Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00688 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 2 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00688 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 2 - Goedkeuring 2021_GRMW_00688 - Bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst inzake de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering - Addendum 2 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De beheersovereenkomst 2020-2025 met het OCMW Gent en sogent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.852.616,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2de lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 22 mei 2018 de bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst (BSLO) met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, inzake de uitbreiding van het Design museum Gent goed. De raad van bestuur van sogent keurde deze BSLO goed in de zitting van 24 mei 2018. In deze BSLO werden afspraken gemaakt met het oog op de opmaak van een erfgoedbeheersplan, de uitbreiding van het Design museum Gent met een nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel de Coninck.

De gemeenteraad keurde op 22 juni 2020 een addendum goed bij deze BSLO. De raad van bestuur van sogent keurde dat eerste addendum bij de BSLO goed in de zitting van 25 juni 2020. Voor de nieuwe vleugel DING van het Design Museum werden (na voorstel ontwerpteam) immers volgende keuzes gemaakt: schrappen van niveau -2 DING, geen niveau +5 DING (al zo bij wedstrijdontwerp), schrappen gelijkvloers op koer Huis Leten, schrappen -1 onder koer Huis Leten. Deze gewonnen kost wordt verschoven en aangewend voor het aanpakken van vleugel ’92.  De bedragen uit projectfiche 1 en projectfiche 2 werden extra ter beschikking gesteld van sogent via addendum nr. 1 bij de BSLO. Sogent kon hierdoor aan de Stad, via BSLO addendum 1, voor de realisatie van de nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel de Coninck, een bedrag aan kosten opvragen van 1.609.012 euro, excl. btw (1.946.905 euro incl. btw).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In  dit tweede Addendum aan de BSLO wordt vastgelegd welke extra kosten sogent kan opvragen bij de Stad voor het project Design Museum Gent, nl. voor volgende posten :

  1. Inrichting DING
  2. IT-uitrusting + beveiligingstechnieken
  3. Smart verhaal
  4. Camerabewaking DING
  5. Extra restauratie gevels binnentuin Hotel De Coninck
  6. Onderzoek circulaire gevelsteen DING
  7. Ventilatiesysteem vleugel 1992

De btw is een kost voor de Stad Gent. Er wordt door de Stad Gent geen btw gerecupereerd. De bedragen bij de Stad Gent zijn bedragen inclusief btw, sogent hanteert (in de budgetfile) bedragen exclusief btw, vermits de btw voor sogent aftrekbaar/recupereerbaar is.

Sogent kan aan de Stad, via BSLO Addendum 2 een bedrag aan kosten opvragen van 1.945.496 euro, excl. btw (2.354.050 euro, incl. btw). 

Dit bedrag is inclusief 501.434,00 EUR (incl BTW) voor de extra restauratie van twee gevels aan de binnentuin van Hotel De Coninck dat via onderhoudsinvesteringsbudget van FM verloopt.

Tegenover deze investering staat een premie vanuit Onroerend Erfgoed Vlaanderen: 587.812 € (437.812 € bovenop de reeds ingeschreven ontvangst van 150.000 €)

In het kader van de ‘Gerichte Call projecten circulaire bouweconomie’ diende sogent, samen met 5 partners (AGB Kunsten en Design (Design Museum Gent), TRANS architectuur | stedenbouw (Gent), Caluwaerts & Uytterhoeven (Antwerpen), StoneCycling (NL) en KU Leuven, Faculteit Architectuur), de aanvraag ‘Een circulaire gevelsteen voor DING, de nieuwe vleugel van Design Museum Gent’ in bij Vlaanderen Circulair/OVAM.

In december 2020 ontving sogent de ministeriële beslissing van goedkeuring van de subsidiëring voor het ingediende project. Vlaanderen Circulair / OVAM subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Sogent diende een projectkostraming in van 122.945,07 € excl. BTW, waardoor de 80% subsidie 98.356,57 € bedraagt. Sogent zal deze subsidie integraal doorstorten naar Stad Gent.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* ONV - Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCUL                 ONV - Ondersteuning            verzelfstandigde entiteiten                                        DEPCUL
Budgetplaats 405470001                                   408480000
Categorie*                                                     I
Subsidiecode CVL.UDM                              Niet_Relevant
202171.572 EUR
2022 1.547.044 EUR
2023 100.000 EUR                               134.000 EUR
Totaal 1.718.616 EUR                               134.000 EUR

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

ONV - Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten
 DEPCUL

Budgetplaats

405470001

Categorie*

I

E subs.

Subsidiecode

CVL.UDM

2022

98.357 EUR

Totaal

98.357 EUR

Sogent zal de subsidie van 98.357 EUR, die ze in het kader van een circulaire gevelsteen voor DING van Vlaanderen Circulair zal ontvangen, integraal doorstorten naar de Stad Gent.

Verwachte ontvangsten

€ 98.357,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum nr. 2 bij de bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent,  voor de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen