Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00429 - Subsidieovereenkomst voor het project ‘Activerende werkvloer’ Compagnie de Sporen - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00429 - Subsidieovereenkomst voor het project ‘Activerende werkvloer’ Compagnie de Sporen - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00429 - Subsidieovereenkomst voor het project ‘Activerende werkvloer’ Compagnie de Sporen - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 81.018,99

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent subsidieerde tot en met 2019 de loonkost van 1 VTE technisch instructeur bij de vzw Zagan, Tolhuislaan 82, 9000 Gent, en dit voor haar werking Compagnie de Sporen aan de Maïsstraat 10, 9000 Gent.  De werking was heel goed gekend bij de trajectbegeleiders van het MAACT (maatgericht activeringscentrum) en kreeg steeds voldoende toeleiding, vooral voor arbeidszorg (AMA - arbeidsmatige activering).  De zorg voor deze doelgroep op diverse levensterreinen was steeds hun uitgangspunt. Zij kunnen het verschil maken voor heel kwetsbare personen die door het OCMW begeleid worden; personen met een psychische of  psychosociale problematiek, die de taal nog onvoldoende kennen, die een laag zelfbeeld hebben, die fysiek beperkt zijn, ...

In 2019 schreef het  MAACT drie subsidieoproepen uit, waaronder een AMA-oproep, en dit voor de subsidiëring van de loonkost van technisch instructeurs bij externe organisaties. De vzw Zagan diende een aanvraagdossier in voor de begeleiding van AMA.  Het aanvraagdossier werd  gunstig beoordeeld, maar in de eindrangschikking behaalde het dossier niet voldoende punten voor de subsidiëring van een instructeur en dit ondanks de zeer goede praktijkevaluaties in het verleden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Werk en Activering stelt momenteel vast dat er nood is aan extra AMA-plaatsen voor de meest kwetsbare doelgroep. Door de coronacrisis is het opstarten van nieuwe trajecten bemoeilijkt, terwijl er wel kandidaten zijn voor een AMA-traject. Om op korte termijn hieraan tegemoet te komen wordt voorgesteld om de vzw Zagan een subsidie toe te kennen.

De keuze gaat uit naar vzw Zagan, werking Compagnie de Sporen, omdat deze organisatie:

  • in 2019 een dossier had ingediend voor begeleiding van AMA’s (voor de periode 2020 – 2022)
  • de enige was die, binnen deze oproep, in de rangschikking stond maar geen subsidie kreeg omdat de beschikbare middelen waren uitgeput
  • een zeer positieve samenwerking had opgebouwd met het MAACT tijdens de vorige subsidieprojecten
  • een laagdrempelige productieomgeving aanbiedt, wat een interessante opstap kan zijn voor onze zwakkere cliënten naar dergelijk soort van werk in maatwerkbedrijven. Dit aanbod is er momenteel niet bij de huidige gesubsidieerde werkvloeren die zich richten naar de AMA-doelgroep

De Dienst Werk en Activering stelt dan ook voor om met ingang van 1/5/2021 één technisch instructeur te subsidiëren bij vzw Zagan en dit voor haar werking bij Compagnie de Sporen. Er wordt voorgesteld om de subsidiëring te voorzien tot eind 2022 gezien dan ook de subsidie van de loonkost van technisch instructeurs bij de andere reeds gesubsidieerde organisaties zal stoppen. De vzw Zagan zal zich dan samen met de andere organisaties opnieuw kandidaat kunnen stellen indien er een nieuwe subsidieoproep wordt uitgeschreven. Het voorziene maximale subsidiebedrag bedraagt 81.018 EUR voor de volledige subsidieperiode (van 1/5/2021 tot en met 31/12/2022), te storten op het rekeningnummer BE88445354455141 van vzw Zagan. 

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Werk en Activering 
Budgetplaats D38120000 
Categorie* uitgaande subsidie 
Subsidiecode NVT 
2021   28.734,10  
2022 47.375,67
2023
4.909,22
Totaal 81018,99 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACD3811 Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Zagan (Compagnie de Sporen), Tolhuislaan 82, 9000 Gent, voor het project 'Activerende werkvloer', en dit voor de periode van 1/5/2021 tot en met 31/12/2022, zoals gevoegd in bijlage.