Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00597 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00597 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling 2021_GRMW_00597 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
  • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meerjarenplan voor de planningsperiode 2020 t.e.m. 2025 maakt voor opnieuw voorwerp uit van een aanpassing. Stad Gent en OCMW Gent maken hiervan gebruik om enkele financiƫle ingrepen te doen. Deze budgetwijziging wordt vooral gekenmerkt door het verwerken van de geanticipeerde impact van de huidige corona-crisis. Hierbij werden zowel korte- als langetermijneffecten verrekend op basis van de inzichten van betrokken diensten en bovenlokale instellingen zoals o.a. het Federaal Planbureau. Het bestuur blijft de macro-economische vooruitzichten nauwgezet opvolgen en zal in de volgende AMJP bijsturen waar nodig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 257 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor de periode 2020-2025 geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe de financiële evenwichten worden gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Alle relevante rapporten in het kader van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan zijn na goedkeuring door het College en Vast Bureau te vinden via het mia portaal. Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan werd besproken en vastgesteld door het managementteam op 18 mei 2021.

Activiteit

AC34514 Coƶrdineren strategische planningscyclus

Besluit

Artikel 1

stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (budgetwijziging 2021) met titel 'BW2021 - Boek 1 - Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025', zoals in bijlage toegevoegd, vast.


Bijlagen

  • BOEK 1 - BW2021 - AMJP.pdf
  • BOEK 2 - BW2021 - Toelichting bij de AMJP.pdf
  • 20210510_DO_STEEKKAART MJP - BW 2021.pdf
  • Thema 1 Toekomstgericht.pdf
  • Thema 2 Kansen.pdf
  • Thema 3 Samenleven.pdf
  • Thema 4 Gentenaars.pdf