Terug
Gepubliceerd op 07/04/2021

2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring 2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 100.258,70

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 20 december 2004 keurde de gemeenteraad de huurovereenkomst met Redevco Retail Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Passport Building, Luchthaven Brussel Nationaal Gebouw 1K, goed voor het P+R-terrein, gelegen Oude Bareelstraat 85 te Oostakker.  Deze overeenkomst ving aan op 03/06/2005 met een duur van 5 jaar.

Op 25 mei 2010 keurde de gemeenteraad een nieuwe huurovereenkomst met Redevco Retail Belgium voor hetzelfde terrein goed. Deze overeenkomst ving aan op 03/06/2010 met een duur van 5 jaar.

Op 22 juni 2015 keurde de gemeenteraad een nieuwe huurovereenkomst voor het P+R-terrein tussen beide partijen goed, deze overeenkomst ving aan op 03/06/2015 met de duur van 3 jaar.

Op  23 april 2018 keurde de gemeenteraad een nieuwe huurovereenkomst voor het P+R-terrein terrein tussen beide partijen goed, deze overeenkomst ving aan op 03/06/2018 met de duur van 3 jaar.

Omdat de overeenkomst weldra eindigt (op 02/06/2021) en het aanbieden van P+R-faciliteiten een belangrijke schakel is in het globale mobiliteitsplan van de Stad Gent, is het aangewezen een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De commanditaire vennootschap Redevco Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Passport Building, Luchthaven Brussel Nationaal Gebouw 1K en ingeschreven in het Rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0478.098.845, is bereid om het terrein gelegen aan de Oude Bareelstraat 85 te Oostakker, terug te verhuren aan de huidige voorwaarden, mits enkele kleine bijsturingen.

De maandelijkse vergoeding bedraagt 2.730 EUR exclusief 21 % btw (dit is het bedrag van de huidige overeenkomst, rekening houdend met de indexaanpassingen en afgerond naar het volgende tiental). Ook de lasten en taksen (onroerende voorheffing) blijven ten laste van de Stad Gent. De duurtijd werd opnieuw bepaald op 3 jaar en eindigend op 03/06/2024.

Redevco Belgium heeft de  opzegtermijn voor het voortijdig beëindigen van de overeenkomst verlengd van 2 maanden naar 6 maanden op vraag van de Stad, dit ondanks de eventuele toekomstige ontwikkelingen op de site.

De aanpassingen werden aangebracht en dit resulteerde in de huurovereenkomst die aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Mobiliteitsbedrijf 
Budgetplaats 348090100 
Categorie* E (6100000) 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 19.110,00 EUR 
2022 33.142,20 EUR 
2023 33.805,04 EUR 
2024 14.201,46 EUR 
Totaal 100.258,70 EUR 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34809 Realiseren en beheren van parkeerterreinen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de huurovereenkomst met de commanditaire vennootschap Redevco  Belgium, Passport Building , Luchthaven Brussel nationaal Gebouw 1K te 1930 Zaventem, voor het P+R terrein gelegen aan de Oude Bareelstraat 85 te Oostakker, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen