Terug
Gepubliceerd op 07/04/2021

2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 3.058,72

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het ESF-agentschap lanceerde de projectoproep 520 'Circulair Werk(t)!'. De Stad nam het initiatief om krachten en expertise te bundelen en regisseerde in dialoog met alle betrokken partners de opmaak van het projectdossier Sociaal-circulaire Hub Gent. Met de keuze voor 1 groot, samenhangend dossier wil de Stad gaan voor een duidelijk en sterk geprofileerd aanbod voor de creatie van nieuwe samenwerkingsvormen tussen sociale en circulaire economie in Gent. 

Op 31/10/2020 dienden Stad Gent, als promotor, met partners Arteveldehogeschool, Hoogpoort 15 9000 Gent, Con Brio, Antwerpsesteenweg 573 9040 Gent, HOGENT, Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent, Labeur, Getouwstraat 1 9000 Gent, Ateljee, Getouwstraat 11 9000 Gent,  het projectvoorstel 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van de oproep nr. 520 'Circulair Werkt (!)'.

Het projectvoorstel betreft het oprichten van één groot netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen circulaire en sociale economie.

Doelstellingen zijn:

  • creatie nieuwe activiteiten voor sociale economie door pilootprojecten waar sociale economie en circulaire economie samenwerken

  • ontwikkeling van knowhow bij sociale economie op vlak van circulaire economie.

Het netwerk krijgt vorm via workshops/events waar de combinatie van circulaire en sociale economie centraal staat. De activiteiten worden georganiseerd per thema en zijn voor iedereen toegankelijk. Uit deze uitwisseling of via andere kanalen worden projectideeën geïdentificeerd die het potentieel hebben om  circulaire en sociale economie te laten samenwerken of elkaar te laten versterken.

De pilootprojecten worden verder ondersteund door matching, adviesverlening, onderzoek, etc. Geslaagde projecten worden als best practice gedeeld binnen en buiten het netwerk.

Zoals door ESF bepaald, bestaat het project uit 2 fases:

1. De analyse- en ontwikkelfase (1/01/2021 tot 30/04/21)

2. De implementatie- en uitvoeringsfase (01/05/2021 tot 31/12/2022).

Stad Gent tekende als promotor in op de projectoproep van ESF en sloot hiervoor al een partnerschapsovereenkomst met de betrokken partners. Deze overeenkomst werd op 14/12/2020 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Om het project te kunnen uitvoeren, moet per fase ook een projectovereenkomst gesloten worden tussen ESF en Stad Gent als promotor. Het ESF-Agentschap bezorgde het sjabloon voor fase 1 recentelijk waardoor deze nu pas aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het totale projectbudget voor fase 1 is begroot op 15.058,72 euro. In het kader van de oproep wordt dit budget begrensd tot 15.000 euro. Hiervan wordt 40 % gedragen door een ESF-subsidie en 40 % door een Vlaamse subsidie, met een maximum van 12.000,00 euro. Voor de vereiste 20 % eigen, lokale inbreng (3.058,72 euro van het totaalbudget) engageert Stad Gent zich om in cofinanciering te voorzien. Deze cofinanciering kan worden voorzien via bestaande personeelsinzet.  De cofinanciering van de Stad betreft de inzet van 0,3 vte adjunct van de directie voor 4 maand tijdens fase 1. Voor de verdere uitwerking van het project in fase 1 is de tijdsinzet en specifieke expertise door HOGENT noodzakelijk voor het uitvoeren van opdrachten tijdens fase 1 zoals het uitvoeren van een stakeholdersanalyse en de verdere uitwerking van de methodiek. Na aftrek van de vereiste cofinanciering bedraagt het te ontvangen bedrag 12.000 euro. Dit bedrag zal overgeheveld worden aan HOGENT op basis van de afspraken in de partnerschapsovereenkomst.

De middelen die worden doorgestort naar HOGENT verlopen via de wachtrekening.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Werk 
Budgetplaats 348320000 
Categorie* Expl. 
Subsidiecode Niet_Relevant
2021 3.058,72 euro 
Totaal 3.058,72 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34832 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de projectovereenkomst met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Europees Sociaal Fonds, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' voor de periode 1 januari 2021 - 30 april 2021, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen