Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00208 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Plaatsing en verwijdering fietsstalling Mimosastraat

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00208 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Plaatsing en verwijdering fietsstalling Mimosastraat 2021_MV_00208 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Plaatsing en verwijdering fietsstalling Mimosastraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 06/04/2021 - 11:14

Toelichting

In de Bloemekenswijk is ophef ontstaan over de recente plaatsing en vervolgens verwijdering van een fietsstalling in de Mimosastraat. Over de geplande plaatsing van dit fietsrek werd volgens de persberichtgeving door een gemeenteraadslid en partijgenote van de schepen contact opgenomen met zijn kabinet. Het raadslid meldde dat de bewoonster voor wiens woning de fietsstalling zou komen leed aan een spierziekte. Volgens de schepen heeft het kabinet de informatie doorgegeven dat iemand in die situatie een parkeerkaart voor personen met een handicap kan aanvragen alsook een parkeerplaats voor personen met een handicap. Ook de bewoonster zelf zou al op 12/2 contact genomen hebben met een ambtenaar van de stad om te protesteren tegen de plaatsing van de fietsstalling. Toen na één maand geen bewijs werd meegedeeld van het bezit van of de aanvraag tot zo’n parkeerkaart werd de fietsstalling geplaatst zoals gepland (12/3), voor de deur van de betrokken bewoonster. 

Vervolgens zou contact opgenomen zijn met de wijkregisseur en/of de toegankelijkheidsambtenaar om de fietsstalling te verwijderen. Op basis van de persberichtgeving is onduidelijk welke documenten al dan niet werden aangeleverd om de vraag tot verwijderen te ondersteunen. De Fietsambassade verplaatste enkele dagen later de fietsstalling effectief (23/3, aankondiging op 18/3). Buurtbewoners hebben hun ongenoegen geuit over de manier waarop de fietsstaling verplaatst werd. 

Uit het antwoord op de schriftelijke vragen die ik eerder al stelde blijkt dat het verplaatsen van een fietsstalling op vraag van bewoners na de plaatsing ervan allesbehalve evident is. De plaatsing gebeurt ook steeds weloverwogen volgens de schepen en met de goedkeuring van verschillende stadsdiensten: “Ook moet de plaatsing van een fietsenstalling voldoen aan een reeks voorwaarden (o.a. voldoende doorgang voorzien op het voetpad, geen gevaar voor het verkeer in de straat, voldoende doorgang voor hulpdiensten,…) en worden goedgekeurd door verschillende stadsdiensten.”  

Vóór de plaatsing op 12/3 was de spierziekte van de bewoonster geen reden om de voorziene locatie van de fietsstalling te herbekijken, na 12/3 blijkt een verplaatsing wel mogelijk.

 Vandaar mijn vragen: 

  1. Hoe komt het dat de wijkregisseur en/of toegankelijkheidsambtenaar tot een andere beslissing kwamen dan de Fietsambassade/het Mobiliteitsbedrijf wat betreft de locatie van de fietsstalling? Welke informatie/documenten werden na de plaatsing bekend die er voordien niet waren? Wat is de verhouding tussen deze stadsdiensten en waar ligt de eindbevoegdheid? Wie heeft of waar is de beslissing tot verplaatsing finaal genomen? 
  2. Wat is de procedure voor de plaatsing van een fietsstalling? Wat is de procedure voor de aanvraag tot verwijdering/verplaatsing van een fietsstalling? Graag een overzicht van de verwijderingen/verplaatsingen in de periode 2019-heden (met motiveringen).
  3. Concreet wat betreft deze casus en in het licht van de gelijke behandeling van alle burgers: werd de voorziene procedure correct gevolgd wat betreft de verplaatsing? Kan elke Gentse burger via de hier gevolgde weg een verwijdering/verplaatsing van een fietsstaling bekomen?

Bespreking

Antwoord

Ik begrijp dat u deze vragen stelt maar ik wil toch wel heel duidelijk zijn. Gemeenteraadslid El Bazioui heeft volkomen deontologisch juist gehandeld. Mijn kabinet heeft haar correct geïnformeerd. De betrokken ambtenaren hebben in eer en geweten gehandeld. 

