Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00219 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Verover de straat

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00219 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Verover de straat 2021_MV_00219 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Verover de straat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 25 maart jongstleden keurde het college een intentieverklaring goed voor de ondersteuning van het project 'Verover de straat' van Autodelen.net vzw.

 Deze verklaring houdt onder meer een ondersteuning in vanuit Stad Gent aangaande de projectwerking en het inrichten van de autodeelstraten. Het document is een uitvloeisel van het ‘Autodeelplan Gent 2025’.

De algemene doelstelling van het project bestaat erin, en ik citeer, om buurtbewoners samen te engageren tot duurzame mobiliteitskeuzes en om de impact van autodelers, autolozen en buurtbewoners concreet en permanent zichtbaar maken in het straatbeeld.

Vanuit onze fractie onderschrijven wij deze ambitie absoluut. Ook wij staan voor een duurzamere mobiliteit die gericht is op de toekomst en autodelen maakt daar deel van uit.

We hebben wel een aantal bemerkingen bij het voornemen om in dit kader straten te gaan veroveren.

 In dit project is het de bedoeling dat een aantal straten worden heringericht, met de leefstraten als voorbeeld. Dit alles wordt ook in een wedstrijd gegoten. Men heeft het daarbij zelf over ‘gamification’ waarbij uiteindelijk twee autodeelstraten uit de bus moeten komen.

 Naast speel- en leefstraten krijgen we dus autodeelstraten. Naast de vraag of dat allemaal niet wat veel wordt, moeten we misschien toch eens kijken of dit de aangewezen manier is om autodelen te promoten en het in de markt te zetten als realistisch alternatief voor het privaat wagenbezit.

 We moeten immers zorgvuldig omspringen met onze publieke ruimte, dat geeft u zelf heel terecht aan in uw beleidsnota die enkele weken geleden door de gemeenteraad is goedgekeurd en waar wij achterstaan. 

Een essentieel punt voor ons in een verdere omslag naar een duurzamere mobiliteit is dat we moeten vertrekken vanuit Mobility as a Service (MaaS). Waarbij we inzetten op technologische innovaties en de maatschappelijke tendens waarbij delen voor de consument gelijkwaardig is aan bezitten. Autodelen maakt daar deel van uit maar is geen doel op zich. 

Een voorwaarde om onze gedeelde ambities te laten slagen is dat we mensen overtuigen. Dat we met andere woorden de klassieke autobezitter kunnen warm maken voor een verhaal.

Er is op dat vlak nog bijzonder veel werk aan de winkel. En wat we dus vooral niet mogen doen is preken voor de eigen parochie. 

De realiteit is dat er nog bijzonder veel onwetendheid en scepticisme is over Maas in het algemeen en autodelen in het bijzonder. Dat blijkt ten overvloede uit de resultaten van de recente bevraging die is gebeurd door Autodelen.net en Stad Gent. 

Een mentaliteitswijziging waardoor we ons verplaatsingsgedrag aanpassen, komt niet op bestelling. Dat vergt doorgedreven inspanningen en een strategische visie.

Gaan we niet autodelers overtuigen door straten te herdopen tot autodeelstraten? Gaan we laaggeschoolden en niet werkenden meekrijgen? Nota bene die groep waar de kennis met betrekking tot deelmobiliteit klein is en de bereidwilligheid om in te stappen eerder beperkt? Het is nochtans die groep Gentenaars er financieel baat bij zou kunnen hebben om over te stappen naar autodelen om zo de kosten voor een eigen wagen te kunnen supprimeren.

Voor ons moet het gaan om autodelen, dit project lijkt eerder op autospelen. En dat kan de bedoeling niet zijn.

Indiener(s)

Nicolas Vanden Eynden

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 07/04/2021 - 21:29

Toelichting

Hoe past voor u ‘Verover de straat’ in de strategie om de niet autodeler mee te krijgen in een verhaal waar privaat autobezit niet langer centraal staat? Is deze besteding van 50.000 EUR de beste manier om autodelen te promoten?

Welke verdere stappen zal u zetten om de niet overtuigden over de streep te trekken en wat is uw analyse van de resultaten uit de bevraging van autodelen.net? 

 

 

Bespreking

Antwoord

Ik was serieus verbaasd over uw vraag. U heeft uw vraag nog veranderd maar u had het eerst over over een financiële ondersteuning van de stad van 50.000. Dit staat alvast niet in het door het college goedgekeurde document. Ik vraag me dus af waar u uw informatie haalt. 

Op 25 januari 2021 werd door de Gemeenteraad het autodeelplan 2025 goedgekeurd. Wij hebben dat goedgekeurd en ik denk dat u daar ook bij was. Dit plan vermeldt 29 acties om autodelen te stimuleren en te promoten. 29! Dat gaat van acties die heel sterk gericht zijn op doelgroepen die we niet bereiken tot het versterken van bestaande acties. Het onderzoeken van autodeelstraten is daar 1 van. Nu focust u op iets uit een intentieverklaring met de insteek van “autospelen” in plaats van autodelen en ik snap dat eerlijk gezegd niet goed. 

