Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 18/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet burgemeester

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Dienst Protocol
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Departement Financiën
Dienst Belastingen
Team Bestuur en consolidatie
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 1 contractuele betrekking met een duurtijd van 1 jaar voor 1 consulent/niveau B bij de Dienst Human Resources zodat men kan overgaan tot een dringende, externe aanwerving binnen het administratief en logistiek kader van Politiezone Gent.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 38 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in de eerste mobiliteitscyclus van 2021:

  - 1 betrekking in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
  1 ICT-Consulent
  ICT-Consulent


  - 37 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Interventiedienst
  10 medewerkers
  Inspecteur
  Interventiedienst
  2 hoofdinspecteurs
  Hoofdinspecteur
  Interventiedienst
  1 commissaris leiding
  Commissaris
  Wijkdienst
  12 buurtinspecteurs
  Inspecteur
  Wijkdienst
  1 hoofdinspecteur Politieassistent
  Hoofdinspecteur met specialiteit politieassistent
  Wijkdienst
  1 commissaris
  Commissaris
  Verkeersdienst
  1 hoofdinspecteur Team Acties
  Hoofdinspecteur
  Verkeersdienst
  3 medewerkers Team Acties
  Inspecteur
  Verkeersdienst
  3 medewerkers Team Motor/Fiets
  Inspecteur
  Lokale Recherchedienst
  2 rechercheurs Cel COPPRA
  Inspecteur
  Lokale Recherchedienst
  1 hoofdinspecteur
  Hoofdinspecteur


  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Interventiedienst en de Wijkdienst die vacant zijn verklaard in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2021, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.

Bevoegdheid OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de nieuwe politieverordening houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

  Door het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd de leeftijdsgrens voor het verplicht dragen van een mondmasker gewijzigd. Voortaan dienen kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar geen mondmasker te dragen, waar dit voordien vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht was.

  In antwoord op een vraag tot verduidelijking die door de Stad Gent aan het NCCN werd gesteld omtrent deze, onaangekondigde en enigszins verrassende, wijziging heeft die laatste bevestigd dat "de mondmaskerplicht geldt dus voor kinderen vanaf 13 jaar".

  Een aanpassing van de bestaande politieverordeningen die de federale regels inzake de mondmaskerplicht vertalen naar de lokale Gentse context dringt zich dan ook op. Er wordt tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de onderscheiden politieverordening samen te voegen tot één overzichtelijke politieverordening, zonder dat aan het toepassingsgebied wordt geraakt.

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM

Regeling van de toekomstige werkzaamheden