Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00722 - OMV_2020075995 - - aanvraag omgevingsvergunning voor aRW - Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat - Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw - met openbaar onderzoek - Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GRMW_00722 - OMV_2020075995 - - aanvraag omgevingsvergunning voor aRW - Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat - Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw - met openbaar onderzoek - Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring 2021_GRMW_00722 - OMV_2020075995 - - aanvraag omgevingsvergunning voor aRW - Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat - Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw - met openbaar onderzoek - Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Lieven Dejonckheere namens De Vlaamse Waterweg nv diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Heinakker 1, 3, 9 en 9A kadastraal gekend als  sectie D nrs. 1066A, 1066/2 , 1067A, 1068B, 1068/2 A, 1070B, 1071B, 1099L, afdeling 30 sectie C nrs. 485M, 500G3, 502D2, 504B2, 504C2 en 504F2.
 De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project infrastructuur met openbaar karakter van waterwegen en onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie met inbegrip bruggen over die waterwegen en waterlopen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

 

Deze aanvraag werd op 03/12/2020 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 18/01/2020 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen. Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds op 25/02/2021 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht aan de Gewestelijke Omgevingscommissie (GOVC) binnen de wettelijke termijn.

 

Beschrijving aanvraag:

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de aanleg en realisatie van een deel van het tracé van de fietssnelweg F42, met name het gedeelte tussen de Heinakker gelegen op Genst grondgebied tot aan de Spoorwegstraat-Vuistjen te Evergem. Het projectgebied loopt over de grenzen van de Stad Gent en de gemeente Evergem heen. 

 

Het realiseren van dit deel fietssnelweg houdt onder andere in dat een nieuwe fietsbrug wordt gerealiseerd over de Ringvaart en de Nieuwe Kale. Samen met deze brug worden de aanloophellingen voorzien en een aftakking naar de Heinakker. 

 

Fietssnelweg F42 moet op termijn de verbinding vormen tussen Gent, Evergem, Waarschoot, Eeklo, Maldegem en Brugge. De fietssnelweg staat ingetekend langs spoorlijn L58 Gent‐Eeklo en oude spoorlijn OL 58 Eeklo–Maldegem Donk (met de museumspoorlijn tussen Eeklo station en Maldegem

station).

 

Het voorliggende project moet gesitueerd worden als missinglink tussen 2 andere projecten voor fietssnelweg F42, namelijk: Het project voor de F42 van de Provincie Oost‐Vlaanderen op linkeroever (zijde Evergem) van Evergem station tot ‘Spoorwegstraat ‐ Vurstjen’ (intern projectnummer F042 – 2020 – 008) enerzijds. Anderzijds het project ‘Ombouwen van de R4 West en Oost tot primaire wegen’ van de Vlaamse Regering – De Werkvennootschap ‐ op

rechteroever (zijde Evergem) vanaf Heinakker. Binnen dit project is er een deelzone waarin de  van de F42 mee opgenomen wordt. Deze deelzone is gekend onder de projectnaam R4WO – OMV 3 – Ringvaart – N9. Er werd hiervoor reeds een omgevingsvergunning ingediend door de werkvennootschap onder de noemer OVA3 ‐ SWNO met referentienummerOMV_2020102859

 

Voorliggende aanvraag houdt volgende stedenbouwkundige handelingen in:

 • Het bouwen van een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart en Nieuwe Kale, inclusief aanloophellingen, een aftakking en aansluiting op de Heinakker en aansluitingen op bestaande wegenis.

 • Een gedeeltelijke wijziging van de bestaande infrastructuur met het oog op een veilige aansluiting voor de fietsers

 • Realisatie van het nodige grondverzet met bijhorende wijziging van het reliëf

 • Aanleg van een oeverversteviging ten noorden van de Nieuwe Kale ter hoogte van het talud

 • Inbuizing van de open gracht parallel met spoorlijn L58

 • Rooien en ontstronken van het bosje ten zuiden van de Nieuwe Kale

 • Rooien en ontstronken van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos. 

   

  Volgende vegetatiewijzigingen maken eveneens deel uit van dit dossier:

 • Het mechanisch of chemisch beschadigen of vernietigen van grasland waar bebossing zal komen. 

 • Tijdelijke inname van permanent grasland met rijplaten tijdens de werffase. Herstel nadien volgens de voorschriften van ANB.

