Terug
Gepubliceerd op 12/04/2021

Agenda  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • * Bespreking.

 • a) Document toegestuurd op donderdag 18 maart 2021. (met bijlage voor de raadsleden)

 • b) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

 • * Toelichting en aanbevelingen (20min): Onderzoek naar en met Gents sociaal middenveld (toelichting door professor Stijn Oosterlynck Universiteit Antwerpen) - (met bijlagen voor de raadsleden)

 • * Nihil.

 • IR 1.

  2021_MV_00202 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: ontmoetingsplek voor de Bloemekenswijk

 • IR 2.

  2021_MV_00207 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Buttons voor dove en slechthorende Gentenaars

 • IR 3.

  2021_MV_00222 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Capaciteitstekort in Gents onderwijs

 • IR 4.

  2021_MV_00228 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Solidariseren Nachtopvang

 • IR 5.

  2021_MV_00229 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Daklozenopvang: samenwerking met naburige gemeenten?

 • IR 6.

  2021_MV_00230 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Motiveren/ondersteunen jongeren opvolgen coronamaatregelen

 • 1.

  2021_GRMW_00402 - Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het  'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis' naar aanleiding van de tweede coronagolf te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op 1 mei 2021.

 • 2.

  2021_GRMW_00372 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van taalstimulerende kampen tijdens de zomervakantie - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de organisatie van taalstimulerende kampen in de zomervakantie - werkingsjaar 2021 - met Roeland vzw, Krijgslaan 18-22, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 44.000 euro - looptijd: van 01/04/2021 tot en met 31/12/2021.

 • 3.

  2021_GRMW_00396 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod - werkingsjaren 2021-2023 - Amaro Kher vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 met Amaro Kher vzw, Jean Jauréslaan 7, 9050 Gentbrugge, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 38.000,00 euro (niet-geïndexeerd), voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod.

 • 4.

  2021_GRMW_00397 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - deVierdeZaal - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 7.608,28 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw deVierdeZaal met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie van het energiezuiniger maken van de infrastructuur:

  • Vzw deVierdeZaal (Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge): 7.608,28 euro op BE36 7370 2436 0581.
 • 5.

  2021_GRMW_00398 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - Jongerencultuurcentrum Minus One - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 20.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Minus One met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie van het energiezuiniger maken van de infrastructuur:

  • Vzw JOC Minus One (Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent): 20.000 euro op BE44 8939 4408 9345
 • 6.

  2021_GRMW_00399 - Nieuw Subsidiereglement Beestige zomer 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het "Subsidiereglement Beestige zomer 2021" goed te keuren.

  Het subsidiereglement, ingevolge de coronacrisis, heeft als doel financiële ondersteuning te bieden aan eenieder die in de zomer van 2021 een extra vrijetijdsproject wil organiseren voor Gentse kinderen, tieners en/of jongeren.

  Het reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 november 2021.

 • 7.

  2021_GRMW_00400 - Hotelschool Gent vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Hotelschool Gent vzw, opgericht in 1991 met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

  De statutenwijziging van Hotelschool Gent vzw wordt voorgesteld omdat de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Hotelschool Gent vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om niet enkel de wettelijk verplichte wijzigingen door te voeren, maar haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

 • 8.

  2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' te wijzigen, met ingang van 1 juni 2021.

  Het betreft een vrijstelling ingevolge wijziging van het 'Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent’, en een verduidelijking van de tariefaanrekening.

 • 9.

  2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Gilead Sciences BV, Park Lane, Culliganlaan 2D, 1831 Diegem  voor het hepatitis C-project MSOC Gent , waarbij een hepatitis C-verpleegkundige gesubsidieerd wordt voor een bedrag van 33.000 euro (1 jaar).

 • 10.

  2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG) d.d. 19/02/2019' met vzw Free Clinic, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, vzw Veerhuis-Siddartha, vzw CAD Limburg en Stadsbestuur Oostende voor het hepatitis C-project MSOC Gent, waarbij een hepatitis C-verpleegkundige gesubsidieerd wordt voor een bedrag van 9.724 euro (8 maanden).

