Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00690 - Tondelier - Bijakte nr 5 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: Invoering van budgethuurwoningen - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00690 - Tondelier - Bijakte nr 5 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: Invoering van budgethuurwoningen - Goedkeuring 2021_GRMW_00690 - Tondelier - Bijakte nr 5 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: Invoering van budgethuurwoningen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, artikel 38/5
  • de PPS-overeenkomst met Tondelier Development nv, Aclagro nv, Breevast bv en Koramic Real Estate nv, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2011.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 maart 2012 hebben partijen de Publiek-Private samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite “Tondelier”, hierna genoemd de overeenkomst, ondertekend.

Hierin werd vastgelegd dat binnen het  totaal woonaanbod van het project Tondelier minstens 20% van alle woningen als budgetwoningen dienden gerealiseerd te worden.

Dit zijn woningen binnen het projectgebied die uitsluitend door natuurlijke personen binnen specifieke doelgroepen kunnen worden verworven aan geplafonneerde prijsvoorwaarden, zijnde prijzen onder deze van de vrije markt. In het project Tondelier werden tot op heden 33 budgetwoningen verkocht.

In het bestuursakkoord 2019-2024 ‘Ambitie en durf voor Gent’ kondigde het college van burgemeester en schepenen de omschakeling van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen aan samen streven naar minimaal 200 bijkomende budgethuurwoningen waarbij men Huuringent wil inschakelen voor het verhuur van deze woningen.

Deze ambitie wordt gedeeld met de private partner die steeds het uitgangspunt van het realiseren van een sociale mix heeft aanvaard door onder meer het creëren van diversiteit in het aanbod van woningen op te nemen in de inrichtingskeuzes binnen het project Tondelier.

Ondertussen werd deze ambitie bovendien verder geconcretiseerd in het beleidsplan Wonen dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 maart 2021:

We realiseren budgethuur in projecten van Groep Gent. In projecten van Groep Gent ontwikkelden we budgetkoopwoningen om het betaalbaar woningaanbod te verhogen voor lagere en modale inkomensgroepen. Door een omschakeling van budgetkoopwoningen naar budgethuurwoningen in een aantal lopende projecten, willen we meer aanbod realiseren op de huurmarkt voor de inkomensgroepen die het financieel niet redden op de Gentse private woningmarkt. We zullen de betaalbaarheid van deze budgethuurwoningen regelmatig monitoren zodat de beoogde doelgroepen daadwerkelijk bereikt worden.

De private partner gaf tijdens de voorgaande realisatiefases van het project al aan dat de realisatie van de budgetwoningen aan de vooropgestelde bouwkostprijs en gestelde kwaliteitseisen moeilijk te combineren bleek met de vastgelegde verkoopprijzen.

De opdracht kan hierdoor op initiatief van beide partijen gewijzigd worden in toepassing van artikel 38/5 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Het is noodzakelijk de voorwaarden en modaliteiten van de wijziging van de opdracht schriftelijk vast te leggen.

De wijziging is tevens in overeenstemming met de bepalingen van hogervermelde PPS-overeenkomst: De bepalingen rond de budgetwoningen werden als dwingende bepalingen opgenomen. Afwijkingen van dwingende bepalingen kunnen door beide partijen voorgesteld worden conform de bepalingen van “Deel IX. Verdere planvorming, invulling en afwijking”, onder bepaalde voorwaarden. Partijen erkennen dat aan alle voorwaarden daartoe gesteld werd voldaan. De afwijkingen werden besproken en goedgekeurd in het Projectbestuur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door deze wijziging van opdracht binnen het PPS-project Tondelier kan er een meer gevarieerd aanbod gerealiseerd worden op de huurmarkt voor inkomensgroepen die het financieel niet redden op de Gentse private woningmarkt en wordt de beoogde doelstelling om binnen het project Tondelier een sociale mix van bewoners te garanderen nog meer bewerkstelligd.

Activiteit

PR40132 Tondelier - Algemene Coördinatie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijakte nr. 5 aan de publiek-private samenwerkingsovereenkomst Herontwikkeling Gasmetersite "Tondelier", zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Bijakte nr. 5
  • Bijlage_17_ppsovereenkomst_Tondelier_bijakte_5_model_hoofdhuur_appartementen.pdf
  • Bijlage_18_ppsovereenkomst_Tondelier_bijakte_5_model_hoofdhuur_woningen.pdf