Terug
Gepubliceerd op 23/02/2021

Agenda  commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • * Bespreking.

 • 1. Document toegestuurd op woensdag 20 januari 2021. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 2. Er zijn geen openstaande afspraken meer.

 • * Nihil.

 • IR 1.

  2021_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: asbest - verwerking/ophaling

 • IR 2.

  2021_MV_00079 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Ivago – veiligheid medewerkers – oproep tot voorzichtig rijgedrag in buurt van vuilniswagens

 • IR 3.

  2021_MV_00101 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Uitrol plaatsen zonnepanelen

 • IR 4.

  2021_MV_00113 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Hoogste windmolen in haven van Gent

 • * Toelichting: evaluatie proactief toezichtproject bij bedrijven met lucht-emitterende activiteiten in 7 industriezones. (met bijlagen voor de raadsleden)

 • 1.

  2021_GRMW_00148 - Overheidsopdracht van diensten - Energiecoaching 3.1 - Werkwijze en raamovereenkomst voor de begeleiding van bedrijven op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (met speciale aandacht voor PV) – DMK/2021/01 - Bestek - Vaststelling

 • 2.

  2021_GRMW_00136 - Overheidsopdracht van diensten - Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen – Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid - Bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326 – perceel 2 - mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik - Beslissing tot afname - Goedkeuring

 • 3.

  2021_GRMW_00197 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van baby- en peutermeubilair (6 percelen) - SLS/2021/009 - ID5023 - Bestek - Vaststelling

 • 4.

  2021_GRMW_00200 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor de bedeling van diverse publicaties en andere logistieke ondersteuning in het kader van het informeren van de burger (3 percelen) - SLS/2021/001 - ID5055 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring

 • 5.

  2021_GRMW_00164 - Voorwaarden voor het in beheer geven van het onroerend goed, gelegen te Gent, Bij Sint-Jozef 32 en toekenning van een werkingssubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 70.000 euro per jaar aan de aan te stellen coördinator van de Sint-Jozefkerk, voor het invullen, beheren en managen van de Sint-Jozefkerk, gelegen te 9000 Gent, Bij Sint-Jozef 32, en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in de open oproep, en in het bijzonder: 

  1. De coördinator gaat door middel van een participatief traject op zoek naar invullers en/of invullingen voor de Sint-Jozefkerk, die beantwoorden aan de krijtlijnen zoals opgenomen in de open oproep. De coördinator zal de programmatie van het geheel ondersteunen en begeleiden;

  2. De coördinator zorgt voor het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw als een goede huisvader;

  3. De coördinator werkt een democratisch beheermodel en business model uit voor een duurzame invulling van de Sint-Jozefkerk, en dit in samenwerking met invullers en de Stad;

  4. De coördinator leeft de voorwaarden van de af te sluiten beheersovereenkomst tussen Stad en coördinator na. 

  5. De coördinator staat open voor overleg met en bijsturing door de Stad, doorheen het volledige traject van de samenwerking.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het bestek der voorwaarden (open oproep) voor de toewijzing van een coördinator voor het gebouw gelegen te Gent, Bij Sint-Jozef 32 (Sint-Jozefkerk) in functie van het invullen, beheren en managen van het gebouw voor de komende 6 jaar, eventueel verlengbaar na positieve evaluatie.

 • 6.

  2021_GRMW_00165 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent, Forelstraat (lot 17) (tuinuitbreiding Lousbergpark) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beslissen tot verkoop van het onroerend goed gelegen te Gent, Forelstraat - lot 17 (tuinuitbereiding Lousbergpark), kadastraal bekend of het geweest zijnde te Gent, 11de afdeling, sectie L, deel van het perceelnummer 21/A/26, met een gemeten oppervlakte van éénendertig vierkante meter (31 m²) .


  Deze verkoop kadert in de verdere afhandeling van het tuinuitbreidingsproject Lousbergpark waar reeds eerder 17 tuinuitbreidingen werden verkocht.

 • 7.

  2021_GRMW_00166 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van een onroerend goed gelegen te Ledeberg, Frans De Mildreef, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 862,00 EUR per jaar aan vzw Chiro Ambo voor de huur van een deel van het stadseigendom gelegen te 9050 Ledeberg, Frans De Mildreef 21, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met Chiro Ambo met betrekking tot een deel van het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Frans De Mildreef 21, voor de duur van 6 jaar ingaande op 01/12/2020 en eindigend op 30/11/2026, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

 • 8.

