Terug
Gepubliceerd op 17/06/2021

2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog' 2021_MV_00326 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Charter 'Bouwen aan dialoog'

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er is een aanzienlijke ruimte tot verbetering als we kijken naar de behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Op diverse vlakken. Dat heeft u zelf al aangegeven. Dat is geen schande. Dat zou het wel zijn moesten we er geen werk van maken. Want dat is absoluut nodig.

Er is recent door het college een charter goedgekeurd onder de noemer ‘Bouwen aan een dialoog’. Met engagementen  voor een samenwerkingsgericht voortraject tussen architecten en lokale besturen met het oog op een vlotte vergunningsaanvraag.

Dit charter is een initiatief van het Netwerk Architecten Vlaanderen, de Beroepsvereniging voor Architecten, de Orde van Architecten, de VVSG en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van Stad Gent. Het moet dienen als inspiratiebron voor andere lokale besturen om een dialoog tot stand te brengen tussen stad/gemeente en de architecten.

Specifiek voor onze stad is het charter vertaald in een concreet afsprakenkader. Dit kader stelt een aantal engagementen voorop die iedere betrokken actor naleeft om zo tot een kwalitatievere en snellere vergunningsverlening te komen

Vanuit onze fractie juichen we dit absoluut toe. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe we als stad voorop lopen en de toon zetten

 


Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 21/05/2021 - 15:11

Toelichting

Wat verwacht u van dit afsprakenkader? Op welke termijn moet dit zichtbaar zijn op het terrein en tot verbeteringen leiden? Zal het afsprakenkader geëvalueerd worden? Zo ja, op welke manier en met welke frequentie?

Bespreking

Antwoord

Ik wil je danken om met deze vraag nogmaals de aandacht te vestigen op het charter 'Bouwen aan dialoog'. Dat mag ook wel, is misschien minder sexy onderwerp voor velen. Met dit charter zijn we als stad aan het pionieren. Het is de bedoeling van VVSG om dit ook uit te rollen naar andere steden en gemeenten. Dit charter kwam door intensieve gesprekken tussen tussen Stad Gent, architectenorganisaties en VVSG in co-creatie tot stand. In dit  charter worden dan ook de verwachtingen langs beide kanten uitgesproken. Zo komt de rol en de opdracht van de architect als bouwadviseur duidelijker naar voren en bevestigen we deze als cruciaal in het bouwproces. Zo zal de architect zelf de nodige kennis opbouwen om zijn klanten goed te informeren en te begeleiden in het aanloopproces van de omgevingsvergunningsaanvraag. Langs onze kant zullen we actiever informatie ter beschikking stellen en sessies organiseren om de architecten beter te informeren over onze Gentse aanpak en beleidskaders.  

Met dit afsprakenkader formuleren we helder onze begeleidende rol en maken we afspraken naar wederzijdse engagementen. Dit zal onder meer leiden tot meer transparantie over onze dienstverlening, minder klachten, minder onderling mailverkeer, meer efficiëntie in het voortraject, meer tijd voor behandeling van complexere projecten en een meer respectvolle dialoog. Kortom, veel winsten voor zowel architect en stad. 

De ondertekening van het charter is een startmoment, maar we hebben ondertussen ook niet stil gezeten. Aan de publiekszijde zijn al heel wat inspanningen geleverd. Vorig jaar is gewerkt aan een aangepaste en toegankelijkere website, met een specifieke pagina voor de professional. Dat is belangrijk, heel wat info die nu  wordt gevraagd is eigenlijk ter beschikking op die website.

Dit jaar is het opzoekingsplatform vastgoedinformatie gelanceerd, waardoor je als burger/professional zelf op zoek kan gaan naar de stedenbouwkundige informatie. Een architect hoeft voor deze standaardinformatie onze dienst niet meer te contacteren. In de achtergrond werken we aan een nieuwe toepassing om ons voortraject op te volgen.

 

De echte ‘verbetering’ zal er komen wanneer de balans inzake werkdruk in het team van de omgevingsambtenaren zich stabiliseert. Deze wordt bepaald door de inzet van bijkomend personeel waarvoor in de BW21 middelen worden vrijgemaakt, het zoeken en selecteren van geschikte kandidaten (in een markt waar veel vraag is naar dit soort profielen), het op een structurele wijze opleiden van de nieuwe (jonge) personeelsleden en het versterken van de kennis, de kunde en de attitudes in het team.  

Uiteraard blijven we afhankelijk van externe factoren zoals de hoeveelheid dossiers die door de architecten worden voorbereid en ingediend. Even veel omgevingsvergunningsaanvragen in stad Gent als Antwerpen, voor de helft van de oppervlakte. Vandaag liggen deze cijfers nog uitzonderlijk hoog. Het aantal aanvragen is in vergelijking met voorgaande jaren zelfs met 20% toegenomen.

Concreet verwachten we dat een ‘echte verandering’ pas over 6 maanden voelbaar zal zijn.  

Uiteraard zal dit afsprakenkader worden geëvalueerd. Dat is ook zo met de architectenverenigingen en de VVSG afgesproken. Het afsprakenkader mag geen dode letter blijven, maar we willen dit aftoetsen aan de praktijk. Indien nodig, na evaluatie, zullen we de afspraken nog verfijnen of bijsturen, dit samen met het team van de omgevingsambtenaren.  

Een eerste evaluatie van het afsprakenkader is voorzien voor het najaar. We zullen daartoe de werkgroep van de Stad Gent, architectenverenigingen en VVSG opnieuw samenroepen. Op dat moment kunnen we de eerste ervaringen van de omgevingsambtenaren meenemen. We zullen samen bekijken wanneer een nieuwe bevraging zinvol lijkt en we zullen onze data over de omgevingsvergunningen verder monitoren en benchmarken met de andere centrumsteden. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de Vlaamse overheid.

De afspraken van beide kanten zijn concreet genoeg om te kunnen meten in welke mate ze gerealiseerd zijn. Omdat sommige afspraken van de kant van de Stad Gent ook budget vragen, zullen we ook deze randvoorwaarden mee evalueren.

ma 14/06/2021 - 07:49