 

ZAAK VAN DE WEGEN

De aanvraag omvat de aanleg en wijziging van een gemeenteweg. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen en zich daarbij uitspreken over de ligging, breedte en uitrusting van de gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

Op Gents grondgebied is een gemeenteraad noodzakelijk in functie van de aanpassingen aan de wegenis ter hoogte van de Heinakker. Ter verwezenlijking van dit nieuwe fietspad dienen er langs de spoorlijn L58 verwervingen te worden gerealiseerd en dient een nieuwe rooilijn te worden vastgelegd. Een aanpassing van de wegenis is noodzakelijk om de fietser op een veilige manier aansluiting te geven vanaf de Heinakker met het fietspad F42.

 

De voorgestelde aanpassingen worden uitvoerig in kaart gebracht en gemotiveerd. Rekening houdende met deze motivatie wordt in het kader van deze omgevingsvergunning aan de gemeenteraad gevraagd deze aanpassingen goed te keuren.

 

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 januari 2021 tot 23 februari 2021.

Resultaat: geen petitielijsten, één schriftelijk bezwaar, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren

 

Het tweede openbaar onderzoek (na wijzigingsverzoek) werd gehouden van 19 april 2021 tot 18 mei 2021.

Resultaat : geen petitielijsten, één schriftelijk bezwaar (identiek als tijdens eerste openbaar onderzoek), geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren 

 

Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

De gemeenteraad neemt daarbij  kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De bezwaren kunnen als volgt worden samengevat: 

 Het eigendomsrecht Heinakker 1 en 3.

De aanvragers van de omgevingsvergunning kunnen niet worden aanzien als een belanghebbende partij zolang de ik eigendoms- en/ of gebruiksrechten bezit van de woningen waarvoor door hun een sloopvergunning wordt aangevraagd. De beoogde sloping kan door de aanvragers ook niet worden verwezenlijkt zolang ik de eigendoms- en/of gebruiksrechten bezit over de kwestieuze woningen. De aanvragers zijn m.a.w. niet in staat om de vergunning die zij wensen te bekomen uit te voeren. Ik heb aan geen enkele instantie toestemming gegeven om mijn woningen te slopen. De woningen werden ook niet onteigend. Ik wens bijgevolg dat mijn eigendomsrechten gerespecteerd worden.

  

De bezwaren worden als volgt geëvalueerd:

 Het eigendomsrecht Heinakker 1 en 3.

De eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De werken kunnen pas uitgevoerd worden als de houder van de vergunning beschikt over een uitvoerbare vergunning en eigenaar is van de gronden waarop de vergunning betrekking heeft of en volmacht beschikt van de eigenaar om de werken op zijn gronden uit te voeren. De Stad Gent is momenteel in onderhandeling de eigenaar om tot een vergelijk te komen.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

De aanvraag heeft als doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen, het voorziet is een veilig wegennet, de wijzigingen van staan ten dienste van het algemeen belang, de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen, wijzigingen aan het wegennet zijn in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief.

Door de omvorming van de R4 West naar een primaire weg type I worden de bestaande gelijkgrondse kruispunten (met verkeerslichten) vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Uitwisseling tussen het lokale wegennet en de R4 zal slechts op een beperkt aantal punten mogelijk zijn. Aangezien deze werken veel tijd vergen (2022-2028), worden meteen ook de tijdelijke omleidingen aangevraagd. 

Op een primaire weg type 1 zijn voetgangers en fietsers niet toegelaten. Voor fietsers wordt voorzien in parallelle fietsinfrastructuur. Met deze aanvraag wordt uitvoering gegeven aan een deel van deze parallelle fietsinfrastructuur, met name een deel van de fietssnelweg F42 welke aansluiting moet geven tussen Gent en Evergem. 

Positief daarbij is dat vooraf aan de infrastructuurwerken van het kruispunt W9, het kruispunt R4 Zeeschipstraat, Evergemsesteenweg, gewerkt wordt aan deze fietsverbinding F42. Tijdens de werken die toch enkele jaren in beslag zullen nemen, zal reeds van deze fietsverbinding gebruikt kunnen gemaakt worden om het kruispunt op een veilige manier over te steken.

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt het rooilijnplan, zoals opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 2

Keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Heinakker 1, 3, 9 en 9A en kadastraal gekend als  sectie D nrs. 1066A, 1066/2 , 1067A, 1068B, 1068/2 A, 1070B, 1071B, 1099L, afdeling 30 sectie C nrs. 485M, 500G3, 502D2, 504B2, 504C2 en 504F2, goed