Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00397 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - deVierdeZaal - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00397 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - deVierdeZaal - Goedkeuring 2021_GRMW_00397 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - deVierdeZaal - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 7.608,28

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2019 en 2020 werden in verschillende jeugdinfrastructuren in gedeeld gebruik energiescans uitgevoerd, om te bekijken waar er kan bespaard worden op energiekosten.

Sommige aanbevelingen bleken gemakkelijk aan te pakken (bv. plaatsen kloktimers, plaatsen isolatie rond niet-geïsoleerde verwarmingsbuizen), andere aanbevelingen vragen om ingrijpender maatregelen.

Bij de zalen in eigendom van de Stad Gent bekijkt FM welke maatregelen door de eigen diensten kunnen opgenomen worden.

Bij deVierdeZaal, in eigendom van sogent, worden maatregelen die de beheerders zelf namen terugbetaald:

  • Vzw deVierdeZaal (Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge) maakte 7.608,28 euro kosten voor het verder energiezuinig maken van haar infrastructuur, in navolging van de uitgevoerde energiescan (nieuwe energiezuinige toestellen).

De facturen van de werken, in bijlage bij dit besluit, werden als verantwoordingsstuk overgemaakt aan de Stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie  die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Bovengenoemde vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van hun balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op het rekeningnummer van de vzw: BE36 7370 2436 0581

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven


Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

categorie

werkingssubsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

  7.608,28 euro

Totaal

  7.608,28 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 7.608,28 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw deVierdeZaal (Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie van het energiezuiniger maken van haar infrastructuur.


Bijlagen

  • Financieel sjabloon deVierdeZaal.docx
  • 2020.12.20 Factuur nieuwe toestellen1.PDF