Dat een raadslid een signaal geeft aan een schepen is niet ongewoon. Ik krijg van raadsleden regelmatig signalen over problemen waar burgers mee kampen of vragen over hoe burgers met bepaalde procedures moeten omgaan. Soms gaat het om algemene problemen, maar dikwijls ook om particuliere problemen. Ik krijg dergelijke signalen en vragen van raadsleden van alle partijen. Ook van raadsleden van uw partij. Daar is dus niks mis mee. 

De plaatsing van fietsenstallingen gebeurt via een wijkgerichte fietsparkeerplan. Wijk per wijk wordt de nood aan fietsenstallingen bepaald en aangevuld met de suggesties van burgers en objectieve cijfers zoals de bevolkingsdichtheid. Op deze manier komen we tot een gebiedsdekkend Gents fietsparkeerplan. In de binnenstad en binnen de 19e eeuwse gordel streven we naar een fietsenstalling op maximum 100m wandelafstand. Deze wijken hebben immers een hoge bevolkingsdichtheid, er is vooral gesloten bebouwing met veelal smalle gevels. Bewoners hebben in dit gebied vaak geen plaats om hun fiets inpandig te stallen, waardoor hun fiets tegen de gevel op het trottoir terecht komt. Dit kan zorgen voor hinder voor voetgangers.

Bij de keuze van de locaties voor fietsenstallingen wordt er rekening gehouden met uiteenlopende factoren: de lokale parkeerdruk, ander gebruik van de beschikbare ruimte zoals markten of buurtfeesten, de veiligheid bij het gebruik, voldoende doorgang op het voetpad, de zichtbaarheid voor automobilisten, verzekerde doorgang voor hulpdiensten,… 

Voor de effectieve locatiebepaling wordt er eerst gekeken naar mogelijkheden buiten de autoparkeerplaatsen. Parkeerplaatsen voor mindervaliden worden altijd behouden. 

Voor het vastleggen van de nieuwe locaties wordt door het Mobiliteitsbedrijf steeds samengezeten met de wijkregisseurs en wordt er advies ingewonnen bij de Dienst Stedenbouw, de Dienst Feesten en Ambulante Handel en afhankelijk van de locatie ook andere stadsdiensten zoals bijvoorbeeld Monumentenzorg of de Groendienst.  

De finale beslissing voor de locatiebepaling van nieuwe fietsenstallingen wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen.

De procedure voor het verplaatsen of tijdelijk verwijderen van een fietsenstalling verschilt naargelang de reden van de ingreep. Zo wordt bij grote evenementen, zoals de Gentse Feesten of het Lichtfestival, vooraf een uitgebreid en gedetailleerd plan opgesteld in samenwerking met de betrokken diensten zoals de Dienst Feesten en Ambulante Handel, de Fietsambassade en het Mobiliteitsbedrijf.
 Bij een verplaatsing naar aanleiding van de uitbreiding van een terras of bij werken komt de vraag tot verplaatsing via de Dienst Inname Publieke Ruimte bij de Fietsambassade terecht. 

Daarnaast komen er ook regelmatig vragen of klachten van burgers binnen, al dan niet via andere actoren zoals de wijkregisseur, toegankelijkheidsambtenaar of ombudsdienst, dat een (pas) geplaatste stalling om verschillende redenen voor hinder zorgt. Dus vragen of klachten over hinder. Deze klachten worden behandeld door het Mobiliteitsbedrijf. Indien de reden gegrond is, wat meestal niet het geval is, kan hier in specifieke gevallen op worden ingegaan. Een voorbeeld is, en ik zeg het heel breed, wanneer de bereikbaarheid van de woning voor de bewoner in het gedrang komt.

- Hoe komt het dat de wijkregisseur en/of toegankelijkheidsambtenaar tot een andere beslissing kwamen dan de Fietsambassade/het Mobiliteitsbedrijf wat betreft de locatie van de fietsstalling? Welke informatie/documenten werden na de plaatsing bekend die er voordien niet waren? Wat is de verhouding tussen deze stadsdiensten en waar ligt de eindbevoegdheid? Wie heeft of waar is de beslissing tot verplaatsing finaal genomen?

