Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00695 - Verkoop van 12,21 m² grond gelegen in de Brandstraat te Sint-Martens-Latem voor openbaar nut - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00695 - Verkoop van 12,21 m² grond gelegen in de Brandstraat te Sint-Martens-Latem voor openbaar nut - Goedkeuring 2021_GRMW_00695 - Verkoop van 12,21 m² grond gelegen in de Brandstraat te Sint-Martens-Latem voor openbaar nut - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Burgerlijk Wetboek, artikel 1582 en volgende en Titel XVIII.

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door de besturen van de erkende erediensten.

Aangepaste visienota – privaat patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent, vastgesteld door de OCMW-raad op 18 februari 2016.

Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, vastgesteld door de OCMW-raad op 27 april 2021.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het OCMW van Gent is eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Brandstraat 106 + in Sint-Martens-Latem. Dit perceel is kadastraal gekend als Sint-Martens-Latem, tweede afdeling Deurle, sectie A, nummer 319E met een kadastrale oppervlakte van 12 m². Het perceel is volgens het gewestplan "Gentse en Kanaalzone" gelegen in woonpark. Het perceel is niet verpacht, doch wel in gebruik bij de naastliggende eigenaar.

Op dit perceel bevond zich destijds een elektriciteitscabine van Fluvius. Deze cabine werd inmiddels verwijderd, waardoor het perceel braak kwam te liggen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeente Sint-Martens-Latem heeft interesse om bovenstaand perceel aan te kopen in het kader van haar wegenis gezien het perceel zich op de hoek van de Brandstraat met de Hooglatemweg bevindt. 

In opdracht van sogent heeft landmeter-expert Ronny Van Eester (Wommelgemsesteenweg 134 - 2531 Boechout) een schattingsverslag opgemaakt. De schatter schatte de waarde van dit perceel op 4 juni 2020 op 291,67 euro/m². 

Op 20 november 2020 heeft landmeter-expert Anthony Van Quickelberghe (Gentstraat 35a - 8780 Oostrozebeke) in opdracht van de gemeente Sint-Martens-Latem een proces-verbaal van opmeting opgemaakt. De  opgemeten oppervlakte bedraagt 12,21 m².

De gemeente Sint-Martens-Latem vraagt dan ook om het perceel gelegen te Sint-Martens-Latem, tweede afdeling Deurle, sectie A , nummer 319 te mogen aankopen tegen een totale onteigeningsvergoeding van 4.433,81 euro (= 12,21 m² x 291,67 euro/m² + 24,50 % wederbeleggingsvergoeding) voor openbaar nut. Er worden geen wachtintresten toegekend omdat de betaling gebeurt bij het verlijden van de akte. Alle aktekosten zijn ten laste van de gemeente Sint-Martens-Latem.

Notaris Stijn Raes (Kortrijksesteenweg 1147 - 9051 Gent) werd aangesteld door de gemeente Sint-Martens-Latem om de akte op te stellen en te verlijden. Alhoewel het OCMW zelf een eigen notaris kan aanstellen, zijn er geen redenen waarom het OCMW zich niet zou aansluiten bij de keuze van de gemeente Sint-Martens-Latem.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* O15 Vastgoed
Budgetplaats Z2000002 
Categorie* 2600100 
2021 4433,81
Totaal 4433,81

Verwachte ontvangsten

€ 4.433,81

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de verkoop van 12,21 m² van een perceel grond gelegen aan de Brandstraat 106+ te Sint-Martens-Latem, kadastraal gekend als Sint-Martens-Latem, tweede afdeling Deurle, sectie A, nummer 319E, waarvan het proces-verbaal van opmeting en splitsing werd opgemaakt door landmeter-expert Anthony Van Quickelberghe (Gentstraat 35a - 8780 Oostrozebeke) op 20 november 2020, voor openbaar nut aan de gemeente Sint-Martens-Latem, tegen een totale onteigeningsvergoeding van 4.433,81 euro (inclusief wederbeleggingsvergoeding). Alle kosten zijn ten laste van de gemeente Sint-Martens-Latem, zoals beschreven in bijgevoegde ontwerpakte.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.


Bijlagen