Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00721 - OMV_2021007864 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt - met openbaar onderzoek - Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GRMW_00721 - OMV_2021007864 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt - met openbaar onderzoek - Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring 2021_GRMW_00721 - OMV_2021007864 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt - met openbaar onderzoek - Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
  • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
  • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sylvianne Van Butsele namens Stadsontwikkeling Gent (sogent) AUTOGEMB diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Heilig-Hartplein 1 kadastraal gekend als afdeling 19 sectie C nrs. 956N4, 959F en 959/2 .
 

Deze aanvraag werd op 22/01/2021 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Op 09/02/2021 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.
 

Beschrijving aanvraag:

De aanvraag betreft de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt. Deze werken kaderen binnen het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’.

De bestaande rooilijn die de grens vormt tussen de contouren van de kerk en het Heilig Hartplein wordt ter hoogte van de noordwestkant aangepast. Er wordt een helling voorzien van ca. 16 m lang om de kerk vlot toegankelijk te maken. De nieuwe rooilijn volgt de contouren van deze helling. Op die manier is de kerk integraal toegankelijk op eigen terrein.

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 19 februari 2021 tot 20 maart 2021.

Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren 

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de aanpassing van een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

 

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

Het aanpassen van de rooilijn kadert hier in het integraal toegankelijk maken van de kerk op eigen terrein. Concreet wordt de toegankelijkheid van de kerk voorzien door middel van een helling aan de noordwestkant van de kerk. Deze helling bevindt zich op vandaag op openbaar domein. 

Aangezien deze toegangshelling volledig in functie staat van het nieuwe gebruik van de kerk en onder die toegangshelling ook de septische put en de hemelwaterput worden voorzien, wordt dit deel toegevoegd aan het perceel dat ook de kerk zelf omvat. Het beheer van dit deel van het terrein wordt dan ook een taak voor de beheerder van het gebouw en maakt dus niet langer deel uit van het beheer van het omliggende openbaar domein.

Ter hoogte van deze helling wordt de bestaande rooilijn dus verlegd naar de contouren van deze nieuwe helling. De aangepaste rooilijn impliceert de overdracht van een stukje openbare weg naar het privaat eigendom van de stad. Het project werd qua toegankelijkheid uitvoerig voorbesproken. De omgevingsaanleg van het project wordt drempelloos ingericht. De helling is kleiner dan 4 %. 

In een 2de fase zal het Heilig Hartplein heraangelegd worden, dat is geen voorwerp van deze vergunningsaanvraag. De heraanleg van dit plein zal rekening houden met de aangepaste rooilijn. De zone wordt ook in beheer overgedragen aan de beheerder van de voormalige kerk.
 

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt de wijziging van het rooilijnplan, zoals opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 2

Keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Heilig-Hartplein 1 en kadastraal gekend als afdeling 19 sectie C nrs. 956N4, 959F en 959/2 , goed.

De voorwaarden opgenomen in het advies van de brandweer, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 17/02/2021 met kenmerk 043620-007/EHA/2021). Met in het bijzonder:

  • lnname openbare rijweg: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits expliciete goedkeuring van de brandweer bij aanvang van de werken, in functie van de bereikbaarheid van de ruimere omgeving voor de voertuigen van de brandweer

Artikel 3

Oordeelt dat, op basis van het stedenbouwkundig advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar dat als verplichte bijlage bij dit besluit is gevoegd, de aanvraag nr. OMV_2021007864 voor gronden aan Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg voor vergunning in aanmerking komt.


Bijlagen