Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00730 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2020 - Advies

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00730 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2020 - Advies 2021_GRMW_00730 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2020 - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490 § 2 en 3.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 1e lid.

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 490 § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sociaal Verhuurkantoor Gent is een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: SVK Gent). 

OCMW Gent was in 2016 oprichtend lid van SVK Gent.

Artikel 485, 1e lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat welzijnsverenigingen onderworpen zijn aan dezelfde regels aangaande het bestuurlijk toezicht als OCMW's.

Artikel 490, §2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur schrijft voor dat de algemene vergadering van welzijnsverenigingen zich vóór 30 juni dienen uit te spreken over de vaststelling van de jaarrekening van het voorgaand boekjaar en dat ze hiervan binnen de 20 dagen een afschrift dienen te bezorgen aan de betrokken OCMW's. OCMW Gent is het enigste lid van SVK Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 490, §3 bepaalt dat de betrokken raad voor maatschappelijk welzijn advies kan uitbrengen over voormelde jaarrekening. Indien zij binnen de 50 dagen na ontvangst door het OCMW van voormelde jaarrekening geen advies uitbrengen bij de toezichthoudende overheid, de provinciegouverneur, worden zij geacht positief te hebben geadviseerd.

Op 17 juni 2021 stelde de algemene vergadering van SVK Gent de jaarrekening van 2020 vast.

Bij gunstig advies bevestigt de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening van 2020 van welzijnsvereniging SVK Gent zoals vastgesteld door de algemene vergadering van SVK Gent van 17 juni 2021 als een getrouwe weergave van de financiële situatie van SVK Gent:

- SVK Gent voert een budgettaire en algemene boekhouding, overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur, het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus (BVR BBC; artikel-81-93) en het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC).

- De boekhouding wordt eveneens gevoerd conform de Boekhoudrichtlijnen SVK OCMW-verenigingen en welzijnsverenigingen van het VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en in lijn met de algemeen geldende boekhoudprincipes.

 

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening van 2020 van welzijnsvereniging SVK Gent zoals vastgesteld door de algemene vergadering van SVK Gent van 17 juni 2021.


Bijlagen

  • Jaarrekening SVK Gent 2020.pdf