Terug commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
  • Aan de raden wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de oprichting van een integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel, waarvan medewerkers van de diverse diensten deel uitmaken, en aan de aanvulling van de deontologische code met een nieuw luik III. ‘Melden van een (vermoeden van) integriteitsschending’.

    Het college en het vast bureau leggen het ontwerp van de aanvulling van de deontologische code Stad en OCMW Gent ter onderhandeling voor aan de vakbonden.

  • Aan de raden wordt gevraagd de beslissing te bekrachtigen over de verhoging van het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel tewerkgesteld in de erkende diensten zoals opgenomen in een overzicht, met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.

    Het college en het vast bureau keuren de verhoging van het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel tewerkgesteld in de erkende diensten zoals opgenomen in een overzicht, goed met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.

    Tussen de sociale partners van de publieke sector werd op 22 december 2020 een deelakkoord bereikt over de aanwending van de middelen koopkracht VIA 6. Een van de onderdelen van dit akkoord is de eenmalige verhoging van de eindejaarstoelage 2020 voor het personeel van de zorg- en welzijnssector. 

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
dienst FM Welzijn - team Ouderenzorg

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD