Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00435 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00435 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring 2021_GRMW_00435 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 14 december 2020 een subsidieovereenkomst met de Eerstelijnszone Gent vzw, met maatschappelijke zetel te Groot Begijnhof 14, 9040 Gent Sint-Amandsberg, goed met betrekking tot de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie, waarbij reeds een subsidie van 60.000 euro werd toegewezen aan de Stad. Deze overeenkomst was gebaseerd op een besluit van de Vlaamse Regering dat voorzag in extra middelen voor de zorgraden die inzetten op lokale contact- en bronopsporing (VR 2020 1009 DOC.0995). 

Op 25 januari 2021 keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed met Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Schaarbeek, met betrekking tot de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - optie 1, in het kader van het besluit van de  Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, waarbij de stad Gent koos voor optie 1: complementaire inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantaine-coaching, analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen.  Deze samenwerkingsovereenkomst is op 1 november 2020 ingegaan en eindigt op 31 maart 2021.

Gelet op de stijging van het aantal indexpatiënten in het voorjaar 2021, de toename aan verscheidenheid van varianten van het COVID-19-virus en de toename van de lokale verantwoordelijkheid omwille van het toegenomen belang van bronopsporing, werd  het door het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 vastgestelde financieringsmodel verlengd. De Vlaamse Regering gaf hiertoe op vrijdag 19 maart 2021 haar principiële goedkeuring aan een nieuw BVR voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek. De opties en de bijhorende financiering zijn ongewijzigd. Voor optie 1 betekent dit nog steeds:

optie 1: 

  • preventie, sensibilisering, bronopsporing en quarantaine coaching 
  • wordt gesubsidieerd van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (met mogelijke verlenging tot 31 oktober 2021 overeenkomstig artikel 2, derde  lid van het besluit van de  Vlaamse Regering van 19 maart 2021) 
  • een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand. Voor Gent betekent dit een bedrag van 32.951 euro verlengd voor 3 maanden, dus een bijkomende subsidie van in totaal 98.853 euro. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen, werd een addendum opgemaakt dat na goedkeuring zal worden gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken – optie 1.  Dit onder gelijke voorwaarden en bepalingen als opgenomen in de op 25 januari 2021 ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Dit addendum zal ingaan op 1 april 2021 en eindigt op 30 juni 2021, met mogelijke verlenging tot 31 oktober 2021.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Regie Gezondheid en Zorg 
Budgetplaats 355110000 
Categorie*  
Subsidiecode AZG.CBO 
2021 98.853 
Totaal 98.853 

Verwachte ontvangsten

€ 98.853,00

Activiteit

AC35511 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Schaarbeek, met betrekking tot de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - optie 1.


Bijlagen

  • Addendum
  • Samenwerkingsovereenkomst AZG contact en bronopsporing optie 1
  • Besluit VR subsidie lokale besturen contact- en bronopsporing Covid-19-pandemie.pdf