Zoals uit mijn antwoord dat ik totnutoe gegeven heb blijkt informeert het Mobiliteitsbedrijf zich goed. In feite neemt het Mobiliteitsbedrijf een gedetailleerde foto van de situatie om tot een goed besluit door het college te komen. Een situatie op en bepaald moment. Maar de wijkregisseur blijft in feite voortdurend nieuwe foto’s van de wijk en de situatie nemen. Ook na het besluit door het college. En die nieuwe foto’s leiden soms tot bijkomende informatie. Dat is de reden voor het verschil tussen Mobiliteitsbedrijf en Fietsambassade enerzijds, en wijkregisseur anderzijds. Wijkregisseur blijft foto’s nemen, ook na het besluit door het college. 

Bij de bekendmaking van de plaatsing van de fietsenstalling in de Mimosastraat en opnieuw na de effectieve plaatsing van de fietsenstalling vroegen de wijkregisseur en toegankelijkheids-ambtenaar meer begrip op te brengen voor de situatie van de dame in kwestie. De dame in kwestie zelf heeft de wijkregisseur aangesproken. 

Het gebeurt zelden dat we via deze weg vragen krijgen om een fietsenstalling te verplaatsen. Maar gezien we als stad toegankelijkheid hoog in het vaandel dragen en de vraag specifiek via deze weg ook binnenkwam, is er door het Mobiliteitsbedrijf in samenspraak met de Fietsambassade, de wijkregisseur en de toegankelijkheidsambtenaar beslist om de fietsenstalling te verplaatsen. 

- Concreet wat betreft deze casus en in het licht van de gelijke behandeling van alle burgers: werd de voorziene procedure correct gevolgd wat betreft de verplaatsing?
Kan elke Gentse burger via de hier gevolgde weg een verwijdering/verplaatsing van een fietsstaling bekomen?

De voorziene procedure is hier correct gevolgd. Burgers kunnen vragen, bemerkingen of klachten rond de plaatsing van een fietsenstalling altijd bezorgen aan het Mobiliteitsbedrijf, al dan niet via andere actoren zoals de wijkregisseur of de toegankelijkheidsambtenaar. 

Gezien de vele claims op het openbaar domein blijft het echter een moeilijk evenwicht. 

En dan nog even duidelijk zijn mevrouw Van Bossuyt. Collega El Bazioui heeft op geen enkel ogenblik laten vallen dat de burger in kwestie een familielid was. Wat correct is. Mijn kabinet en het Mobiliteitsbedrijf waren er dus niet van op de hoogte dat de burger in kwestie familie was van het raadslid. En nog duidelijker, mevrouw Van Bossuyt. Als dat toch het geval zou geweest zijn dan zou dat ook niet hebben meegespeeld in de beslissing.

In de binnenstad en de 19e eeuwse gordel werken we systematisch: iedereen moet maximum 100 meter lopen naar ene fietsenstalling. We doen dit op basis van aanvragen en ingenomen fietspaden, in eer en geweten, wij doen dat niet zomaar. Er is nog een grote nood aan fietsenstallingen, dus we zetten ze ook waar ze nodig zijn. 

U maakt daarna wel een vreemde redeniering. Het is niet zo dat het openbaar domen kan geprivatiseerd worden, er is niet zoiets als recht op een parkeerplaats voor eigen deur.

Ik ga nu een gebruik maken van onze modal split: als je weet dat we met ons aantal fietsers naar 40% gaan en automobilisten in verplaatsingen niet stijgt, dan moet je eens kijken naar de verhouding op straat: in de bloemekeswijk is dat 1 op 65, dus voor 1 stalling zin er 65 plekken voor auto’s. Ik vind datdus redelijk sober voor fietsenstallingen. Verwijt mij dus niet dat we een beetje openbaar domein gebruiken voor fietsenstallingen. Ik vind dat toch heel cruciaal.

Het is zo dat de beslissing over de plaatsing in het college is genomen ik denk begin januari. De contacten met andere diensten zijn dus gebeurd voor januari. Die mevrouw heeft contact opgenomen met de wijkregisseur half februari, omdat er toen door communicatie duidelijk werd dat er stallingen gingen geplaatst worden. Dan krijgen wij het signaal van collega El Bazoui binnen, heel correcte informatie, ook van mijn kabinet uit: we houden altijd rekening met mensen met een beperking, als er een aanvraag komt dan gaan we daar rekening mee houden. Die aanvraag kwam er niet, waardoor de stalling werd geplaatst, waarna het signaal kwam van de wijkregisseur en de toegankelijkheidambtenaar, waarna de stalling is verplaatst.

do 15/04/2021 - 14:09