Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00693 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 169 'thematisch RUP Groen' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00693 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 169 'thematisch RUP Groen' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring 2021_GRMW_00693 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 169 'thematisch RUP Groen' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.2.21, § 6, vijfde lid.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het thematisch RUP Groen wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe bosuitbreiding en natuurontwikkeling mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatneutrale stad te worden. Het is de ambitie om met het RUP Groen ca. 115 ha. bijkomend groen te realiseren en ca. 258 ha. bestaand groen planologisch te beschermen.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 juni 2016 een eerste selectie van bestaande waardevolle groengebieden goed waarvan het wenselijk is om deze een groene bestemming te geven (park, bos of natuur). Tevens werd een selectie gemaakt van de deelgebieden die in aanmerking komen voor de realisatie van de gewenste groenstructuur door natuur- en bosontwikkeling. Voor deze deelgebieden werden ruimtelijke concepten opgemaakt waarop de concrete afbakening en gewenste bestemming is gebaseerd.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 16 maart 2017 het concept-RUP Groen goed. Op basis van het goedgekeurde concept-RUP werden de potentiële milieueffecten ingeschat. Ook werd binnen de stedelijke administratie juridisch advies ingewonnen. De conceptnota werd op basis hiervan verder uitgewerkt tot een startnota.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 31 augustus 2017 de startnota (incl. het MER-screeningsrapport) en de procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 169) ‘Thematisch RUP Groen’ goed. Over deze startnota heeft het college op 14 september 2017 advies gevraagd aan het Departement Omgeving, de deputatie van Oost-Vlaanderen, de GECORO van de Stad Gent en aan 20 adviesinstanties. De raadpleging heeft plaatsgevonden van maandag 18 september 2017 tot en met donderdag 19 november 2017. Het participatiemoment is georganiseerd op maandag 9 oktober 2017. Tijdens de raadpleging zijn er meer dan 200 inspraakreacties ontvangen. In de bij dit besluit gevoegde procesnota zijn alle details opgenomen m.b.t. de aankondiging van deze raadpleging en participatiemoment.

Het college heeft op 14 juni 2018 de scopingnota, (met als bijlagen de adviezenmatrix met de verwerking van de ontvangen adviezen, het overzicht van de inspraakreacties en het verslag van het participatiemoment) en een aangevulde procesnota goedgekeurd. De scopingnota geeft het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp van RUP weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en de inspraakreacties. Deze scopingsnota is verder aangepast.

Het college heeft op 28 juni 2018 het voorontwerp van RUP en de aangevulde procesnota goedgekeurd. Dit voorontwerp en procesnota zijn, via het digitaal uitwisselingsplatform DSI (digitale stedenbouwkundige informatie), voor advies overgemaakt aan de GECORO en de door de Vlaamse Regering aangeduide adviserende instellingen en administraties. 

Op 6 december 2018 is met alle instanties de plenaire vergadering gehouden. De aanwezige adviesinstanties brachten ter zitting mondeling advies uit of gaven een toelichting over het eerder uitgebrachte schriftelijke advies. Het verslag van de plenaire vergadering bevat enerzijds de weergave van het verloop van de vergadering en een samenvatting van alle opmerkingen van de verontschuldigde en aanwezige adviserende instanties en anderzijds alle uitgebrachte schriftelijke adviezen. Dit verslag, met inbegrip van alle ontvangen adviezen, werd tijdig opgeladen in DSI-uitwisselingsplatform en is als bijlage toegevoegd aan de scopingsnota. Artikel 2.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat eventuele reacties op het verslag binnen 14 dagen na ontvangst van het verslag kunnen worden bezorgd door de instanties die effectief aanwezig waren op de plenaire vergadering. Er werden geen opmerkingen ontvangen op het verslag van de plenaire vergadering.

Als gevolg van de opmerkingen en adviezen die werden geformuleerd  was er bijkomend tussentijds overleg met overheidsinstanties, middenveldorganisaties, eigenaars en gebruiker nodig. Omdat er voor de realisatie van dit RUP voor 3 deelgebieden een onteigeningsplan aan dit thematisch RUP Groen is gekoppeld, is er in 2019 en in 2020 met alle eigenaars overleg, onder de vorm van zitdagen en vervolggesprekken, georganiseerd. Op basis hiervan werd het ontwerp-RUP Groen verfijnd.

