Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00507 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Expeditie MIRIAM (Europees Sociaal Fonds periode 01/02/2021 - 31/07/2022) - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00507 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Expeditie MIRIAM (Europees Sociaal Fonds periode 01/02/2021 - 31/07/2022) - Goedkeuring 2021_GRMW_00507 - Partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Expeditie MIRIAM (Europees Sociaal Fonds periode 01/02/2021 - 31/07/2022) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • ESF-oproep 490 "outreach en activering II"

Voorgestelde uitgaven

€ 39.410,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Dienst Werk en Activering (toen nog MAACT) diende samen met vzw Groep Intro en vzw De Vrouwenraad een projectvoorstel in in de ESF-oproep 490, "outreach en activering II": project MIRIAM, een activeringstraject voor alleenstaande moeders, met combinatie van individuele begeleiding en empowerend groepswerk. Het projectvoorstel werd in december 2020 door ESF goedgekeurd.   vzw Groep INTRO is de promotor van dit project, dat ook in Oostende en Antwerpen ingediend en goedgekeurd werd in samenwerking met het OCMW.   Het project werd hernoemd tot "Expeditie MIRIAM" om een duidelijker onderscheid te maken met de eerdere MIRIAM-projecten van de POD Maatschappelijke Integratie.   De rol van vzw De Vrouwenraad als partner werd door ESF niet weerhouden gezien zij geen inhoudelijke rol uitoefenen in de trajectwerking.  In de uitvoering zullen de partners echter nog steeds op hun ondersteunende expertise kunnen rekenen (vorming, intervisie).  

Het project is op 1 februari 2021 gestart met een periode van 3 maanden waarin op een outreachende wijze kandidaten gezocht en geselecteerd worden.  De partners richten zich hiervoor in eerste instantie op de welzijnsbureaus, maar ook op externe diensten.  En expliciet op niet-leefloongerechtigden, omdat er voor leefloongerechtigden binnen de reguliere werking van Dienst Werk en Activering een soortgelijk aanbod is (kortere groepswerking MIRIAM). 

Na deze fase, vanaf mei 2021, zal de groep van 15 alleenstaande moeders gedurende 15 maanden intensief begeleid worden door een tandem van vzw Groep INTRO en Dienst Werk en Activering (2 halftijdse medewerkers). Zij zullen de cliënten individueel begeleiden, zowel op het vlak van werk als op het vlak van welzijn, en zullen daarnaast ook empowerend groepswerk aanbieden.  Het doel van het project is om de deelneemsters sociaal en indien haalbaar ook professioneel te activeren, door belemmeringen te verminderen, hen te versterken en te empoweren.

De personeelsinzet van 0,5 VTE maatschappelijk werker wordt volledig gedekt door de ESF-subsidie. 

De gezamenlijke uitvoering van het project wordt geformaliseerd in voorliggende partnerschapsovereenkomst met de promotor, vzw Groep INTRO, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel (rekeningnummer BE53 7755 9526 3153).  Dienst Werk en Activering ontving deze overeenkomst pas recent van de promotor, en kon deze dus niet eerder ter goedkeuring voorleggen. 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de uitvoering van het project dient de partnerschapsovereenkomst te worden goedgekeurd met de promotor, vzw Groep INTRO. Deze overeenkomst regelt de gezamenlijke en onderscheiden engagementen, de verdeling van de opdrachten, de inzet van personeel en de verdeling van de middelen.

De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van het ESF-project met begindatum 01/03/2021 en einddatum 31/07/2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Werk en Activering  
Budgetplaats D391000000 
Categorie* exploitatie 
Subsidiecode ESF.MRM 
2021 24.084  
2022 15.326  
Totaal 39.410 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Werk en Activering 
Budgetplaats D391000000  
Categorie* exploitatiesubsidie 
Subsidiecode ESF.MRM 
2021 30.011 
2022 19.099 
Totaal 49.110 

Verwachte ontvangsten

€ 49.110,00

Activiteit

ACD3912 Aanbieden van empowerend groepswerk

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Expeditie MIRIAM (Europees Sociaal Fonds periode 01/02/2021 - 31/07/2022) met vzw Groep INTRO - Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel, zoals gevoegd in bijlage.