Terug
Gepubliceerd op 04/06/2021

2021_GRMW_00720 - OMV_2020136322 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van 2 appartementsblokken bestemd voor sociale huisvesting en het exploiteren van gasketels en een warmtepomp en het slopen van garageboxen - met openbaar onderzoek - Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat en Leliestraat , 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GRMW_00720 - OMV_2020136322 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van 2 appartementsblokken bestemd voor sociale huisvesting en het exploiteren van gasketels en een warmtepomp en het slopen van garageboxen - met openbaar onderzoek - Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat en Leliestraat , 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring 2021_GRMW_00720 - OMV_2020136322 K - gewijzigde aanvraag - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van 2 appartementsblokken bestemd voor sociale huisvesting en het exploiteren van gasketels en een warmtepomp en het slopen van garageboxen - met openbaar onderzoek - Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat en Leliestraat , 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Thierry Rondas namens WoninGent CVBA diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat  en Leliestraat  kadastraal gekend als afdeling 10 sectie K nrs. 330L, 388A3, 388F3, 388R3, 388P3, 388K3 en 388L3 en op openbaar domein.

Deze aanvraag werd op 08/01/2021 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Op 16/02/2021 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard

Beschrijving aanvraag:

De aanvraag is gelegen in de Bloemekenswijk tussen de Francisco Ferrerlaan de Clematisstraat, de Hyacintstraat en de Irisstraat en betreft de vrijstaande sociale meergezinswoningen met 8 bouwlagen gelegen in een parkomgeving ten zuiden van de Westerbegraafplaats. De omgeving is divers. Aan de noord- en westzijde bevinden zich halfopen woningen met 2 tot 3 bouwlagen. De zuidzijde langsheen de Francisco Ferrerlaan bestaat uit rijwoningen met 2 tot 3 bouwlagen.

 De aanvraag betreft de verbouwing en uitbreiding van de meergezinswoningen en de daarbij noodzakelijke sloopwerken. VMSW en Stad Gent hebben op basis van verschillende overlegmomenten een projectdefinitie uitgeschreven voor het openbaar domein dat aansluit bij de renovatie en uitbreiding van de woongebouwen. Het concrete ontwerp van omgevingsaanleg volgt dus later. 

In functie van de uitbreidingen aan meergezinswoning B worden 4 berken gerooid. Bijkomend wordt ook de vraag gesteld om de gemeenteweg Irisstraat op te heffen, die momenteel de te slopen garageboxen bedient. Na afschaffing van de gemeenteweg kan namelijk de uitbreiding van meergezinswoning B worden voorzien en kan de parkzone ter hoogte van de Westerbegraafplaats worden uitgebreid.

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 24 februari 2021 tot 25 maart 2021.

Resultaat : geen petitielijsten, een schriftelijk bezwaar, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en een digitaal bezwaar 

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd. Dit verslag bevat eveneens een samenvatting en bespreking van de bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de opheffing van een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de  opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

De gemeenteraad is van oordeel dat de opheffing kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

De huidige Irisstraat bedient enkel eenzijdig de garageboxen die zullen worden gesloopt. Na sloop heeft deze gemeenteweg geen functie meer. De twee aanpalende percelen met woningen aan de zijde van Dahliastraat komen niet uit op de Irisstraat. Er is enkel een parkpad dat in de aanvraag wordt verbonden met de nieuwe uitbreiding van de sociale meergezinswoning. De opheffing van de Irisstraat brengt twee ruimtelijke voordelen met zich mee. Het zorgt ten eerste voor een verhoging van het ruimtelijke rendement doordat het sociale appartementsgebouw kan uitbreiden en er een kwaliteitsverhoging van het sociaal woonpatrimonium tot stand komt. Ten tweede wordt na sloop van de garageboxen en de kerkhofmuur de Westerbegraafplaats veel toegankelijker voor voetgangers en fietsers aangezien de barrière van de wegenis verdwijnt. Deze ingrepen zijn ook opgenomen in het ontwerp-RUP Groen. De gronden van deze garageboxen worden bijgevolg overgedragen naar het openbaar domein. Samengevat zal de opheffing geen schadelijke impact hebben op het netwerk van gemeentewegen in deze buurt. De concrete toegankelijkheid van het park zelf wordt nog verder ontworpen door stad Gent en de VMSW.

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

keurt de opheffing van het rooilijnplan en van de hierin gevatte gemeenteweg, zoals opgenomen in bijlage, goed.


Bijlagen

 • OMV_2020136322 - verslag OA.pdf
 • OMV_2020136322 - rooilijnplan.pdf
 • OMV_2020136322 - inplantingsplan bestaande toestand.pdf
 • OMV_2020136322 - inplantingsplan nieuwe toestand.pdf