Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00508 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 1 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00508 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 1 - Goedkeuring 2021_GRMW_00508 - Debiteurenbeheer Sociaal Verhuurkantoor Gent – overdracht schuldvorderingen 2021 aan het OCMW - deel 1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen OCMW-Gent en SVK Gent, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 januari 2020, artikel 6.4.;
  • De procedure debiteurenbeheer SVK Gent: waardering en overdracht vorderingen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het SVK Gent op 29 juni 2020.

Voorgestelde uitgaven

€ 7.204,98

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen OCMW Gent en SVK Gent werd op 20 januari 2020 een overeenkomst afgesloten die de samenwerking tussen beide partijen regelt. 

Op 29 juni 2020 keurde de Raad van Bestuur van het SVK Gent de procedure debiteurenbeheer goed. Deze omvat de bepalingen rond dubieuze debiteuren, de oninbaarstellingen en de samenwerking met het OCMW voor de invordering van schuldvorderingen op ex-huurders van het SVK.

De procedures worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van de beheersovereenkomst van het SVK. Alle procedures zijn afgestemd op de overeenkomstige bepalingen van het OCMW Gent.

De overdracht van schuldvorderingen van het SVK naar OCMW verbindt het OCMW om de vordering over te nemen en binnen zijn debiteurenbeheer te innen.

De vorderingen worden van het SVK aan het OCMW overgedragen via een klassieke schuldoverdracht (art. 1689 t.e.m. 1701 oud B.W.).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft een overdracht van de volgende schuldvorderingen 2021 (deel 1)  van het Sociaal Verhuurkantoor Gent aan het OCMW Gent voor een totaal bedrag van 7.204,98 euro:

A76919 voor € 4.294,81 Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 31 maart 2020. De huurwaarborg werd vrijgegeven op 17 december 2020. Minnelijke pogingen tot aanzuivering waren zonder succes, datum laatste aanmaning (aangetekend ) op 10 maart 2021.

A181829 voor € 2.910,17 Schuldoverdracht wegens uitputting mogelijkheden tot minnelijke aanzuivering. Het huurcontract liep af op 29 februari 2020. De huurwaarborg werd vrijgegeven op 17 februari 2020. Minnelijke pogingen tot aanzuivering waren zonder succes, datum laatste aanmaning (aangetekend) op 10 maart 2021.


 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Decentraal maatschappelijk werk 
Budgetplaats C99000000  
Categorie* 6481202  
Subsidiecode niet relevant 
2021 7.204,98
totaal7.204,98


Overzicht van de inkomsten

Dienst*

Decentraal maatschappelijk werk

Budgetplaats C99000000  
Categorie* 7481202 
Subsidiecode niet relevant 
2021
Totaal

Verwachte ontvangsten

€ 1,00

Activiteit

ACV2310 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de overdracht van de SVK-schuldvordering voor 2021 (eerste deel) van € 7.204,98 aan het OCMW Gent.