Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00402 - Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GRMW_00402 - Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis - Wijziging 2021_GRMW_00402 - Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Verenigingen en organisaties die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen hebben zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van activiteiten. De maatregelen hebben ertoe geleid dat heel wat verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen hun activiteiten moesten stoppen. Ondertussen blijven een aantal vaste kosten doorlopen, maar verschillende inkomstenbronnen zijn weggevallen.

Veel kleinschalige verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen zijn dan ook financieel getroffen door de coronacrisis.

Om het voortbestaan van deze verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen te ondersteunen voorzag de Stad een huurcompensatiepremie voor die verenigingen die voor hun werking infrastructuur huren op de private huurmarkt. Hiertoe werd het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis' opgemaakt.

Het bedrag van de subsidie bedroeg het totaal van de verschuldigde en/of betaalde huurprijs voor de maanden april, mei en/of juni 2020, met een maximumbedrag van 500 euro per maand en een totaal maximumbedrag van 1.500 euro voor drie maanden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Naar aanleiding van de tweede coronagolf werden door de bevoegde overheden maatregelen genomen met opnieuw zware gevolgen voor die verenigingen. Op basis van deze maatregelen wordt het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge coronacrisis' gewijzigd. Ook voor de maanden oktober, november en december 2020 wordt nu een compensatie voor de huurprijs voorzien.

De te wijzigen artikelen :

Artikel 3 voorwaarden.

"a. De aanvrager was op 1.09.2020 door de Stad erkend in het kader van één van volgende reglementen:

(...)

of

de aanvrager heeft met de Stad een subsidie-overeenkomst voor het werkingsjaar 2020 afgesloten en werkt aan het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare situatie door basiswerk te verrichten, ontmoeting te organiseren, emanciperend te werken en/of belangen te behartigen;

d. De aanvrager heeft geen andere subsidie ontvangen van de Stad Gent ter compensatie van de huurprijs voor de maanden april, mei en/of juni.

e. De aanvrager beschikt over een geldig ondertekend schriftelijk huurcontract op de private huurmarkt en dit voor de maanden april, mei en/of juni."

voorstel gewijzigd artikel :

"a. De aanvrager was in de periode waarop de aanvraag voor een huurcompensatiepremie betrekking heeft door de Stad erkend in het kader van één van volgende reglementen:

(...)

of

de aanvrager had in de periode waarop de aanvraag voor een huurcompensatiepremie betrekking heeft met de Stad een subsidie-overeenkomst met de Stad en werkt aan het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare situatie door basiswerk te verrichten, ontmoeting te organiseren, emanciperend te werken en/of belangen te behartigen;

d. De aanvrager heeft geen andere subsidie ontvangen van de Stad Gent ter compensatie van de huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020.

e. De aanvrager beschikt over een geldig ondertekend schriftelijk huurcontract op de private huurmarkt en dit voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020."


Artikel 4 Subsidiebedrag.

"§1 Het bedrag van de subsidie bedraagt het totaal van de verschuldigde en/of betaalde huurprijs voor de maanden april, mei en/of juni 2020 met een maximumbedrag van 500 euro per maand en een totaal maximumbedrag van 1.500 euro voor drie maanden.

§2 Een aanvrager kan slechts één subsidie toegekend krijgen in het kader van dit reglement."

voorstel gewijzigd artikel :

"§1 Het bedrag van de subsidie bedraagt het totaal van de verschuldigde en/of betaalde huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020, met een maximumbedrag van 500 euro per maand en een totaal maximumbedrag van 3.000 euro voor zes maanden.

§2 Een aanvrager kan voor elke maand die in aanmerking komt slechts één subsidie toegekend krijgen in het kader van dit reglement."


Artikel 5 Procedure.
§1 aanvraag

"b. De subsidieaanvraag  bevat:
2) De betaalbewijzen, schuldvorderingen of bewijsstukken die het uitstel van betaling aantonen van de volgens het huurcontract verschuldigde huurprijs voor de maanden april, mei en juni 2020.

d. De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot 31 maart 2021."

voorstel gewijzigd artikel :

"b. De subsidieaanvraag bevat:
2) De betaalbewijzen, schuldvorderingen of bewijsstukken die het voorstel van betaling aantonen van de volgens het huurcontract verschuldigde huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020.

d. De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot uiterlijk 30 juni 2021."


Artikel 9 Inwerkingtreding (en duurtijd)

"Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 juni 2021."

voorstel gewijzigd artikel :

"Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 september 2021." 


In het reglement wordt verder de naam van de dienst die belast is met de controle van de uitvoering van dit reglement gewijzigd conform de wijziging van het organogram zoals goedgekeurd door het CVB van 25.02.2021. De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen wordt daarbij gewijzigd in de Dienst Lokaal Sociaal Beleid.


Alle aanvragen die werden ingediend op basis van het  'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge coronacrisis', worden beoordeeld en afgehandeld conform de bepalingen van voornoemd reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2020.

Voormelde wijzigingen aan het subsidiereglement treden in voege vanaf 1 mei 2021.

De Dienst Lokaal Sociaal Beleid is belast met de uitvoering en periodieke evaluatie van dit reglement.

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

Artikel 1

Wijzigt 'Artikel 3 voorwaarden' meer bepaald punt a, d en e van het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis' als volgt:

"a. De aanvrager was in de periode waarop de aanvraag voor een huurcompensatiepremie betrekking heeft door de Stad erkend in het kader van één van volgende reglementen: (...)

of

de aanvrager had in de periode waarop de aanvraag voor een huurcompensatiepremie betrekking heeft met de Stad een subsidie-overeenkomst met de Stad en werkt aan het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare situatie door basiswerk te verrichten, ontmoeting te organiseren, emanciperend te werken en/of belangen te behartigen;

d. De aanvrager heeft geen andere subsidie ontvangen van de Stad Gent ter compensatie van de huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020.

e. De aanvrager beschikt over een geldig ondertekend schriftelijk huurcontract op de private huurmarkt en dit voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020."

De wijziging treedt in werking op 1 mei 2021. 

Artikel 2

Wijzigt 'Artikel 4 subsidiebedrag' meer bepaald §1 en §2 van het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis' als volgt:  

"§1 Het bedrag van de subsidie bedraagt het totaal van de verschuldigde en/of betaalde huurprijs voor de maanden april, mei,  juni, oktober, november en/of december 2020, met een maximumbedrag van 500 euro per maand en een totaal maximumbedrag van 3.000 euro voor zes maanden.

§2 Een aanvrager kan voor elke maand die in aanmerking komt slechts één subsidie toegekend krijgen in het kader van dit reglement."

De wijziging treedt in werking op 1 mei 2021. 

Artikel 3

Wijzigt 'Artikel 5 Procedure'  punt b 2 en d van het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis' als volgt:

"b. De subsidieaanvraag bevat :
2) De betaalbewijzen, schuldvorderingen of bewijsstukken die het voorstel van betaling aantonen van de volgens het huurcontract verschuldigde huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020.

d. De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot 30 juni 2021."

De wijziging treedt in werking op 1 mei 2021. 

Artikel 4

Wijzigt 'Artikel 9 Inwerkingtreding (en duurtijd)van het 'Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis' als volgt:

"Dit reglement treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 september 2021."

De wijziging treedt in werking op 1 mei 2021.

Artikel 5

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor het verlenen van huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidiereglement huurcompensatiepremie verenigingen welzijn_ gecoördineerde versie.pdf
  • Subsidiereglement huurcompensatiepremie verenigingen welzijn_ gecoördineerde versie.docx
  • Subsidiereglement huurcompensatiepremie verenigingen welzijn.pdf