 • 11.

  2021_GRMW_00434 - Addendum voor werkingsjaren 2021-2022 bij de subsidieovereenkomst voor algemene werking 2020-2022 van TEJO Gent vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de 'subsidieovereenkomst voor algemene werking - werkingsjaren 2020-2022' met TEJO Gent vzw, Nieuwland 65, 9000 Gent, voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022, waarbij eenmalig een extra bedrag van 30.000 euro wordt toegekend aan TEJO Gent vzw voor haar algemene werking. 

 • 12.

  2021_GRMW_00435 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Schaarbeek, met betrekking tot de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - optie 1, goed te keuren.

  Hierbij wordt de samenwerking verlengd van 1 april tot 30 juni 2021, met mogelijke verlenging tot 31 oktober 2021, en een bijkomend bedrag van 98.853 EUR toegewezen aan de Stad Gent in functie van de complementaire inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen. 

 • 13.

  2021_GRMW_00370 - Aanvaarding van de schenking van een nieuw televisietoestel en soundbar voor het woonzorgcentrum De Liberteyt - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van een nieuw televisietoestel en soundbar, met een winkelwaarde van ongeveer 3.499 euro, door mevrouw Elena Moeremans aan het OCMW Gent - Departement Ouderenzorg - Woonzorgcentrum De Liberteyt. Aan de schenking zijn voor het OCMW Gent geen voorwaarden gekoppeld.

 • 14.

  2021_GRMW_00416 - Nieuw reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het nieuwe reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op goed te keuren met inwerkingtreding op  03/05/2021 en eindigend op 12/06/2026.

  Gent knapt op wil 200 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden.

 • 15.

  2021_GRMW_00427 - Krachtlijnen en projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen goed te keuren.

  Gent ontwikkelt 3 opvangprojecten gekoppeld aan intensieve oriëntatietrajecten voor dak- en thuislozen. De 3 opvangprojecten richten zich tot 3 groepen die prominent uit de Gentse daklozentelling 2020 komen: langdurig daklozen, dakloze jongeren en dakloze mensen zonder wettig verblijf. De 3 projecten koppelen 24 uursopvang aan trajecten richting duurzame oplossingen. Deze duurzame oplossingen zijn afhankelijk van het project en de doelgroep: een permanente woonst, permanente opvang, realisatie verblijfsrecht (en duurzame integratie) of door migratie/terugkeer. 

 • 16.

  2021_GRMW_00428 - overeenkomst betreffende sociale economie initiatieven - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de modelovereenkomst betreffende sociale economie initiatieven goed te keuren.

 • 17.

  2021_GRMW_00429 - Subsidieovereenkomst voor het project ‘Activerende werkvloer’ Compagnie de Sporen - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de subsidieovereenkomst - werkingsjaren 2021-2022 - met vzw Zagan, Tolhuislaan 82, 9000 Gent,  goed te keuren. De subsidie wordt aangewend om de loonkost van 1 technisch instructeur te dekken bij Compagnie de Sporen, Maïsstraat 10, 9000 Gent, wat een deelwerking is van de vzw Zagan. Deze instructeur zal gemiddeld 6 VTE AMA-medewerkers, toegeleid door de Dienst Werk en Activering, begeleiden. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 81.018 EUR voor de volledige subsidieperiode.

 • 18.

  2021_GRMW_00430 - Relance art. 60§7-tewerkstelling na corona - Nieuwe werkwijze - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de nieuwe werkwijze voor de relance art. 60§7-tewerksteling na corona goed te keuren, alsook de 3 bijhorende aangepaste modelovereenkomsten. 

  Deze maatregel is gericht op het vrijwaren van het activeringspotentieel van leefloongerechtigden in de moeilijke economische omstandigheden die veroorzaakt worden door de coronacrisis.  

 • 19.

  2021_GRMW_00423 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aankoopoptie te lichten met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 2895P, met een oppervlakte volgens meting 2a 21 ca (221 m²) ten voordele van het project 'Opvang en oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf'.