  2021_GRMW_00186 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent, Wiedauwkaai (lot 81 a- lot 81 b) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beslissen tot verkoop  van het onroerend goed gelegen te Gent, Wiedauwkaai  (lot 81 a en b) gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, zevende afdeling, sectie G,

  • deel van het perceelnummer 0428/B met een oppervlakte volgens meting van vijf centiare vijftien decimiliare  (5,15 m²) en met volgend kadastraal perceelnummer gereserveerd in de database van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie A 0428/F P0000
  • deel van het perceelnummer 0374/B met een oppervlakte volgens meting van tweeëndertig centiare zevenenvijftig decimiliare (32,57 m²) en met volgend kadastraal perceelnummer gereserveerd in de database van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie A 0374/D P0000

  tegen de prijs van 3.206,20 EUR verhoogd met de kosten voor een bedrag van 1.314,55 EUR.
  Deze verkoop kadert in de uitvoering van het Rup Wondelgemse Meersen - tuinuitbreiding Limbastraat.

 • 9.

  2021_GRMW_00187 - Lichten van een optie tot aankoop van en het sluiten van een bruikleenovereenkomst aangaande percelen grond, gelegen te Oostakker, nabij de Eikstraat, ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Slotendries - Goedkeuring

 • 10.

  2021_GRMW_00167 - Overheidsopdracht van werken - Plaatsing van een valbeveiliging op het dak met splitunits van het Algemeen Politiecentrum Gent, Antonius Triestlaan 12, Gent - DN/2020/073/PM/INV - Prijsvraag - Vaststelling

 • 11.

  2021_GRMW_00198 - Overheidsopdracht van werken - Groot Vleeshuis - Instandhoudingswerken dak - BOU/2018/019-ID4460 - Bestek - Vaststelling

 • 12.

  2021_GRMW_00199 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor herstel en onderhoud aan vast opgestelde werktuigmachines - FEG/2021/005/GDR/5071 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring

 • 13.

  2021_GRMW_00151 - Oprichting integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel en aanvulling van de deontologische code Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raden wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de oprichting van een integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel, waarvan medewerkers van de diverse diensten deel uitmaken, en aan de aanvulling van de deontologische code met een nieuw luik III. ‘Melden van een (vermoeden van) integriteitsschending’.

  Het college en het vast bureau leggen het ontwerp van de aanvulling van de deontologische code Stad en OCMW Gent ter onderhandeling voor aan de vakbonden.

 • 14.

  2021_GRMW_00201 - Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020 voor het zorgpersoneel - Bekrachtiging

  Aan de raden wordt gevraagd de beslissing te bekrachtigen over de verhoging van het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel tewerkgesteld in de erkende diensten zoals opgenomen in een overzicht, met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.

  Het college en het vast bureau keuren de verhoging van het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel tewerkgesteld in de erkende diensten zoals opgenomen in een overzicht, goed met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.

  Tussen de sociale partners van de publieke sector werd op 22 december 2020 een deelakkoord bereikt over de aanwending van de middelen koopkracht VIA 6. Een van de onderdelen van dit akkoord is de eenmalige verhoging van de eindejaarstoelage 2020 voor het personeel van de zorg- en welzijnssector. 

 • 15.

  2021_GRMW_00137 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst Optimalisatie Speelplaatsen - FEG/2020/014/TH/ID4936 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring

 • 16.

  2021_GRMW_00150 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor onderhoud, depannage en modernisaties van de liftinstallaties binnen de gebouwen voor een periode van 5 jaar - FAG/2020/047/LB/INV-EXP/5059 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring

 • 17.

  2021_GRMW_00149 - Overheidsopdracht van werken - Realiseren van bijkomende woningen in wzc Zonnebloem en wzc De Liberteyt en renovatie leefruimtes in wzc Zonnebloem - FM/2020/110 - Bestek - Vaststelling

 • 18.

  2021_GRMW_00245 - In huur nemen van hal 2 van het complex Flanders Expo voor de inrichting van een centraal vaccinatiecentrum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst te sluiten met nv Easyfairs Belgium, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Maaltekouter 1, én nv Easyfairs International, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Sint-Lambertusstraat 135, met betrekking tot de huur van hal 2 van het complex Flanders Expo, gelegen te 9000 Gent, Maaltekouter 1, voor de duur van 8 maanden en 7 dagen, ingaande op 25 januari 2021 en eindigend op 30 september 2021, voor de inrichting van een centraal vaccinatiecentrum.
 • 19.

  2021_GRMW_00246 - Oprichting vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' - Kennisneming

  Het college van burgemeester en schepenen heeft een aantal beslissingen genomen om het vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' operationeel te krijgen en brengt de gemeenteraad hiervan op de hoogte.