Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00694 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GRMW_00694 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring 2021_GRMW_00694 - Verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van gemeentelijk RUP nr 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' definitief moet worden vastgesteld - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.2.21, § 6, vijfde lid.

Niet digitale bijlagen

dossier RUP

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 maart 2010 het concept van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' goed. Dit concept-RUP vormde de basis voor de opstart van de planmilieueffectrapportage. Deze procedure verliep volgens het zgn. integratiespoor.
Nadat het Grondwettelijk Hof in 2013 de procedureregels van dit integratiespoor vernietigde, besliste de Stad Gent om de planmilieueffectrapportage opnieuw op te starten, ditmaal volgens de generieke plan-MER-procedure. De kennisgeving is door de bevoegde dienst van de Vlaams overheid volledig verklaard op 14 mei 2014. Van 21 mei tot 19 juni 2014 volgde een publieke consultatie. De richtlijnenvergadering vond plaats op 26 juni 2014. De richtlijnen zelf zijn op 20 oktober 2014 gepubliceerd. De uitvoeringsfase liep van 2014 tot 2018 en onderzocht diverse ontsluitingsalternatieven. Op 18 september 2018 vond de ontwerptekstbespreking van het planmilieueffectenrapport (plan-MER) plaats.

Op 1 augustus 2013 werd bij ministerieel besluit de planningsbevoegdheid gedelegeerd voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' voor de actualisatie en uitbreiding van het bestaande wetenschapspark.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 november 2018 het voorontwerp van gemeentelijk RUP nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat'  goed. Dit voorontwerp is voor advies overgemaakt aan de GECORO en de door de Vlaamse Regering aangeduide adviserende instellingen en administraties. Op 3 december 2018 is met alle adviesinstanties de plenaire vergadering gehouden. Het verslag van deze plenaire vergadering is verstuurd op 11 december 2018 en er werden geen opmerkingen op dit verslag ontvangen.

Op 5 april 2019 keurde de bevoegde instantie van de Vlaamse overheid het plan-MER 'RUP Technologiepark Ardoyen-Tramstraat te Gent' (PLMER-175-GK) goed.

Als gevolg van de opmerkingen en adviezen die werden geformuleerd door de adviesinstanties, de stadsdiensten en de GECORO n.a.v. de adviesvraag over het voorontwerp van RUP en als gevolg van de doorwerking van het goedgekeurde plan-MER en de aanpassingen vanuit het flankerend beleid, werd het voorontwerp aangepast en het dossier aangevuld.

De gemeenteraad heeft op 24 november 2020 het ontwerp van gemeentelijk RUP nr. 148 ‘Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’  voorlopig vastgesteld. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorlopig vastgestelde ontwerp van gemeentelijk RUP 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’ van 8 februari tot en met 8 april 2021 onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door aanplakking van het bericht van bekendmaking op alle stedelijke aanplakplaatsen, publicatie van het bericht van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021 en in drie dagbladen en een bericht op de gemeentelijk website. 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft tijdens de periode van het openbaar onderzoek 3 adviezen en 71 reacties met opmerkingen of bezwaren ontvangen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 2.2.21, §5  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bundelt en coördineert de GECORO alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Deze adviestermijn loopt af op 7 juli 2021.

Volgens artikel 2.2.21, §6 VCRO stelt de gemeenteraad binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Deze termijn loopt af op 5 oktober 2021.

Volgens artikel 2.2.21, §6, vijfde lid VCRO kan de gemeenteraad, op gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen, beslissen tot een eenmalige verlenging van de definitieve vaststellingstermijn met zestig dagen. In dit geval zou de termijn aflopen op 4 december 2021.

Het college van burgemeester en schepenen motiveert het verzoek om de vaststellingstermijn eenmalig met zestig dagen te verlengen als volgt:

Aangezien het openbaar onderzoek over het ontwerp van gemeentelijk RUP nr.148 'Technologipark Ardoyen - Tramstraat' op 8 april 2021 is afgesloten, heeft de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) tot en met 7 juli 2021 de tijd om hierover een gemotiveerd advies uit te brengen bij de gemeenteraad. 
Gezien de complexe voorgeschiedenis van dit dossier, gezien het aantal ingediende bezwaren en opmerkingen en ontvangen adviezen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en gezien de GECORO nog geen advies heeft kunnen uitbrengen, zal er een grondige afweging moeten gebeuren van alle elementen, die zijn aangebracht in alle adviezen, bezwaren en opmerkingen.
Op basis van deze grondige afweging moeten de al dan niet nodige aanpassingen aan het ontwerp-RUP 'Technologispark Ardoyen - Tramstraat' worden doorgevoerd en gemotiveerd alvorens het aangepaste RUP ter definitieve vaststelling aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.
Daarom is een verlenging van de definitieve vaststellingstermijn met 60 dagen (tot en met uiterlijk 4 december 2021) noodzakelijk.

Activiteit

AC34299 Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de verlenging van de termijn waarbinnen het ontwerp van het gemeentelijk RUP nr. 148 ‘Technologiepark Ardoyen - Tramstra’, definitief moet worden vastgesteld met zestig dagen zodat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uiterlijk op 4 december 2021 definitief moet worden vastgesteld.