Terug
Gepubliceerd op 08/04/2021

2021_GRMW_00434 - Addendum voor werkingsjaren 2021-2022 bij de subsidieovereenkomst voor algemene werking 2020-2022 van TEJO Gent vzw - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 14/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00434 - Addendum voor werkingsjaren 2021-2022 bij de subsidieovereenkomst voor algemene werking 2020-2022 van TEJO Gent vzw - Goedkeuring 2021_GRMW_00434 - Addendum voor werkingsjaren 2021-2022 bij de subsidieovereenkomst voor algemene werking 2020-2022 van TEJO Gent vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de loop van 2020 kreeg de Stad Gent 3,5 miljoen euro uit het Vlaams coronanoodfonds voor de vrijetijdssector. In september 2020 werd tijdens een eerste ronde al bepaald naar welke projecten en verenigingen die middelen zouden gaan.

Begin februari 2021 werd beslist, o.m. op vraag van de jeugdraad, om het laatste deel van deze middelen gedeeltelijk ter beschikking te stellen van 2 jongerenwelzijnsorganisaties die een belangrijke spil vormen in het bevorderen van het mentaal welzijn van jongeren in Gent, nl. Overkop vzw en TEJO vzw.

Op 22 juni 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor de algemene werking van vzw TEJO Gent voor werkingsjaren 2020-2022 goed. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderzoeken en bevragingen tonen aan dat het na 1 jaar covidmaatregelen niet goed gaat met het welzijn van onze jongeren. De langdurige beperkingen in sociaal contact leggen een hypotheek op de ontwikkeling bij jongeren tussen 10 en 18 jaar en jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar oud. Meer en meer jongeren ervaren angstgevoelens, vereenzaming, depressieve gevoelens, een uitvergroting van reeds aanwezige latente problemen, enz. In niet-covidtijden zien psychologen bij 20 procent van de jongvolwassenen matige tot ernstige mentale problemen. Verschillende bevragingen tonen aan dat dat aantal gedurende de eerste en de tweede coronagolf is opgelopen tot 65 procent. Jongeren in kwetsbare situaties lopen een nog groter risico op mentale problemen.

Onderzoekers melden bovendien dat de wachtlijsten voor psychologen het langste zijn voor jongeren. De sector geestelijke gezondheid, gericht op kinderen en jongeren, stond het voorbije jaar steeds meer onder druk. De vraag bij de vrijwillige jeugdtherapeuten van TEJO vzw Gent, die snelle, kosteloze en professionele therapeutische hulp aan jongeren met psychische problemen aanbieden, werd dan ook steeds groter. De druk op de vrijwillige jeugdtherapeuten en onthaalmedewerkers bij TEJO wordt te groot, waardoor vrijwilligers dreigen uit te vallen. De coördinator kan op vandaag onvoldoende ondersteuning bieden aan de ploeg vrijwilligers, kan geen intervisie en vorming organiseren en heeft geen ruimte om de samenwerking binnen de sector op te drijven, opdat jongeren die niet kunnen geholpen worden binnen TEJO, warm kunnen worden doorverwezen.

De eenmalige extra incentive via dit addendum op de bestaande subsidieovereenkomst met TEJO Gent vzw, Nieuwland 65, 9000 Gent, is dan ook in de eerste plaats bedoeld om de coördinator in staat te stellen meer omkadering te voorzien voor de vrijwilligers en om meer te kunnen inzetten op doorstroming en nazorg van jongeren naar andere organisaties. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor jongeren die nood hebben aan een gesprek of kort traject binnen TEJO en dat andere jongeren een warme doorverwijzing krijgen naar andere hulpverlening. Via de extra middelen krijgt de coördinator meer ruimte om de samenwerking en afstemming met de andere hulpverleningspartners in te vullen, om vorming en intervisie te organiseren voor de vrijwillige therapeuten en om op zoek te gaan naar extra vrijwilligers.

Dit addendum gaat in op 01/05/2021 en eindigt op 31/12/2022.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst*

Regie Gezondheid en Zorg (GRR)

Budgetplaats

 352140000

Categorie*

 E sub.

Subsidiecode

 Niet relevant

2021

 € 30.000

2022

 nvt

Totaal

 € 30.000

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35214 Verhogen van het mentaal welbevinden

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum bij de 'subsidieovereenkomst voor algemene werking - werkingsjaren 2020-2022' met TEJO Gent vzw, Nieuwland 65, 9000 Gent, nl. voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022, waarbij eenmalig een extra subsidie van 30.000 euro wordt toegekend aan TEJO Gent vzw voor haar algemene werking.