Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00522 - Subsidieovereenkomst voor investeringssubsidies aan jeugdinfrastructuur in de Zandloperstraat te Mariakerke - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GRMW_00522 - Subsidieovereenkomst voor investeringssubsidies aan jeugdinfrastructuur in de Zandloperstraat te Mariakerke - Goedkeuring 2021_GRMW_00522 - Subsidieovereenkomst voor investeringssubsidies aan jeugdinfrastructuur in de Zandloperstraat te Mariakerke - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 27.972,49

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 2 april 2021 ontving de Jeugddienst een aanvraagdossier voor een investeringssubsidie aan de jeugdinfrastructuur in de Zandloperstraat 81 te 9030 Mariakerke, gebruikt door erkend jeugdwerkinitiatief FOS De Koala's. Conform het Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, werd deze aanvraag ingediend door een vzw die volgens haar statuten optreedt voor het jeugdwerkinitiatief: vzw Scoutsgroep 151e FOS De Koala's. De aanvraag werd vervolledigd op 8 april 2021.

De aanvraag betreft het vervangen van bestaand, verouderd schrijnwerk door energiezuiniger schrijnwerk met hoogrendementsglas. Deze werken werden aangeraden in een energiescan die eind 2020 werd aangeboden door de Stad Gent. De vzw besloot aan deze werken prioriteit te geven, gezien de vervanging van het schrijnwerk ook voor een betere bescherming tegen inbraak en vandalisme zou moeten zorgen. Voor het uitvoeren van andere energiebesparende maatregelen zoals het vervangen van de bestaande verlichting door LED-verlichting zijn er voorlopig geen financiële middelen, maar de vzw hoopt dit toch op korte termijn te kunnen uitvoeren.

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van het subsidiereglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het subsidiereglement schrijft voor dat indien de toegekende subsidie - inclusief voorgaande subsidies in de 9 jaar voorafgaand aan de aanvraag - de 25.000 euro overschrijdt, er een subsidieovereenkomst wordt opgemaakt, die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

In 2012, 2017, 2018, 2019 en 2020 ontving de groep al investeringssubsidies onder hetzelfde reglement, voor in totaal 69.329,20 euro.

Conform deze voorwaarde, moet dus een subsidieovereenkomst worden opgemaakt. 

De kostprijs van de werken wordt ingeschat op 37.296,65 euro (inclusief een marge van 5 % voor onvoorziene kosten), inclusief btw.

Conform het reglement bedraagt de subsidie maximaal 75 % van de kosten, of 27.972,49 euro. 

Het reglement schrijft voor dat de totale subsidie per jeugdwerkinitiatief niet meer dan 115.000 euro per infrastructuur kan bedragen, gespreid over 9 jaar.

Inclusief deze aanvraag komt de groep momenteel aan 97.301,69 euro. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

340620000

budgetpositie

66420000

categorie

Investeringssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

25.175,24

2024

2.797,25

Totaal

27.972,49

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor een investeringssubsidie van 27.972,49 euro voor het uitvoeren van werken aan de jeugdinfrastructuur in de Zandloperstraat 81 te 9030 Mariakerke, met vzw Scoutsgroep 151e FOS De Koala's, Zandloperstraat 81, 9030 Mariakerke, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

 • Subsidieovereenkomst investeringssubsidies FOS De Koala's
 • Aanvraagformulier Investeringssubsidie FOS De Koala's
 • Toelichting aanvraag investeringssubsidie 2021 ramen deuren
 • Akkoordverklaring investeringssubsidie
 • Grondplan (vervangingen aangeduid in rood)
 • Jaarrekening 2019 vzw
 • Offerte Klusjesdienst Francois
 • Offerte Kwadro
 • Offerte VK-Design
 • Rapport Energiescan FOS De Koalas
 • Financiële bijlage