Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 17/05/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 26 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in de derde mobiliteitscyclus van 2021:

  - 5 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Verkeersdienst
  1  PLIF (Personeel - Logistiek - Informatie - Financiën)
  Adviseur
  Dienst Financiën en Middelen
  3 Medewerkers
  Assistent
  Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
  1 Server- en netwerkbeheerder
  ICT-Consulent


  - 21 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Operationele Acties
  2 Medewerkers
  Inspecteur van politie
  Interventiedienst
  10 Medewerkers interventieteams
  Inspecteur van politie
  Interventiedienst
  1 Teamleider
  Hoofdinspecteur van politie
  Dienst Maatschappelijke Zorg
  1 Politieassistent
  Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent
  Wijkdienst
  2 Buurtinspecteurs
  Inspecteur van politie
  Dienst Zonale Sturing
  1 Operator
  Inspecteur van politie
  Lokale Recherchedienst
  4 Rechercheurs
  Inspecteur van politie


  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Interventiedienst en de Wijkdienst die vacant zijn verklaard in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Financiën
Team Hulpdiensten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het kader rond de beleggingen en financieringen van de Stad Gent, laatst goedgekeurd in zitting van 17 december 2018 op te heffen.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het kader rond de beleggingen en financieringen van het OCMW Gent, laatst goedgekeurd in zitting van 13 december 2018 op te heffen.

  Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het nieuwe kader rond de beleggingen en financieringen van de Stad en het OCMW Gent goed te keuren.

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Omwille van het veiligheidsrisico dat de aanwezigheid van glas op locaties waar veel mensen samenkomen, met een grotere druk op het openbaar domein omwille van de corona-pandemie, met zich meebrengt en het gezondheidsrisico gepaard aan het gebruik van elektronisch versterkte muziek (die mensen aanzet tot samen zingen en dansen), heeft de gemeenteraad met een politieverordening vanaf 1 april  2021 een verbod op het bezit van open glazen recipiënten op een aantal welbepaalde druk bezochte locaties en op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het volledige grondgebied van 20 u. 's avonds en 06 u. 's morgens uitgevaardigd. Aan de politie werd de toestemming gegeven om glas en bronnen van elektronisch versterkte muziek in beslag te nemen teneinde een onmiddellijk einde te kunnen maken aan de inbreuken. Deze verbodsbepalingen golden tot 1 juni 2021.

  Gelet op de aanhoudende druk op het openbaar domein, nu horeca-terrassen moeten sluiten om 22u en de avondklok werd opgeheven, wordt de politieverordening verlengd tot 1 juli 2021.


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Politiereglement betreffende de organisatie van activiteiten tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2021', met inwerkingtreding op 1 juni 2021 om te eindigen op 13 juli 2021, goed te keuren.

 • Naar aanleiding van de heropening van de horeca-terrassen vanaf 8 mei 2021 en het tijdelijk terrasinplantingsplan Overpoortstraat - Stalhof, was om reden van openbare veiligheid een aanpassing nodig van het reeds bestaande politiereglement dat een glasverbod oplegt voor deze buurt. 

  Met een politieverordening van de burgemeester van 7 mei 2021 werd, zoals dat ook naar aanleiding van de start van het academiejaar in 2020 is gebeurd, voorzien in de noodzakelijke afstemming van de bestaande reglementering met de nieuwe, tijdelijke, terrasreglementering. 

  Het is deze politieverordening, die werd genomen op grond van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet dat toelaat dat de burgemeester bij hoogdringendheid een politieverordening kan maken, die thans aan de gemeenteraad ter bekrachtiging wordt voorgelegd. 

 • Op 7 mei 2021 werd de ‘Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken'  door de burgemeester afgekondigd.

  Deze politieverordening, die genomen werd in toepassing van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’, zoals laatst gewijzigd door het , omvat een verbod op het consumeren van alcoholhoudende dranken op het openbaar domein  dit van 22u00 's avonds tot en met 06u00 's ochtends.

  Gelet op de hoogst uitzonderlijke en dringende omstandigheden werd deze politieverordening door de burgemeester genomen in toepassing van artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet:

  In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

  Gelet op het feit dat het buitenplan en de bijhorende maatregelen pas definitief en duidelijk werden na publicatie van het ministerieel besluit op 07 mei 2021, kon niet gewacht worden op de gemeenteraad van 25 mei 2021 om de reeds  bestaande politieverordening te wijzigen, aangezien het buitenplan op 8 mei 2021 reeds in werking trad.

  Voormelde bepaling voorziet dat deze verordening ter bekrachtiging moet worden voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
HRM