Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring 2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 maart 2019 keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed met vzw Free Clinic en MSOC Vlaams-Brabant (vzw Veerhuis-Siddartha), CAD Limburg en MSOC Oostende, voor gezondheidspromotie bij injecterende druggebruikers (GIG).

Het MSOC wenst thans in te tekenen op een projectoproep van de firma GILEAD SCIENCES waardoor gedurende 1 jaar een hepatitisverpleegkundige (0,5 VTE) kan aangeworven worden (dit wordt via aparte besluitvorming ter beslissing voorgelegd aan de gemeenteraad in de maand april 2021).

Free Clinic vzw is bereid daar middelen bij te leggen in het kader van het GIG-project Vlaanderen (Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik), zodat een extra 0,3 VTE tewerkstelling mogelijk wordt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, legt voor deze tewerkstelling een addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst voor. Het addendum 1 gaat in op 1 mei 2021.

De GIG-overeenkomst behelst bijkomende financiering van de werkuren verpleegkundige. Momenteel geldt de overeenkomst tot en met 31/12/2021.
Indien er in 2022 opnieuw GIG-middelen beschikbaar blijken, bestaat er een mogelijkheid dat de GIG-overeenkomst verlengd wordt (tot max. 2 jaar vermits de aanwerving via verkorte procedure gebeurt).

De overeenkomst kadert in de werking van het MSOC, meer bepaald in het kader van het project rond HCV-management en legt geen verplichtingen op aan de Stad die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het MSOC.

Concreet beoogt het MSOC met deze hepatitisverpleegkundige een beheersplan uit te bouwen ter  opvolging van de hepatitis C-status van elke MSOC-cliënt. Via GIG en de GIG-coördinator Vlaanderen bij Free Clinic zal samengewerkt worden met de overige (hepatitisverpleegkundigen in de) Vlaamse, laagdrempelige, ambulante verslavingscentra met als streefdoel een geïntegreerd hepatitis C-beleid voor alle verslavingscentra.

Overzicht van de inkomsten


GIG 
Dienst*
MSO
Budgetplaats
345360000 
Categorie*
Subsidiecode
SPR.SPR 
2021 9724,00
2022 0,00 
Totaal
9724,00 

Verwachte ontvangsten

€ 9.724,00

Activiteit

ACM1000 Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG) d.d. 19/02/2019' met vzw Free Clinic, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, vzw Veerhuis-Siddartha, vzw CAD Limburg en Stadsbestuur Oostende, zoals gevoegd in bijlage.