Terug
Gepubliceerd op 12/05/2021

Agenda  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 12/05/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • 1. Nieuwe locatie vzw SIVI (stockeren goederen).- Jef Van Pee (0224-met bijlage voor de raadsleden) - beantwoord op 10 mei 2021

 • * Toelichting: Voorstel beleidsplan vzw Jong. (presentatie door vzw Jong) (met bijlage voor de raadsleden)

 • IR 1.

  2021_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Gentse scholen tegen racisme

 • IR 2.

  2021_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Contactloze registratie bij bezoek woonzorgcentra

 • IR 3.

  2021_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Omstaandertrainingen Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme

 • IR 4.

  2021_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Toegankelijkheid vaccinatiecentrum

 • IR 5.

  2021_MV_00280 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Resultaten centraal aanmeldingsregister secundair onderwijs

 • IR 6.

  2021_MV_00292 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Geestelijk welbevinden rushuisbewoners

 • IR 7.

  2021_MV_00294 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Zomerscholen

 • IR 8.

  2021_MV_00299 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Corona-impact

 • IR 9.

  2021_MV_00300 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Plaatsen van regenboogbanken

 • * Toelichting: evaluatie armoedebeleidsplan met extra focus op daklozenbeleid (presentatie) (met bijlagen voor de raadsleden)

 • 1.

  2021_GRMW_00506 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 7 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 7 juni 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 2.

  2021_GRMW_00379 - Nieuw Subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ‘Stedelijk reglement betreffende de erkenning en toekenning van toelagen aan vakantiekampinitiatieven zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 oktober 2011, op te heffen en een nieuw 'Subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven' goed te keuren.

 • 3.

  2021_GRMW_00522 - Subsidieovereenkomst voor investeringssubsidies aan jeugdinfrastructuur in de Zandloperstraat te Mariakerke - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Scoutsgroep 151e FOS De Koala's, Zandloperstraat 81, 9030 Mariakerke, betreffende de toekenning van een investeringssubsidie van 27.972,49 euro voor het uitvoeren van werken aan de jeugdinfrastructuur in de Zandloperstraat 81, 9030 Mariakerke, meer bepaald voor het vervangen van schrijnwerk door energiezuiniger schrijnwerk met hoogrendementsglas.

 • 4.

  2021_GRMW_00488 - Naamswijziging van het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent in Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverberg Stad Gent - Goedkeuring

  Tussen het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent, Schoolstraat 27/29 9040 Gent, en de basisschool De Toverberg, Schoolstraat 27, 9040 Gent, is er  een nauwe samenwerking. Beide partijen zijn voorstander om een gelijke benaming door te voeren. 

  Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd de naamswijziging goed te keuren van het Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Duimelotje Stad Gent in Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverberg Stad Gent.

 • 5.

  2021_GRMW_00523 - Nieuw reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021' op te heffen en een nieuw 'Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent' goed te keuren met inwerkingtreding op 1 juni 2021.

 • 6.

  2021_GRMW_00524 - Nieuw subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021' op te heffen en een nieuw 'Subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent' goed te keuren met inwerkingtreding op 1 juni 2021.

 • 7.

  2021_GRMW_00526 - Reglement Samenlevingsprijs - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement van de  'Samenlevingsprijs' te wijzigen, met ingang van 1 juni 2021.

 • 8.

  2021_GRMW_00471 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation - Correctie werkingsjaar 2019 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie van 10.000 euro aan Voetbal in de Stad vzw / KAA Gent Foundation, Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent, ter correctie van de uitbetaling van werkingsjaar 2019.

 • 9.

  2021_GRMW_00507 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Expeditie MIRIAM (Europees Sociaal Fonds periode 01/02/2021 - 31/07/2022) - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Expeditie MIRIAM (Europees Sociaal Fonds periode 01/02/2021 - 31/07/2022) met vzw Groep INTRO - Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel.  De personeelskost van 0,5 VTE maatschappelijk werker wordt hierbij gedekt door de toegekende ESF-subsidie.  

 • 10.

  2021_GRMW_00505 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 7 juni 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 7 juni 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 11.

  2021_GRMW_00508 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 1 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de overdracht van de SVK-schuldvordering voor 2021 (deel 1) van € 7.204,98 naar het OCMW Gent goed te keuren.

 • 12.

  2021_GRMW_00560 - Nieuw arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding op te heffen en een nieuw 'arbeidsreglement voor het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding' goed te keuren met inwerkingtreding op1 september 2021.

 • 13.

  2021_GRMW_00535 - Samenwerkingsovereenkomst Bewegen Op Verwijzing - Eerstelijnszone (ELZ) Gent - periode 1 januari 2021 - 31 december 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst 'Bewegen Op Verwijzing - Eerstelijnszone (ELZ) Gent - periode 1 januari 2021 - 31 december 2022' met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel, met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2021.

 • 14.

  2021_GRMW_00572 - Addendum 2 bij de samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum 2 bij de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Schaarbeek, met betrekking tot de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - optie 1, goed te keuren.

  Hierbij wordt de samenwerking verlengd tot 31 augustus 2021. De opties en de bijhorende financiering zijn ongewijzigd.

 • 15.

  2021_GRMW_00582 - Subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 9000 Gent, waarbij er een bedrag wordt toegekend van 30.000 euro voor het werkingsjaar 2021, voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent vernieuwt.