Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00628 - Opmaak van erfgoedbeheersplannen voor beschermde stads- en dorpsgezichten - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GRMW_00628 - Opmaak van erfgoedbeheersplannen voor beschermde stads- en dorpsgezichten - Goedkeuring 2021_GRMW_00628 - Opmaak van erfgoedbeheersplannen voor beschermde stads- en dorpsgezichten - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 8.1.1. §1
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bepaalt in artikel 8.1.1. § 1. dat om de beheersdoelstellingen te verwezenlijken voor erfgoed en erfgoedlandschappen door de zakelijkrechthouder of de gebruiker een beheersplan kan worden opgesteld.

Een beheersplan is een document waarin de zakelijkrechthouder of de gebruiker zijn/haar visie op het beheer van diens beschermd erfgoed uitlegt en vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Dergelijk plan heeft een doorlooptijd van 24 jaar. 

Het beheersplan wordt opgemaakt voor het beschermd goed in zijn totaliteit en geldt als kader waarbinnen de Vlaamse overheid toelatings- of vergunningsaanvragen beoordeelt.

Het legt evenwel geen actieve verplichtingen op en er kunnen werken vrijgesteld worden van toelating.

Belangrijk element in dit verhaal is de noodzaak van een beheersplan om aanspraak te kunnen maken op erfgoedpremies voor werken aan beschermde stads- en dorpsgezichten. 

Voor de grotere beschermde stads- en dorpsgezichten met veel eigenaars is het evenwel niet eenvoudig om als particulier het initiatief te nemen om dergelijk erfgoedbeheersplan op te maken voor het geheel waardoor dit mechanisme vaker niet dan wel wordt toegepast en er geen erfgoedpremies aangevraagd worden.   

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent wil deze beschermde stads- en dorpsgezichten echter niet verloren laten gaan en wil de zakelijkrechthouders of gebruikers zoals omschreven in artikel 8.1.1. § 1 van het Onroerenderfgoeddecreet helpen door zelf te voorzien in de opmaak van dergelijke beheersplannen. 

Op die manier kunnen de gerechtigden toch erfgoedpremies aanvragen en kunnen werken vrijgesteld worden van toelating.

Ook dient de Stad een participatietraject te doorlopen met de eigenaars en zakelijkrechthouders waarbij ze over de opmaak worden geïnformeerd en betrokken worden bij de inhoud.

Bijgevolg dient de Stad Gent te beschikken over de persoonsgegevens van de betrokken eigenaars en zakelijkrechthouders. Deze gegevens kunnen teruggevonden worden in het kadaster. 

De toegang tot het kadaster door de Stad is geregeld door de beraadslaging nr. 20/009  van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten. De beraadslaging somt de doeleinden op waarbinnen de Stad deze gegevens kan gebruiken. 

Aangezien het opmaken van een beheersplan zoals hogerop reeds aangegeven in se niet tot de eigen bevoegdheid van de Stad behoort, kan de Stad niet automatisch gebruik maken van deze toelating tot inzage in het kadaster en is hiervoor een gemeenteraadsbeslissing nodig.

Activiteit

AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de opmaak van erfgoedbeheersplannen voor beschermde stads- en dorpsgezichten.


Bijlagen

  • Richtlijn opmaak beheersplan - Agentschap Onroerend Erfgoed