veilig’ pad is.  

Op die manier willen we ook de ‘gebruiksintensiteit’ sturen en kunnen we in de stukken met de rode paden zo ook de aanwezige natuurwaarden de kans te geven om zich meer te ontwikkelen. 

We staan uiteraard open voor feedback hierover. Tot nog toe hebben ons nog geen reacties bereikt. 

Voor de duidelijkheid: het hele gebied blijft op dit moment in zijn geheel een publiek toegankelijke groenzone. De langetermijnvisie voor de Zandbergen zal de komende jaren dus in een (natuur)beheerplan met toegankelijkheidsregeling worden opgenomen. De nood aan avontuurlijk bos, waarin ook gespeeld kan worden, wordt daarin uiteraard meegenomen.

 

  • Indien de werkzaamheden door de stad werden uitgevoerd, op welke manier werd over de doelstelling, de uitvoering van de werken en het verhoopte resultaat gecommuniceerd? Was er participatie van de gebruikers van de Zandbergen? 

De werkzaamheden werden ter plaatse gecommuniceerd aan de hand van een infobord. De bewoners van de omliggende straten ontvingen een bewonersbrief in de bus. De eventuele ingrijpen die naar aanleiding van de verder te bepalen langetermijnvisie nodig zijn (bv voorzien van zit- of speelinfrastructuur), zullen met de gepaste participatie gebeuren.

 

  • Welke communicatie plant de schepen hierover nog te voeren? 

Voor de Zandbergen zal zoals gezegd een natuurbeheerplan worden opgemaakt. Bij de opmaak van het beheerplan zal een inspraakronde voorzien worden; in het bijzonder over de toegankelijkheidsregeling. Aan de goedkeuring van dit beheerplan gaat een consultatieronde vooraf en een periode van inzage waarin iedereen het beheerplan kan inkijken en opmerkingen kan formuleren.

 

  • Indien het de bedoeling van de schepen is om het aantal paden te beperken, kan zij dan zorgen voor een duidelijke kaart die ook via de reguliere kanalen (vb. Google Maps) raadpleegbaar is?  

De huidige paden in de Zandbergen zijn spontaan ontstaan en zijn altijd opengehouden door de gebruikers. Op Google Maps zijn deze vandaag niet zichtbaar. Tot hiertoe werden zij niet actief beheerd. 

Het hoofdpad wordt voortaan dus wél in het beheer opgenomen. We laten een kaart met dit pad en de nieuwe toegang opnemen op de website van Stad Gent. Door het plaatsen van boomstammen is het duidelijk welke paden we niet onderhouden. Deze paden nemen we niet op in de kaart.  

In het kader van het natuurbeheerplan, bij de definitieve inrichting, zullen er nieuwe kaarten worden opgemaakt en voorzien worden aan de ingang van het gebied zodat alles duidelijk is voor de bezoeker.

 

  • Wat is de visie van de schepen op mountainbikers in het domein van de Zandbergen? 

De wirwar aan olifantenpaadjes in een oud populieren-wilgenbos kan de Groendienst onmogelijk allemaal veilig onderhouden. We willen mountainbiken hier dus niet aanmoedigen. De ingangen van de wegen geven aan waar er nu geen onderhoud is.  

Voor mountainbikers zijn er alvast specifieke parcours in de Blaarmeersen en er zijn vele trage wegen in en rond Gent – waar mountainbikers zich helemaal kunnen uitleven.  

De toekomstvisie op (zachte) recreatie in de Zandbergen zal de komende jaren opgenomen worden in het beheerplan met toegankelijkheidsregeling, waar ik al naar verwees.

vr 16/04/2021 - 08:31