Terug
Gepubliceerd op 23/02/2021

2021_GRMW_00201 - Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020 voor het zorgpersoneel - Bekrachtiging

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00201 - Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020 voor het zorgpersoneel - Bekrachtiging 2021_GRMW_00201 - Eenmalige aanvulling eindejaarstoelage 2020 voor het zorgpersoneel - Bekrachtiging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 
 • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 
 • VIA6-voorakkoord van 24 november 2020 dat voor de private en publieke socialprofitsectoren werd afgesloten;
 • Deelakkoord van 22 december 2020 tussen de sociale partners van de publieke sector over de aanwending van de middelen koopkracht VIA6;
 • Brief minister Somers betreffende de uitvoering van het deelakkoord VIA 6 - koopkrachtmaatregelen publieke sector;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 1 en § 2, 1° en 2°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1 en artikel 84, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties in de publieke en private socialprofitsectoren een voorakkoord over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Dit moet leiden tot een betere verloning, meer mensen op de werkvloer en meer werkbaar werk. De Vlaamse regering maakt hiervoor vanaf januari 2021 elk jaar 577 miljoen euro vrij: 412 miljoen euro voor koopkracht en 165 miljoen euro voor kwaliteit. Het voorakkoord biedt perspectief voor een blijvende opwaardering van maar liefst 180.000 mensen, waarvan 40.000 in de publieke sector. 

In uitvoering van dit voorakkoord sloten de sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december 2020 een VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector af. Hierover werd op 23 december 2020 onderhandeld in het comité C1 voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een van de maatregelen in het akkoord is de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020. Omwille van de corona-crisis wensen de sociale partners op zeer korte termijn een financiële waardering te geven aan het personeel in de VIA-zorgsectoren.

De verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 wordt toegekend aan het personeel tewerkgesteld in de sectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteren, maar met uitzondering van het personeel van de socio-culturele sector (vrijetijdsdiensten, jeugddiensten, sportdiensten…). Kortom, de verhoging van de eindejaarstoelage voor het zorgpersoneel geldt voor al het personeel dat in de DMFA-aangifte een VIA-deelcode heeft toegewezen gekregen, met uitzondering van de deelcodes 102 (dienstencheques) en 500-512 (socio-culturele sector). 

Concreet wordt het variabel bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 verhoogd met 1,1%. Voor het personeel in de ouderenzorg dat momenteel een lagere eindejaarstoelage (attractiviteitspremie) ontvangt, wordt het vast bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 bovendien verhoogd zodat het vast bedrag 1.288,43 euro bedraagt. De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan een twaalfde van het jaarsalaris. De maatregelen koopkracht in het VIA6-akkoord zouden volledig gesubsidieerd worden met middelen van de Vlaamse overheid.

Aangezien de sociale partners zich hebben geëngageerd om deze financiële waardering op zeer korte termijn toe te kennen, maar het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering hiervoor voorlopig nog niet gepubliceerd is, wordt in de brief van minister Somers van 23 december 2020 aangegeven dat de 'eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 kan worden uitgekeerd op basis van het goedgekeurd sectoraal deelakkoord. De Vlaamse Regering engageert zich om dit zo spoedig mogelijk wettelijk te verankeren.'. Om die reden wordt dit voorstel nu aan het college van burgemeester en schepenen en vast bureau ter goedkeuring voorgelegd zodat de vermelde vergoeding zo snel mogelijk kan uitbetaald worden. Dit besluit zal nadien nog ter bekrachtiging aan de gemeente- en OCMW-raad worden voorgelegd.

In de  betreffende brief van minister Somers wordt verder nog verduidelijkt dat alle koopkrachtmaatregelen die voorzien worden, worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid door de VIA-middelen.

Aangezien zowel de uitbetaling alsook de subsidiëring zal gebeuren op basis van het sectoraal akkoord van 23 december 2020 is dit nog niet verwerkt in de budgetopmaak voor 2021 en zal dat dit verwerkt worden in de budgetwijzigingen voor 2021.

Adviezen

Comité C1 Gunstig advies

Met de sociale partners werd een akkoord bereikt op 23 december 2020, dit besluit dient dus niet opnieuw lokaal te worden onderhandeld met de vakorganisaties.

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de verhoging en de uitbetaling van het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel tewerkgesteld in de erkende diensten zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht, met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.


Bijlagen

 • Overzichtslijst diensten
 • Deelakkoord koopkrachtmaatregelen publieke sector
 • Brief Vlaamse regering- koopkrachtmaatregelen publieke sector