Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00198 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evergemsesteenweg Wondelgem

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00198 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evergemsesteenweg Wondelgem 2021_MV_00198 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evergemsesteenweg Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Evergemsesteenweg zal integraal worden vernieuwd. Onze stad en FARYS hebben ontwerpplannen klaar voor de heraanleg, met bijzondere aandacht voor de uitbouw van veilige fietsinfrastructuur om de huidige "moordstrookjes" te vervangen door veilige fietspaden. 

In september vorig jaar moesten er nog 50 onteigeningen plaatsvinden. De timing van de werken werd gekoppeld aan de realisatie van deze onteigeningen.

Deze werf zal vermoedelijk in 2022 in volle gang zijn en, afhankelijk van de duurtijd van de werf, in overlap kunnen komen met de start van het project "Ombouw R4WO - knooppunt Zeeschipstraat – Evergemsesteenweg" - tenminste als die vlot verloopt na de voorziene contractsluiting in de zomer van 2022.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 26/03/2021 - 13:18

Toelichting

1/ Wat is de stand van zaken van de heraanleg van de Evergemsesteenweg?

2/ Wat is de stand van zaken van de onteigeningen in functie van de heraanleg van de Evergemsesteenweg?

3/ Wat is de voorziene start- en einddatum van de werf?

4/ Wijkt het budget momenteel al af van de voorziene 2,95 miljoen euro? Zo ja, graag meer uitleg.

5/ Zal er nog overleg plaatsvinden met de buurt? Welke aanpassingen heeft de schepen doorgevoerd of welk draagvlak heeft de schepen kunnen creëren rond de parkeerplaatsen die verdwijnen in de straat?

6/ Worden er aanpassingen doorgevoerd in functie van het voorziene traject van de fietssnelweg F42 die de Evergemsesteenweg tweemaal zou moeten oversteken?

7/ Zijn er afspraken met de Werkvennootschap rond de afstemming van de werken van het project R4WO op deze werf? Zo ja, welke? Zo nee, wanneer zal de stad in overleg treden met de Werkvennootschap?

Bespreking

Antwoord

1/ Wat is de stand van zaken van de heraanleg van de Evergemsesteenweg? 

Het uitvoeringsdossier met bestek is ingediend ter goedkeuring bij het college van Burgemeester en Schepenen waarna het op de gemeenteraad van mei zal geagendeerd worden. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het dossier gepubliceerd. Parallel loopt de omgevingvergunningaanvraag.

  • We voorzien de start van de wegenis- en rioleringswerken vanaf februari 2022.
  • De nutsmaatschappijen starten vanaf mei 2021 met de voorbereidende werken. 

 

2/ Wat is de stand van zaken van de onteigeningen in functie van de heraanleg van de Evergemsesteenweg? 

De meeste verwervingen zijn ondertussen afgerond. Een 9 tal dossiers is nog lopende, maar er wordt ingeschat dat hierdoor de vooropgestelde timing niet in het gedrang komt. 

 

3/ Wat is de voorziene start- en einddatum van de werf? 

We voorzien de start van de wegenis- en rioleringswerken vanaf februari 2022. Er zijn in het uitvoeringsdossier 347 werkdagen voorzien. Dit komt in de praktijk neer op een uitvoeringstermijn tussen 2 tot 2,5 jaar. Natuurlijk zal er niet overal tegelijk gewerkt worden en zal bij de opstart de werfplanning uitgewerkt worden om de hinder te beperken. Dus de fasering moet ook nog uitgewerkt worden.

 

4/ Wijkt het budget momenteel al af van de voorziene 2,95 miljoen euro?  

De totale kostprijs is geraamd op 4,1 euro waarvan 3,1 euro ten laste van TMVW en 1 miljoen euro ten laste van de stad Gent. Voor de aanleg van het fietspad ontvangt de stad Gent subsidies, volgens de raming bedraagt deze subsidie 380 000 euro.  

Het verschil ontstaat omdat het aandeel van TMVW is uitgebreid met de aanleg van een distributieleiding. Daarnaast is ook de Haagbeuklaan bijkomend in het project opgenomen ter compensatie van een deel van het verlies aan parkeerplaatsen. Door deze uitbreiding is ook het aandeel van de stad Gent groter dan initieel voorzien. 

 

5/ Zal er nog overleg plaatsvinden met de buurt? Welke aanpassingen heeft de schepen doorgevoerd of welk draagvlak heeft de schepen kunnen creëren rond de parkeerplaatsen die verdwijnen in de straat? 

Wij voorzien een overlegmoment met de buurtbewoners en handelaars bij de start van de werken. Dit kan van zodra de aannemer gekend is en de planning gedetailleerd is uitgewerkt.

Naar aanleiding van de opmerkingen op het infomoment in 2015 al werden de plannen bijgewerkt.  Zo zijn er 24 extra parkeerplaatsen aan het ontwerp toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen die op het infomoment werden voorgesteld. De Haagbeuklaan werd tevens als buurtparking opgenomen en ontworpen waardoor er 14 parkeerplaatsen bijkomen, de overige parkeerplaatsen zijn gecreëerd door een optimalisatie van de plantvakken.

Door de inrichting van de Haagbeuklaan compenseren we in de zone met de hoogste parkeerdruk. 

Dat er in de Evergemsesteenweg nood is aan veilige fietspaden in het kader van de uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk staat niet ter discussie. In het ontwerp is gekozen om bepaalde zones te verwerven om toch parkeren aan één zijde te kunnen behouden. Om een profiel met parkeren aan beide kanten te realiseren zouden we een strook van 2,5m extra moeten verwerven. Een draagvlak creëren voor meer verwervingen is moeilijker dan een draagvlak voor het huidige ontwerp.

 

6/ Worden er aanpassingen doorgevoerd in functie van het voorziene traject van de fietssnelweg F42? 

In de eerste fase zal de fietssnelweg F42 aansluiten op de Spesbroekstraat. De Spesbroekstraat blijft een straat met gemengd verkeer ook na aanleg van de fietssnelweg. Ter hoogte van de Evergemsesteenweg is de uitwisseling mogelijk tussen de fietspaden en het gemengd verkeer in de Spesbroekstraat. Er waren bijgevolg geen bijsturingen nodig aan de plannen. 

In de uiteindelijke toestand is het de bedoeling dat de fietsnelweg F42 verder doorgetrokken zou worden richting het station van Wondelgem en verder. De exacte ligging van dit traject wordt nog verder uitgewerkt maar zal in alle geval ten noorden van de Evergemsesteeweg blijven en deze niet moeten kruisen. 

 

7/ Zijn er afspraken met de Werkvennootschap rond de afstemming van de werken van het project R4WO op deze werf? Zo ja, welke? Zo nee, wanneer zal de stad in overleg treden met de Werkvennootschap? 

Er wordt afgestemd tussen beide werven maar meer detaillering kunnen we daarover pas geven als de werfplanning van R4WO duidelijker is. Momenteel is de omgevingsvergunning voor dit knooppunt van R4WO in aanvraag waarbij het openbaar onderzoek is afgelopen.

do 15/04/2021 - 14:06