Terug
Gepubliceerd op 12/04/2021

Agenda  commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • 8. OV-taxi, netwerk en werking.- Anneleen Van Bossuyt (0160-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord 2 april 2021

 • 9. Maatregelen permanente fietsstraat Groendreef Mariakerke.- Stijn De Roo (0161-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 30 maart 2021

 • IR 1.

  2021_MV_00198 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evergemsesteenweg Wondelgem

 • IR 2.

  2021_MV_00199 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Proefproject doorstroming openbaar vervoer

 • IR 3.

  2021_MV_00201 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Hakkeneistraat wordt fietspad

 • IR 4.

  2021_MV_00208 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Plaatsing en verwijdering fietsstalling Mimosastraat

 • IR 5.

  2021_MV_00209 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Ongevallen op Wittewalle

 • IR 6.

  2021_MV_00212 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Voetgangersplan

 • IR 7.

  2021_MV_00213 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Aanleggen riolering in de Halewijnstraat

 • IR 8.

  2021_MV_00215 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Parkeerproblematiek UZGent – recente evolutie

 • IR 9.

  2021_MV_00219 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Verover de straat

 • IR 10.

  2021_MV_00220 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Alternatieve lijnvoering in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat)

 • IR 11.

  2021_MV_00221 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Alternatieve lijnvoering in Oostakker (cluster Krijtestraat en Hollenaarstraat)

 • IR 12.

  2021_MV_00225 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Aanpak verkeersveiligheid in Drongen in het kader van nieuwe projecten

 • IR 13.

  2021_MV_00226 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Werken aan de Dampoort rotonde

 • IR 14.

  2021_MV_00227 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: wijkmobiliteitsplan Dampoort Oud-Gentbrugge

 • 1.

  2021_GRMW_00424 - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - periode 2021-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en de vzw Gent Hotels, Kasteellaan 51 te 9000 Gent, voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent en waarbij een jaarlijkse bijdrage van 46.770 euro wordt toegekend voor de periode 2021 - 2025.
  Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met 0,85 %.

 • 2.

  2021_GRMW_00426 - Nieuw 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' - 16 mei 2021 tot 31 juli 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een tweede 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters in kader van relanceplan' goed te keuren. Dit reglement treedt in werking op 16 mei 2021 en eindigt op 31 juli 2022. 

  (BIS-stages: Beroepsinlevingsstages)

 • 3.

  2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de projectovereenkomst met ESF (Europees Sociaal Fonds), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement WSE (Werk en Sociale Economie), afdeling ESF, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 goed te keuren.

  Het project loopt van 1 januari 2021 tot 30 april 2021. De projectperiode kan verlengd worden t.g.v. de coronacrisis.

 • 4.

  2021_GRMW_00390 - Overeenkomst betreffende coördinatie werven Gent-Noord - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de de overeenkomst goed te keuren betreffende coördinatie werven Gent-Noord met De Werkvennootschap nv van publiek recht (DWV), De Vlaamse Waterweg nv (DVW), het Vlaams Gewest -  Agentschap Wegen en Verkeer - Oost-Vlaanderen (AWV), TMVW en de cvba Fluvius.

  (kenmerk: TDWCOL/2021/55)

 • 5.

  2021_GRMW_00391 - Overheidsopdracht van werken - Vernieuwen van voegvullingen en het dichten van scheuren in platen van cementbetonverhardingen in diverse straten op het grondgebied van de Stad Gent - TDW/2021/090H-ID5138 - Bestek - Vaststelling

 • 6.

  2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de huurovereenkomst met  Redevco  Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Passport Building, Luchthaven Brussel Nationaal Gebouw 1K,  voor het P+R terrein gelegen aan de Oude Bareelstraat 85 te Oostakker, goed te keuren.

 • 7.

  2021_GRMW_00392 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 25 februari 2021 t.e.m. 25 maart 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 25 februari 2021 t.e.m. 25 maart 2021 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 8.

  2021_GRMW_00393 - Overheidsopdracht van diensten - Uitvoeren van parkeercontroles - MB 01/2021 - Bestek - Vaststelling

 • 9.

  2021_GRMW_00421 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat te Gent  dat eerst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas nadat dit is goedgekeurd zal onderhavig besluit worden goedgekeurd.

  De bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend tijdens het openbaar onderzoek worden behandeld  in het verslag  van het openbaar onderzoek gevoegd bij dit besluit.


 • 10.

  2021_GRMW_00447 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen m.b.t. de terrasbelasting goed te keuren ter ondersteuning van de lokale economie getroffen door de federale coronamaatregelen:

  • een kwijtschelding van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft.
  • een opheffing van de aangifteplicht voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2021.
  • een vermindering van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft, met zeven vierentwintigsten.
  • een verlenging van de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.
 • 11.

  2021_GRMW_00461 - Definitieve vaststelling van het gewijzigde rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat - Vaststelling