Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00372 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van taalstimulerende kampen tijdens de zomervakantie - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00372 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van taalstimulerende kampen tijdens de zomervakantie - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00372 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van taalstimulerende kampen tijdens de zomervakantie - Werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 44.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 14 mei 2020 lanceerde het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming op vraag van bevoegd minister Ben Weyts de projectoproep “Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren”. De oproep had als doel de organisatie van andere taalstimulerende activiteiten Nederlands door lokale besturen in samenwerking met partners uit het onderwijs en de vrijetijdssector in de Vlaamse Gemeenschap voor (voltijds en deeltijds) leerplichtige kinderen en jongeren. De activiteiten vinden plaats tijdens de zomervakantie en/of andere schoolvakanties en/of buiten de reguliere schooltijd op voorschoolse, naschoolse en/of buitenschoolse momenten en/of in het weekend. Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse rand, krijgen bijzondere aandacht.   

In de acties en initiatieven die de Stad Gent opzet richting kinderen en jongeren, is taalstimulering en taalontwikkeling al jaren een cruciaal focuspunt. In elke activiteit spelen talige doelen immers een sleutelrol. Het opbouwen van een krachtige taalleeromgeving, met ruimte en actieve aandacht voor (1) een positief, veilig en rijk leerklimaat, (2) betekenisvolle taken en opdrachten en (3) ondersteuning door interactie, vormt daarbij het uitgangspunt. het Onderwijscentrum Gent (via het team taal en meertaligheid) en meer specifiek de Brede Schoolwerking hebben lange ervaring in het ondersteunen en mee helpen vormgeven van zo’n krachtige taalleeromgeving, zowel in de binnenschoolse als de buitenschoolse tijd. Dat gebeurt op een inclusieve manier, met ruime aandacht voor de opbouw van taalverwerving en versterking van taalvaardigheid in het Nederlands, alsook positieve aandacht voor de meertalige context en taalrepertoires van kinderen en jongeren. Met name bij kinderen met een andere thuistaal of anderstalige nieuwkomers is het van belang om vanuit een positieve visie op meertaligheid (talensensibilisering) sterk in te zetten op de taalverwerving en verdere taalontwikkeling in het Nederlands, als de taal die ons verbindt. 

Hiertoe werd een subsidie voor het project 'Tientontaal: taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren' toegekend voor de periode van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2022.

De Brede Schoolwerking is ingebed in het Onderwijscentrum Gent van de Stad Gent.
Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk, waaronder één of meerdere scholen, met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren door in te zetten op een brede leer- en leefomgeving.

‘Leren en integrale ontwikkeling’ staan centraal. Er wordt doelgericht en constructief samengewerkt met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bij het uitwerken van projecten wordt steeds gebaseerd op lokale noden van een wijk. De uitdagingen van de scholen staan centraal. De noden van de school worden ondersteund in functie van het maximaliseren van ontwikkelingskansen. Taal en het stimuleren van de taalvaardigheid in het Nederlands – met respect voor de thuistaal - is een belangrijk thema binnen de Brede Schoolwerking en krijgt al meerdere jaren zijn uitwerking in de organisatie van taalstimulerende zomerkampen.

Deze kampen worden voor werkingsjaar 2021 geïntegreerd in de activiteiten georganiseerd binnen activiteiten in de goedgekeurde subsidieaanvraag van Vlaanderen, hierboven vermeld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de zomer van 2021 wil Onderwijscentrum Gent taalstimulerende zomerkampen organiseren met Roeland vzw, Krijgslaan 18-22, 9000 Gent, als partner.

Op 23 juni 2020 keurde de gemeenteraad een subsidieovereenkomst goed met vzw Roeland voor de organisatie van zomerkampen in de Brede Schoolwijken voor het werkingsjaar 2020. De evaluatie van het werkingsjaar 2020 is in bijlage gevoegd.

Het project - werkingsjaar 2021 - omvat het volgende:

- De organisatie van 7 taalstimulerende zomerkampen voor 5- tot 7-jarigen en de organisatie van 7 taalstimulerende zomerkampen voor 8 tot 12-jarigen op locaties die zich bevinden in de Brede Schoolwijken (Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Bloemekenswijk, Sint-Amandsberg-Dampoort-Bernadette, Ledeberg-Moscou-Vogelhoek, Gentbrugge en Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok, Nieuw Gent) met als doel een duurzame impact te hebben op de schoolse prestaties en de leerloopbaan van kinderen en jongeren.
De kampen zijn voorzien op een capaciteit van 280 unieke ingeschreven deelnemers.

- De organisatie van twee zomerkampen voor 12 tot 15-jarige ex-anderstalige nieuwkomers tijdens de zomervakantie met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en van de taalvaardigheid in het Nederlands – met respect voor de thuistaal van de leerlingen in het bijzonder.
De kampen zijn samen voorzien op een capaciteit van 60 unieke ingeschreven deelnemers.

- De implementatie van de visie van Stad Gent ten aanzien van meertaligheid en talensensibilisering, met een positieve benadering van thuistaal anders dan het Nederlands, en de inzet van aangepaste methodieken om binnen deze visie aan de slag te gaan met leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal hebben.

Het aanbod en de toeleiding van deelnemers zal over de ganse stad worden verspreid. 

Overdracht van middelen: 44.000 euro.

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt, ze gaat in op 01/04/2021 en eindigt op 31/12/2021.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

Onderwijscentrum Gent

 Onderwijscentrum Gent

Budgetplaats

3444700ZW

 3444700TT

Categorie*

E subs.

 E subs.

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

 VLA.TSA

2021

 €   22.955,00

 €   16.645,00

2022

 €     4.400,00

 €           0,00

Totaal

 €   27.355,00

 €   16.645,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 344470000 
Categorie* E
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2021  €       200,00
Totaal €       200,00

Verwachte ontvangsten

€ 200,00

Activiteit

AC34441 Ondersteunen van de school en ouders ifv maximale ontwikkelingskansen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met Roeland vzw, Krijgslaan 18-22, 9000 Gent, voor de organisatie van taalstimulerende kampen tijdens de zomervakantie - werkingsjaar 2021.

Bijlagen