Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00526 - Reglement Samenlevingsprijs - Wijziging

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GRMW_00526 - Reglement Samenlevingsprijs - Wijziging 2021_GRMW_00526 - Reglement Samenlevingsprijs - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op de gemeenteraad van 27 april 2009 werden het reglement en de procedure van de Samenlevingsprijs goedgekeurd. Met de Samenlevingsprijs wil het stadsbestuur een individu, organisatie of professional die zich inzet voor het samenleven in diversiteit in de bloemen zetten. Naar aanleiding van regelmatige evaluaties werd het reglement aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2011, op 26 mei 2015 en op 4 mei 2017. Met deze wijzigingen wilde de toenmalige dienst Welzijn en Gelijke Kansen de Samenlevingsprijs een bredere invulling geven door met verschillende categorieën te werken. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het reglement maakte een onderscheid tussen vier categorieën: individuen, nieuwe Gentenaar (niet in België geboren), social profit-organisaties en bedrijven. In het nieuwe reglement beperken we het aantal categorieën tot drie. We heffen het onderscheid tussen de categorieën 3 en 4, Nieuwe Gentenaar en Individu, op. Er is overlap tussen beide categorieën en bovendien was het onderscheid tussen nieuwe en oude Gentenaars moeilijk hard te maken. De weinige kandidaten die werden voorgedragen voor de categorie Nieuwe Gentenaar, bleken zich vaak al zeer veel jaren in te spannen om bij te dragen aan de positieve interactie tussen Gentenaars van diverse afkomst. Hierdoor was de omschrijving ‘Nieuwe Gentenaar’ zelfs niet meer van toepassing. Ook de jury in 2019 gaf aan dat deze categorie overbodig is. 

Om het wegvallen van een categorie te compenseren, vragen we aan de stemgerechtigde juryleden om per categorie geen drie maar vier kandidaten te nomineren, zodat we de digitale keuzemogelijkheid van de Gentenaars verhogen tot 4 nominaties per categorie.

De te wijzigen artikelen:

Artikel 3. Categorie

In elk van de vier volgende categorieën wordt telkens één prijs toegekend:

 1. Bedrijven die zich op minstens één van de twee volgende domeinen verdienstelijk maken:
  1. een sterke maatschappelijke betrokkenheid op de buurt en de stad hebben
  2. een (personeels- en aanwervings)beleid voeren dat diversiteit, welzijn en gelijke kansen van huidige en toekomstige medewerkers en/of klanten centraal stelt  
 2. Social profit-organisaties (inclusief scholen) die zich op minstens één van de drie volgende domeinen verdienstelijk maken:
  1. het welzijn en de gelijke kansen  van Gentenaren bevorderen
  2. kwetsbare Gentenaren versterken
  3. het samenleven in diversiteit in Gent bevorderen  
 3. Nieuwe Gentenaar: Een persoon van andere origine (niet in België geboren) die door zijn actieve participatie aan en inzet in  de Gentse samenleving (onderwijs, opleiding, werk, verenigingsleven enz.) bijzondere inspanningen levert om bij te dragen aan de positieve interactie tussen Gentenaars van diverse afkomst

        4. Individuen die een bijzondere inspanning leveren om het samenleven in diversiteit op een positieve manier te beïnvloeden.

voorstel gewijzigd artikel:

In elk van de drie volgende categorieën wordt telkens één prijs toegekend:

 1. Bedrijven die zich op minstens één van de twee volgende domeinen verdienstelijk maken:
  1. een sterke maatschappelijke betrokkenheid op de buurt en de stad hebben
  2. een (personeels- en aanwervings)beleid voeren dat diversiteit, welzijn en gelijke kansen van huidige en toekomstige medewerkers en/of klanten centraal stelt  
 2. Social profit-organisaties (inclusief scholen) die zich op minstens één van de drie volgende domeinen verdienstelijk maken:
  1. het welzijn en de gelijke kansen  van Gentenaren bevorderen
  2. kwetsbare Gentenaren versterken
  3. het samenleven in diversiteit in Gent bevorderen  

        3. Individuen die een bijzondere inspanning leveren om het samenleven in diversiteit op een positieve manier te beïnvloeden.


Artikel 5. Procedure

....

§2. Beoordeling
        b. Opmaak van de lijst van genomineerde per categorie (short list)

  1) Elk stemgerechtigd lid van de jury selecteert uit elke categorie maximaal drie kandidaten die voorkomen op de longlist, om in aanmerking te komen als genomineerde voor een bepaalde categorie.

  2) Per categorie worden de drie kandidaten met de meeste voorkeurstemmen genomineerd.

           3) De jury komt hierover samen tot een beslissing.

....

voorstel gewijzigde artikel

Artikel 5. Procedure

§2. Beoordeling
b. Opmaak van de lijst van genomineerde per categorie (short list)
    1) Elk stemgerechtigd lid van de jury selecteert uit elke categorie maximaal vier kandidaten die voorkomen op de longlist, om in aanmerking te komen als genomineerde voor een              bepaalde categorie.
    2) Per categorie worden de vier kandidaten met de meeste voorkeurstemmen genomineerd

     3) De jury komt hierover samen tot een beslissing.


Artikel 6. Non-discriminatie clausule (recentelijk aangepast voor alle reglementen)

De uitvoerder verbindt er zich toe:

 • geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden.
 • toegankelijk te zijn voor iedereen.
 • elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.
 • de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.
 • indien men beroep doet op derden onderhavige code aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van de overeenkomst.

 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen.


In het reglement wordt verder de naam van de dienst die belast is met de controle van de uitvoering van dit reglement gewijzigd conform de wijziging van het organogram zoals goedgekeurd door het CVB van 25.02.2021. De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen wordt daarbij gewijzigd in de Dienst Lokaal Sociaal Beleid.

Voormelde wijzigingen aan het subsidiereglement treden in voege vanaf 1 juni 2021.

De Dienst Lokaal Sociaal Beleid is belast met de uitvoering en periodieke evaluatie van dit reglement.

Activiteit

ACA1400 Organiseren centrale ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Besluit

Artikel 1

Wijzigt het reglement van de 'Samenlevingsprijs' zoals aangegeven in het document in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1 juni 2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement van de 'Samenlevingsprijs' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen