Terug
Gepubliceerd op 17/06/2021

2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 10/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: do 10/06/2021 - 21:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Christiaan Van Bignoot; Manuel Mugica Gonzalez; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Veli Yüksel; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Bart De Muynck

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Ronny Rysermans; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster 2021_MV_00359 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Toekomstplannen Caermersklooster

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Krakers hebben na veertig jaar opnieuw een deel van het ‘Pand’ in het Patershol bezet. Dat doen ze om te protesteren tegen de verkoop van sociale woningen.

Het Caermersklooster in het Patershol is een groot complex. Sinds de overdracht door de provincie is het grotendeels eigendom van de Stad. Een deel ervan staat al decennialang leeg en ongebruikt te vervallen.
De verkoop van de sociale woningen zou passen in een veel ruimer plan van Stad Gent om het Caermersklooster samen met de Drongenhofkapel van de hand te doen. Daarvoor lieten ze een studie uitvoeren via Sogent.

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 07/06/2021 - 09:38

Toelichting

Klopt het dat de stad van plan is het Caermersklooster deels te verkopen?
Wat heeft de studie opgeleverd? Welke toekomstvisie heeft u voor het Caermersklooster?
Wanneer en hoe denkt u de plannen voor het Caermersklooster voor te leggen aan de Gentenaars?

Bespreking

Antwoord

De twee vragen lopen deels gelijk. Voor collega Robert zal het antwoord, als bestuurder van sogent en WoninGent, intussen misschien vertrouwd klinken. 

Nu, wat uw eerste vraagt betreft collega Robert: “Of het klopt dat de stad van plan is het Caermersklooster deels te verkopen?” kan ik, in samenspraak met collega Storms, die als schepen van FM hiervoor bevoegd is, haar antwoord op uw vraag van vorige maand bevestigen, en ik citeer: 

“Dat de Stad het Caermersklooster (deels) wil verkopen niet correct is.” 

De bestemming van het Open Huis en de Drongenhofkapel en of we dit mee in het verkoopdossier (van de provincie en WoninGent) zullen integreren, zal blijken uit het resultaat van de studie en het verder gevolg dat daaraan zal gegeven worden. 

Zoals in de vragen terecht werd aangehaald, kent het Caermersklooster een complexe eigenaarsstructuur van diverse overheden: de stad, de provincie en WoninGent. 

Het is ook om die reden, en omwille van het belang van de site in onze stad, dat sogent (die zelf voor alle duidelijkheid geen eigendom heeft op de site) - mede op de vraag van de eigenaars - een haalbaarheidsstudie heeft laten uitvoeren die een beeld moet geven over welke functies, zoals wonen, in de toekomst überhaupt mogelijk zijn op de site. 

Evident is dat immers niet. De minimale normering, bijvoorbeeld waaraan hedendaagse woningen moeten voldoen, moet worden getoetst aan de mogelijkheden én uiteraard ook beperkingen vanuit erfgoedstandpunt op zo’n site. 

De haalbaarheidsstudie moet in die zin vooral gezien worden als een kader dat kan meegegeven worden bij een eventuele verkoop van de site en die in beeld brengt wat de mogelijkheden er zijn. 

We willen hiermee trachten te voorkomen, zeker vanuit het oogpunt stadsontwikkeling, dat elke eigenaar vanuit zijn eigen invalshoek naar de site kijkt en er een versnipperd geheel zou ontstaan. 

De studie is vandaag nog niet helemaal afgerond. De scenario’s, die ook al werden toegelicht in de raad van bestuur van sogent, zijn mogelijke scenario’s – maar zeker niet de enige of per se waarschijnlijke scenario’s. Een voorkeur kan daar dan ook niet onmiddellijk in gegeven worden. 

Al is het bijvoorbeeld wel duidelijk dat een hotelfunctie – die vandaag omwille van het BPA en de nota ruimtelijke rendement – niet vergunbaar is, al zeker geen scenario is dat de voorkeur van het college wegdraagt. Ook bijvoorbeeld een loutere commercialisering van de site, draagt de voorkeur van het college niet weg. 

Zoals gezegd, is de studie nog niet volledig afgerond. Door sogent wordt ingeschat dat de studie wellicht voltooid zal zijn tegen eind augustus-begin september 2021. 

Een volgende stap is dan het bespreken van dit resultaat met de verschillende eigenaars om te kijken op welke manier ze hiermee verder willen gaan. In welke mate er ruimte zal zijn voor co-creatie of een traject met het brede middenveld, zal vooral afhangen van het standpunt van de eigenaars. Als stadsbestuur zullen we sowieso de informatie openbaar ter beschikking stellen en willen we mee het maatschappelijk debat stimuleren en mogelijk maken. Dit zal alvast onze boodschap zijn aan de diverse eigenaars op de site. 

Zoals u weet, en reeds vorige maand is toegelicht door collega Storms, is Stad Gent met de Drongenhofkapel en het Open Huis, maar eigenaar van een beperkt deel van het klooster. De kerk, waar momenteel Kunsthal is gevestigd en waarvoor deze maand een nieuwe oproep ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad, valt voor alle duidelijkheid buiten de scope. 

Sogent zal, na het afronden van de studie, nog het initiatief nemen om de verschillende eigenaars samen te brengen om de vervolgstappen te bekijken. 

Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat, in eerste instantie, een tijdelijke invulling mogelijk maken tot de opties kan behoren – een tijdelijke invulling gebeurt dan, zoals gebruikelijk, uiteraard het best met een betrokkenheid van het middenveld en de buurt. 

Maar in deze fase wachten we dus het eindresultaat van de haalbaarheidsstudie af en vervolgens het standpunt van de verschillende eigenaars daarover, om verdere stappen te ondernemen.

do 17/06/2021 - 08:39