Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_MV_00227 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: wijkmobiliteitsplan Dampoort Oud-Gentbrugge

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 13/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 13/04/2021 - 23:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Caroline Persyn; Bart Tembuyser

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Sofie Bracke; Alana Herman; Els Roegiers; Mehmet Sadik Karanfil; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00227 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: wijkmobiliteitsplan Dampoort Oud-Gentbrugge 2021_MV_00227 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: wijkmobiliteitsplan Dampoort Oud-Gentbrugge

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding


 

In antwoord op een vraag van collega Taeldeman op de commissie MOW van maart bent u ingegaan op de focusgroepen die zijn georganiseerd als extra stap in het inspraaktraject rond het eerste wijkmobiliteitsplan, met name dat van Dampoort-Oud Gentbrugge.

 

U meldde vorige maand dat de diensten op dat ogenblik nog bezig waren met het verwerken van de diverse signalen die tot en met december 2020 waren gegeven via de diverse inspraakkanalen. Ook zal er nog bijkomend onderzoek gebeuren, wat wij absoluut toejuichen. Verdere verfijning van mogelijke oplossingen en het onderzoeken van effecten van bepaalde maatregelen zal ons wijzer maken.

 

Enkel door te beschikken over zoveel mogelijk relevante data kunnen we met kennis van zaken een doordacht plan op tafel leggen waarin iedereen zich min of meer zal kunnen vinden. Of dat dan voor of net na de zomer leidt tot een uiteindelijk scenario is voor ons van minder belang. De kwaliteit van het plan is in deze belangrijker.

 


 

Indiener(s)

Nicolas Vanden Eynden

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 08/04/2021 - 23:55

Toelichting


Hoe staat het inmiddels met de verwerking van de input die tot eind vorig jaar is gegeven? Kunt u inmiddels duiden of er uit de focusgroepen nieuwe elementen zijn gekomen? Krijgen de vele deelnemers aan de recente focusgroepen feedback over wat er met voorstellen, vragen, suggesties al dan niet is gebeurd?

Bespreking

Antwoord

De verwerking van de verschillende signalen uit de digitale gesprekken eind vorig jaar, uit het participatieplatform, uit de vele mails en uit de focusgroepen is nog lopende. 

Dat heeft veel te maken met de hoeveelheid van de signalen die we gekregen hebben. Bij de focusgroepen werd er gewerkt rond 3 verschillende thema’s: bereikbaarheid, verkeersveiligheid en doorgaand verkeer. Er werd minder gefocust op concrete scenario’s, maar toch leken de onderwerpen die aangebracht werden weinig te verschillen van de onderwerpen die ook al aangebracht werden op de gesprekken begin december 2020.  Wat wel heel belangrijk was voor mij is dat die gesprekken in een heel postieve en constructieve sfeer verliepen, ook al waren er grote voor- en tegenstanders. Het was alleen al daarom verrijkend, het bewijst dat een constructief gesprek over mobiliteit zeker mogelijk is.

Bij de verwerking van alle signalen is soms nog bijkomend onderzoek nodig, zoals snelheidsdata opzoeken of draaicirkelsimulaties uitvoeren. 

Daarna zullen de scenario’s op basis van alle input verder verfijnd worden. Ook de effecten ervan worden bekeken via bijvoorbeeld modeldoorrekeningen, opportuniteitsanalyses, gesprekken met brandweer, IVAGO, AWV, … . 

Er is contact geweest met Destelbergen mevrouw Van Bossuyt, ik heb de schepen daar ook gezegd dater nog maar heel weinig beslsit is, maar op het moment dat het iets duidelijker wordt zullen we met hen rond tafel gaan zitten. Hieruit zal het stadsbestuur dan uiteindelijk een concreet voorstel van scenario kiezen. We hopen dat dit deze zomer kan gebeuren. De wijk zal daar uiteraard ook over geïnformeerd worden, met uitgebreide argumentatie over het waarom  van bepaalde keuzes, en hoe de signalen uit de wijk tot die keuzes hebben bijgedragen.

do 15/04/2021 - 14:19