Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00213 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Aanleggen riolering in de Halewijnstraat

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00213 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Aanleggen riolering in de Halewijnstraat 2021_MV_00213 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Aanleggen riolering in de Halewijnstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geen enkele woning in de Halewijnstraat is aangesloten op de riolering, eenvoudigweg omdat er geen riolering ligt. Los van het milieuaspect is dit ook een echt probleem voor de bewoners. De hinder is groot

De aanleg van riolering wordt al jarenlang aangekondigd. In 2016 leek het er eindelijk van te komen. Toen werden er definitieve plannen aan de bewoners voorgesteld. Stad Gent verwachtte om in 2018 met de werken te beginnen. Daar is tot nu toe niets van in huis gekomen tot grote frustratie van de bewoners.

De timing zou ondertussen opgeschoven zijn naar 2023

 

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 07/04/2021 - 11:36

Toelichting

 • Zijn alle grondwervingen, nodig om de werken te kunnen uitvoeren, ondertussen gebeurd? Graag wat toelichting?
  Niet alle gronden werden via minnelijke schikking verworven, een aantal moeten onteigend worden. Is dit ondertussen afgerond? Graag wat toelichting.
   

 • Welke vergunningsaanvragen of andere administratieve stappen moeten er nog gezet worden voordat de werken van start kunnen gaan?

 • Wanneer denkt u met een bestek voor de heraanleg van de cluster Halewijnstraat naar de gemeenteraad te komen?
  Welke budgetten zijn hiervoor al vastgelegd in het meerjarenplan?


 • Welke timing wordt er op dit moment vooropgesteld? Waarom moet er eventueel gewacht worden tot 2023?

 • Is het mogelijk de werken toch sneller uit te voeren? Graag wat toelichting.
 • Bewoners vragen naar tussentijdse oplossingen om de hinder die zij ondervinden in te perken. Bent u bereid hierop in te gaan? Welke maatregelen zijn volgens u haalbaar?

 

Bespreking

Antwoord

Zijn alle grondwervingen, nodig om de werken te kunnen uitvoeren, ondertussen gebeurd? Graag wat toelichting?  

Gent doet qua aansluiting op de iolering wel goed, we zitten aan 92% en evolueren naar 97%. Over het algemeen scoren we in Gent wel goed. 

De betrokken eigenaars zijn bezocht maar er is niet overal een regeling in der minne bekomen. Het lijkt erop dat er ongeveer 7 dossiers zijn die nog niet akkoord gaan met het aanbod in der minne. Mogelijks kan een formeel laatste aanbod vooraleer over te gaan tot de gerechtelijke procedure hier nog een verschil maken. Dat hoop ik écht, dat de mensen die wel reeds hun akkoord voor grondverwerving hebben gegeven, niet langer dan nodig moeten wachten op de heraanleg met riolering.

Het is waarschijnlijk dat we voor enkele dossier over moeten gaan tot onteigening waardoor helaas ook de timing van de werking niet kan bepaald worden op heden. Dus dat is de moeilijkheid. Dit bevordert uiteraard de vlotte doorloop van dit dossier niet. Dit is nu eenmaal een gegeven als men blijft dwarsliggen, wat mensen hun goed recht is, dan vertraagt een dossier. 

 

 • Niet alle gronden werden via minnelijke schikking verworven, een aantal moeten onteigend worden. Is dit ondertussen afgerond? Graag wat toelichting?  

De procedure voor de gerechtelijke onteigening kan pas opgestart worden na het doorlopen van een aanbod en onderhandeling in der minne. De onteigeningsprocedure is voorbereid en zal ten spoedigste voorgelegd worden aan de gemeenteraad samen met de rooilijnplannen - De diensten zijn daartoe momenteel bezig met het finaliseren van de motiveringsnota.

 

Timing onteigeningsprocedure, ik wil dat voor u toch even aangeven waarom dat zo lang duurt: 

 • De feitelijke procedure zonder hoger beroep : 8 à 9 maanden
 • De feitelijke procedure met hoger beroep:  +  4 maanden ( opmerking er staat geen termijn op wanneer inleidingzitting moet gebeuren )

 

 • DUS :
  1. Opmaak plannen/nota/ vatten GR/ =   5 maanden
  2. Bestuurlijke fase  =  6 à 7 maanden
  3. Overmaken JDZ/aanstellen Raadsman =  2 maanden
  4. Juridische fase =  8 à 9   of  13 à 14 maanden bij hoger beroep
  5. Aangezien in de Halewijnstraat de nota’s quasi klaar zijn zal de eerste periode een aantal  maanden minder kunnen zijn
  6. In het beste geval rekenen we dus op een 19 à 20 maanden
  7. In het slechtste geval  26 maanden of meer.

Ik ga u dat allemaal nog bezorgen mevrouw van Bossuyt. 

 

Welke vergunningsaanvragen of andere administratieve stappen moeten er nog gezet worden voordat de werken van start kunnen gaan? 

 

Volgende stappen dienen nog te worden doorlopen:

 • goedkeuring rooilijnplan;
 • opstart onteigeningsprocedure met o.m. beslissing GR;
 • verwerving van de gronden door minnelijke verwerving of op basis van onteigening;
 • Q4 2021 : indienen van omgevingsvergunningsaanvraag ( gelet op de geldigheid van twee jaar);
 • Q1 2022 : behandeling en goedkeuring van aanbestedingsbundel + actualisatie van het technisch verslag en van het sloopopvolgingsplan;
 • publicatie van de opdracht voor de uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken;
 • sluiting van de opdracht voor de uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken;
 • uitvoering van de voorafgaande nutswerken van zodra de nodige gronden beschikbaar zijn;
 • geplande start van de wegenis- en rioleringswerken : Q2 2023 rekening houdende met de te doorlopen onteigeningsprocedure ( 20 maanden – indien 26 maanden Q4 2023) en de uit te voeren nutswerken.

Dat is eigenlijk hallucinant maar we kunnen daar niet buiten. 

 

Is het mogelijk de werken toch sneller uit te voeren? Graag wat toelichting. Bewoners vragen naar tussentijdse oplossingen om de hinder die zij ondervinden in te perken. Bent u bereid hierop in te gaan? Welke maatregelen zijn volgens u haalbaar?

 

Ik begrijp de noodzaak, ik ken ook de historiek, maar ik hoop dat uit het voorgaande timing duidelijk is dat dit dossier zeer moeilijk te versnellen is. We kunnen daar niets tussenuit halen. Momenteel zijn we nog steeds afhankelijk van enkele eigenaars die de voortgang van dit dossier verhinderen.

Het betreft hier een ingrijpende integrale heraanleg met aansluitingen op de riolering en voorafgaande nutswerken. Tijdelijke rioolaansluitingen zijn veel te omvangrijke en ingrijpende werken om als een tijdelijke maatregel te proberen. Mijn diensten en ik als schepen doen er alles aan om dit te bespoedigen, maar ik vrees dat we momenteel nog niet alle kaarten in handen hebben. Dit is denk ik ene ontgoochelend of vervelend antwoord maar het is wat het is mevrouw Van Bossuyt. 

do 15/04/2021 - 14:13