Terug
Gepubliceerd op 23/02/2021

2021_GRMW_00151 - Oprichting integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel en aanvulling van de deontologische code Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00151 - Oprichting integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel en aanvulling van de deontologische code Stad en OCMW Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00151 - Oprichting integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel en aanvulling van de deontologische code Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 193;
 • Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent, artikelen 345 tot en met 354 bis;
 • Rechtspositieregeling Ouderenzorg, artikelen 332 tot en met 342;
 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 193.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het uitwerken van een gedragen integriteitsbeleid hebben de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in december 2018 een nieuwe deontologische code voor het stads- en OCMW-personeel goedgekeurd. Die code geeft richtlijnen waarnaar de medewerkers moeten streven, maar toont ook het fundament, de minimumverwachtingen waaraan elke medewerker moet voldoen. 

De goedkeuring van de nieuwe deontologische code was de eerste stap binnen het project voor de uitrol van het integriteitsbeleid. Om een integere manier van werken vast te ankeren in de organisatie, kan nu een volgende stap worden gezet. Die bestaat uit de oprichting van een integriteitscomité en het aanvullen van de deontologische code. Daaraan kan een derde luik worden toegevoegd dat aangeeft

 • hoe medewerkers een (vermoeden van) integriteitsschending kunnen melden;
 • hoe het vooronderzoek en onderzoek verlopen;
 • wat de mogelijke resultaten daarvan kunnen zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het integriteitscomité heeft tot doel het integer handelen van de medewerkers te bewaken en versterken. Eén van de belangrijkste taken ervan is een kanaal aan te bieden via hetwelk medewerkers vragen of meldingen rond mogelijke integriteitsschendingen kunnen doorgeven. Het integriteitscomité zal objectief beoordelen of het om een schending gaat en dat oordeel motiveren. Indien nodig kan het comité ook doorverwijzen voor verdere behandeling. 

De procedure voor het melden van een (vermoeden van) integriteitsschending’ en de opdrachten van het integriteitscomité wordt na 1 jaar werking geëvalueerd door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en mogelijke bijsturingen worden aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Aan het college van burgemeester en schepenen en vast bureau wordt gevraagd om de aanvulling van de deontologische code Stad en OCMW Gent met een nieuw luik III. ‘Melden van een (vermoeden van) integriteitsschending’ ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Activiteit

PRN0063 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de oprichting van een integriteitscomité voor het stads- en OCMW-personeel, waarvan medewerkers van de volgende diensten deel uitmaken:

 1. Kabinet van de algemeen directeur
 2. Dienst Interne Audit
 3. Dienst Organisatieontwikkeling
 4. Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
 5. Dienst Talent en Ontwikkeling

 Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau duiden de effectieve leden en voorzitter van het integriteitscomité aan.

Artikel 2

Keurt goed dat het integriteitscomité de volgende opdrachten heeft:

 1. Het is het centrale meldpunt in verband met het naleven van de deontologische code Stad en OCMW Gent door stads- en OCMW-medewerkers.
 2. Het adviseert medewerkers met integriteitsvraagstukken of vragen rond de deontologische code Stad en OCMW Gent en geeft binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden advies aan de algemeen directeur en aan het college van burgemeester en schepenen of vast bureau bij een vermoeden van overtredingen ervan.
 3. Het volgt de integriteitsbevorderende activiteiten van de stads- en OCMW-diensten op. Dit kan gaan van vormingen tot risicoanalyses op vlak van integriteit.
 4. Het adviseert de algemeen directeur over vragen tot bescherming van de melder van vermoede integriteitsschendingen.
 5. Het adviseert de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over verdere aanpassingen van de deontologische code, onder meer in het licht van maatschappelijke evoluties.

Artikel 3

Keurt goed dat de deontologische code Stad en OCMW Gent met ingang van de eerste dag van de maand na dit besluit wordt aangevuld met een nieuw luik III. ‘Melden van een (vermoeden van) integriteitsschending’ en dat de titel van het huidige luik III. ‘Verwijzingen naar regelgeving’ vanaf dan wordt aangepast naar luik IV. ‘Verwijzingen naar regelgeving’.

Artikel 4

Keurt goed dat het college van burgemeester en schepenen en vast bureau de procedure voor het melden van een (vermoeden van) integriteitsschending’ en de opdrachten van het integriteitscomité na 1 jaar werking evalueert en mogelijke bijsturingen aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voorlegt.


Bijlagen

 • Nieuw luik III Deontologische code Stad en OCMW Gent - Melden van een integriteitsschending