Op pagina 17 in het autodeelplan kan u het volgende lezen over autodeelstraten:

“Waar buurtbewoners auto’s delen, vermindert de parkeerbehoefte. We willen samen met bewoners/autodelers op zoek gaan naar een originele manier om die ruimtewinst zichtbaar te maken in het straatbeeld door zogenoemde ‘autodeelstraten’ in te richten. Hierbij denken we aan signalisatie, zitbanken of groenelementen om het effect van autodelen in de verf te zetten. We gaan ervan uit dat – net als bij het leefstraat-project – het initiatief vanuit de bewoners komt, die zelf zorgen voor voldoende draagvlak en een voorstel uitwerken dat i.s.m. Stad Gent kan worden gerealiseerd.” 

U hebt dat goedgekeurd. U zegt wordt het niet wat veel maar u hebt het wel goedgekeurd. En mensen die vrijwillig kiezne om aan autodelen te doen, vrijwillig, dan winnen ze ruimte. Iedere autodeelauto maakt tussen de 7 en de 13 ârkeerplaatsen vrij. We belonen mensen die daarvoor keizen, het is dus zeker geen verplichting. 

De bijhorende actie (p18) hierbij is de volgende:

“We onderzoeken i.s.m. autodelen.net hoe een bewoners/autodelers-initiatief verder vormgegeven kan worden, en werken een traject “autodeelstraten” uit om dit in de praktijk te brengen.

  1. Indien voldoende draagvlak in een straat of buurt;
  2. Autodeelstraten is een voorlopige werktitel naar analogie met bv. leefstraten, speelstraten,….” 

Ook dat hebt u goedgekeurd, helemaal. Vandaar dat ik wat bevreemd ben door uw vraag. 

Ook in de Beleidsnota, goedgekeurd door de Gemeenteraad op maart 2021 wordt autodelen meermaals naar voor geschoven, met verschillende punten waar we op willen werken: 

P 59 “Duurzame mobiliteit verkrijgen we door onnodige verplaatsingen te vermijden met onder meer een uitgebalanceerd locatiebeleid, door te verschuiven van de auto naar stappen, trappen en het openbaar vervoer en door te verschonen via de minst vervuilende voertuigen en autodelen. 

Op deze manier zorgen we ervoor dat Gent een aangename stad blijft om te wonen en te werken.

P66 “In de binnenstad bezit de helft van de gezinnen geen eigen wagen. Een groeiend aantal bewoners ziet in het bezit van een eigen voertuig geen meerwaarde en kiest voor gedeeld autogebruik. 

Om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten geven we de voorkeur aan deelmobiliteit. Een gedeeld vervoermiddel wordt efficiënter gebruikt. Enerzijds staat een deelvoertuig minder stil omdat het vaker (want door meerdere mensen) wordt gebruikt. Zo neemt een deelwagen of deelfiets minder plaats in in het publiek domein. Anderzijds gaan ‘delers’ op een bewustere manier om met mobiliteit en ondersteunt autodelen dus een duurzame modal shift. Het biedt tenslotte een oplossing voor wie geen eigen auto kan of wil kopen. Een win-win dus wat betreft ruimtegebruik, klimaatuitstoot, modal shift en sociale inclusie. “ 

Gent is sinds jaren een koploper op het vlak van autodelen. Dat willen we graag zo houden. We mikken op 25.000 autodelers in 2025. Hiervoor maken we een nieuw autodeelplan op waarin we een aantal speerpunten naar voren schuiven, zoals het uitbreiden van het aantal mobipunten, de koppeling van autodelen aan het ABR, de uitbreiding van het aantal elektrische deelwagens en bijhorende laadpalen en communicatie naar specifieke doelgroepen zoals mensen van een andere origine, ouderen, kwetsbare mensen...  

Het mag wel duidelijk zijn dat ik autodelen bijzonder serieus neem. We stimuleren dat dus op verschillende manieren. Met honing én azijnmaatregelen. Nogmaals, hoe we dat doen kan u lezen in het autodeelplan. Misschien ook nog aangeven, ik vind die uitval op het laatste echt erover, er zijn weinig steden die zich zo inzetten voor autodelen, misschien Leuven, we hebben trouwens ook een internationale award gekregen voor car sharing in 2020.  

Wat de bevraging betreft kunnen we u niet onmiddellijk antwoorden.  Voor ons is het niet duidelijk over welke bevraging u het heeft. Het Mobiliteitsbedrijf heeft sinds 2020 geen enkel rapport gepubliceerd met betrekking tot autodelen.  Oorspronkelijk ging uw vraag over het mobiliteitsbedrijf. Als u de door u vermelde resultaten uit de bevraging kan bezorgen zal het Mobiliteitsbedrijf dit doornemen en u onze bevindingen meedelen. 

do 15/04/2021 - 14:15