Terug
Gepubliceerd op 26/02/2021

2021_MV_00113 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Hoogste windmolen in haven van Gent

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 23/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 23/02/2021 - 20:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Fourat Ben Chikha; Annelies Storms; Alana Herman; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Zeneb Bensafia; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Elke Sleurs; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2021_MV_00113 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Hoogste windmolen in haven van Gent 2021_MV_00113 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Hoogste windmolen in haven van Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte mevrouw de schepen

Ik las in de pers dat de hoogste windmolen in de haven van Gent komt. Op een locatie achter het voetbalterrein van Mendonk-St.-Kruis-Winkel.

Met een hoogte van meer dan 200 meter en een diameter van 150 meter zal het wellicht geen klein bier geweest zijn om de berekening van de mogelijke hinder te doen.

Begin 2023 zou de windmolen operationeel zijn. Maar ik heb toch al enkele vragen:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 18/02/2021 - 16:12

Toelichting

Hebt u weet van bezwaren die zouden ingediend zijn tegen de plaatsing van deze windmolen?

Werd door de  betrokken firma een berekening gedaan ivm mogelijke hinder van slagschaduw en/of geluidshinder?

Werd aan uw kabinet advies gevraagd hierover?

Bespreking

Antwoord

De artikels die afgelopen week in de pers verschenen, gaan over een windturbine van Engie in de industriezone van de Gentse haven, tussen de R4 en de Moervaartkaai, op de bedrijfssite van Renewi. Het is een dossier waarover de Vlaamse overheid op 18 maart 2020 een voorwaardelijke vergunning heeft gegeven. Het gaat inderdaad over een grote turbine, met een maximale hoogte van 242,5 m.

Al op 7 november 2019 heeft het College over de aanvraag advies uitgebracht. Dat was gunstig, met bijkomende voorwaarden. Daarmee hebben we als college het advies van de omgevingsambtenaar gevolgd. 

Tijdens het openbaar onderzoek zijn er 9 bewaren ingediend, plus een positief advies van Fluxys. Het waren bezwaren van buurtbewoners en natuurverenigingen. Ze gingen over hinder voor de omwonenden en de impact op onder andere vleermuizen. 

Om in te gaan op uw terechte vraag over de berekeningen over slagschaduw en geluidsoverlast: bij een dergelijke aanvraag zijn zulke studies verplicht. De aanvrager heeft die studies toegevoegd aan het vergunningsdossier. In de studies werd rekening gehouden met de aanwezigheid van andere turbines in de buurt. 

Uit de berekeningen bleek dat de werking van de windturbine moet worden bijgestuurd om de wettelijke normen voor slagschaduw en geluidshinder te respecteren.  

Voor slagschaduw ligt de grens op maximaal 30 minuten per dag voor een totaal van acht uur per jaar voor elke woning in de buurt. De windturbine schakelt zichzelf uit als die grens wordt overschreden.  

Voor geluidsoverlast zijn de grenzen voor de woningen in die buurt 50 dB overdag en 45 dB ’s avonds en ’s nachts, het gaat hier over havengebied. Om die grenzen te respecteren, zal de operator de windturbine langzamer moeten laten draaien bij hevige wind. Een trager draaiende windturbine, produceert immers minder geluid.  

Om na te gaan of de opgelegde normen worden nageleefd, heeft het College in haar advies als voorwaarde gesteld om controlemetingen voor geluid uit te voeren. De Vlaamse overheid heeft die voorwaarde overgenomen.  

Zes maand nadat de windturbine in dienst wordt genomen, zal een erkend geluidsdeskundige metingen uitvoeren. De resultaten daarvan moeten naar de afdeling Handhaving van het departement Omgeving worden gestuurd. Die ziet toe op de naleving van de regels. Als daaruit blijkt dat de regels niet worden nageleefd, zal de Vlaamse overheid de operator verplichten de windturbine bij te sturen.

do 25/02/2021 - 09:16