De gemeenteraad heeft op 29 september 2020 het ontwerp van gemeentelijk RUP nr. 169 ‘thematisch RUP Groen’ en de bij dit RUP horende procesnota voorlopig vastgesteld. Op basis van de samenloopprocedure vermeld in artikel 31 van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut (Onteigeningsdecreet) werd in hetzelfde gemeenteraadsbesluit drie ontwerpen van onteigeningsplannen en projectnota's goedgekeurd. Aanvullend werd ook een nota 'flankerend landbouwbeleid' goedgekeurd. Het ontwerp-RUP met alle bijhorende nota's en de ontwerp onteigeningsplannen werden tijdig opgeladen in het DSI-uitwisselingsplatform.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorlopig vastgestelde ontwerp 'thematisch RUP Groen’ en de drie bijhorende ontwerp onteigeningsplannen van 4 december 2020 tot en met 11 februari 2021 onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door aanplakking van het bericht van bekendmaking op alle stedelijke aanplakplaatsen, publicatie van het bericht van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 9 december 2020 en in drie dagbladen en een bericht op de gemeentelijk website. Op 8 december 2020 vond een digitaal infomoment plaats.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft tijdens de periode van het openbaar onderzoek 6 adviezen en 948 bezwaarschriften en steunschriften ontvangen. In de vergaderingen van 30 maart 2021 en 4 mei 2021 heeft de GECORO alle adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld, gecoördineerd en hierover beraadslaagd. Naar aanleiding van deze beraadslaging heeft de GECORO een advies uitgebracht. Dit advies is op 10 mei 2021 aan de voorzitter van de gemeenteraad overgemaakt. Dit advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 2.2.21, §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Deze termijn loopt af op10 augustus 2021. Aangezien er geen gemeenteraadszittingen zijn in juli en augustus, zou dit betekenen dat de gemeenteraad in de zitting van juni 2021 het RUP Thematisch RUP Groen definitief zou moeten vaststellen. 

Volgens artikel 2.2.21, §6, vijfde lid kan de gemeenteraad, op gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen, beslissen tot een eenmalige verlenging van de definitieve vaststellingstermijn met zestig dagen. In dit geval zou de termijn aflopen op 9 oktober 2021.

Omwille van het omvangrijke en het omstandig gemotiveerde advies van de GECORO van 10 mei 2021 over het ontwerp van Thematisch RUP Groen is het onmogelijk om de nodige aanpassingen uitgebreide, complexe ontwerp-RUP Thematisch RUP Groen uit te voeren om deze tijdig aan de gemeenteraadszitting van juni 2021 ter definitieve vaststelling te kunnen voorleggen. Een verlenging van de definitieve vaststellingstermijn met 60 dagen (tot en met uiterlijk 9 oktober 2021) is daarom noodzakelijk om:

  1. de betrokken stadsdiensten de komende weken meer tijd te geven om verder onderling, of met andere overheidsinstanties, of met een aantal rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken burgers in overleg te gaan,
  2. een grondige afweging mogelijk te maken van alle elementen die zijn aangebracht in de grote hoeveelheid en soms complexe opmerkingen en adviezen,
  3. de al dan niet noodzakelijke aanpassingen aan dit uitgebreide, complexe ontwerp-RUP Thematisch RUP Groen (met een uitvoeringsstrategie en flankerend landbouwbeleid), op een nauwkeurige wijze door te voeren en voldoende afdoende te motiveren alvorens deze aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling te kunnen voorleggen.

Activiteit

AC34299 Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 169) ‘thematisch RUP Groen’, definitief moet worden vastgesteld met zestig dagen zodat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uiterlijk op 9 oktober 2021 definitief moet worden vastgesteld.


Bijlagen

  • Gecoro - advies Ontwerp-RUP 169 Groen van 10 mei 2021