Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00400 - Hotelschool Gent vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00400 - Hotelschool Gent vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring 2021_GRMW_00400 - Hotelschool Gent vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 217, artikel 386.

De statuten van Hotelschool Gent vzw.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is grondig gewijzigd door de Wet van 23 maart 2019 (zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019). Deze wet voerde het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in.  Hierdoor werd onder meer de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen opgeheven. Het WVV regelt voortaan de betrokken materie. Deze incorporatie van het verenigingsrecht in het WVV is één van de grote krachtlijnen van de hervorming.

Het WVV trad in werking op 1 mei 2019 en was onmiddellijk van toepassing op (o.m.) verenigingen die werden opgericht vanaf die datum. Reeds bestaande verenigingen konden zich vrijwillig conformeren aan het WVV in de loop van 2019. Hoe dan ook, moeten zij hun statuten verplicht in overeenstemming brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. Deze oefening moet uiterlijk 1 januari 2024 afgerond zijn.

De algemene bepalingen van het WVV (Eerste Deel, Boeken 1 tot en met 3) bevatten algemene bepalingen die (potentieel) gelden zowel voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen. 

Deel 3 (Boeken 9 tot en met 11) handelt specifiek over de verenigingen en stichtingen. Dit deel is op zich een hercodificatie van alle voorschriften over verenigingen en stichtingen, met een aantal wijzigingen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hotelschool Gent vzw, opgericht in 1991 met de Stad als stichtend lid, wil haar statuten conformeren aan het WVV. De vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

Hotelschool Gent vzw legt het ontwerp van statutenwijziging ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Dit ontwerp van statutenwijziging wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan haar algemene vergadering van 21 mei 2021.

De voornaamste aanpassingen van de statuten, los van de aanpassingen aan het WVV, die de Stad aanbelangen, zijn de volgende:

  • de huidige statuten van Hotelschool Gent vzw bepalen dat het lid Stad Gent 3 stemmen heeft in de algemene vergadering. Ze schrijven evenwel niet voor op welke wijze het lid Stad Gent wordt vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Het ontwerp van statutenwijziging behoudt in artikel 14§1 de 3 stemmen voor het lid Stad Gent in de algemene vergadering en schrijft in artikel 10§1 tevens voor op welke wijze het lid Stad Gent kan worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering: "Het lid Stad Gent wordt vertegenwoordigd door maximum 3 natuurlijke personen, door de gemeenteraad gekozen, al dan niet gemeenteraadsleden." Deze formulering stemt overeen met de huidige werkwijze, maar laat marge om dit op een andere manier in te vullen mocht dit in de toekomst gewenst zijn;
  • de huidige statuten van Hotelschool Gent vzw schrijven niet voor op welke wijze het lid Stad Gent wordt vertegenwoordigd in het bestuursorgaan. Artikel 19§4 van het ontwerp van statutenwijziging schrijft dit wel voor: "Het lid Stad Gent draagt 3 bestuurders voor." Deze formulering stemt overeen met de huidige werkwijze;
  • de huidige statuten voorzien de mogelijkheid om een mandaat voor het dagelijks bestuur te geven aan één of meer gedelegeerd bestuurders. Artikel 25§2 van het ontwerp van statutenwijziging bevat een nieuwe bepaling aangaande de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te benoemen, die in overeenstemming is met de manier waarop de vzw het dagelijks bestuur wil inrichten: "§2. Het bestuursorgaan kan één of meerdere taken opdragen aan een dagelijks bestuur, bestaande uit 3 dagelijks bestuurders die gezamenlijk optreden. De dagelijks bestuurders kunnen niet zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vereniging in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die € 3.500,00 te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken dagelijks bestuurders in het gedrang. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur."

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het ontwerp van statutenwijziging van Hotelschool Gent vzw, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen