Terug
Gepubliceerd op 06/05/2021

2021_GRMW_00535 - Samenwerkingsovereenkomst Bewegen Op Verwijzing - Eerstelijnszone (ELZ) Gent - periode 1 januari 2021 - 31 december 2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/05/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00535 - Samenwerkingsovereenkomst Bewegen Op Verwijzing - Eerstelijnszone (ELZ) Gent - periode 1 januari 2021 - 31 december 2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00535 - Samenwerkingsovereenkomst Bewegen Op Verwijzing - Eerstelijnszone (ELZ) Gent - periode 1 januari 2021 - 31 december 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de implementatie van de methodiek ‘Bewegen op verwijzing’ (BOV).

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) is een Vlaams pilootproject dat opgestart werd in 2016 over heel Vlaanderen onder impuls van minister Vandeurzen. Dankzij dit project kunnen huisartsen hun patiënten doorverwijzen naar een beweegcoach of BOV-coach voor een beweegplan op maat. Doel van dit project is inactieve mensen aan het bewegen krijgen om op die manier de risico’s op gezondheidsproblemen te verkleinen. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare doelgroepen die een groter risico hebben. 

Op 24 november 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de engagementsverklaring goed in het kader van de subsidieoproep voor het project Bewegen Op Verwijzing (BOV).

Ook Gent tekende in 2017 in, samen met andere gemeenten zoals Melle, Merelbeke en Destelbergen via de kleinstedelijke zorgregio Gent. Gent ontving bij de start van BOV een éénmalige incentive van 7.597,8 euro (of 0,05 euro per inwoner). Dit bedrag wordt in Gent ingezet voor de terugbetaling van de persoonlijke bijdrage van mensen met verhoogde tegemoetkoming en mensen in budget- en schuldhulpverlening zodat BOV voor deze kwetsbare groep gratis is. Het lokale Multidisciplinaire Netwerk (LMN) Regio Gent was tot mei 2020 bovenlokale trekker voor de zorgregio Gent. Stad Gent was trekker op lokaal niveau. 

Het project werd positief geëvalueerd en loopt ondertussen goed in Gent: er zijn vier BOV-coaches actief in Gent. In mei start een vijfde op. Ze werken wijkgericht vanuit goed gekende laagdrempelige locaties (buurtcentrum, Open Huis, lokaal dienstencentrum, sporthal, …).

BOV liep oorspronkelijk tot eind 2020 maar ondertussen besliste Vlaanderen op basis van goede evaluaties om het project te verlengen tot en met 2022. Met de vorming van de nieuwe eerstelijnszonde Gent en de gelijktijdige stopzetting van de werking van het LMN regio Gent wordt er een nieuwe trekker gezocht voor dit project. 

Voor de verlenging wordt een incentive voorzien van 11.407 euro (of 0,0435 euro per inwoner). Vlaanderen wil bovendien BOV na 2022 structureel verankeren in Vlaamse regelgeving. Met het OCMW wordt ondertussen bekeken of  het kan tussenkomen voor de persoonlijke BOV bijdrage van haar cliënten, dit zodra de Vlaamse incentive uitgeput is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorgesteld wordt om het trekkerschap over te dragen naar het Team Gezondheid van de Dienst Regie Gezondheid en Zorg dat eerder al instond voor de lokale opvolging van BOV in Gent. Dit preventieproject sluit volledig aan bij de prioritaire doelstelling 'versterken van gezondheidsvaardigheden' uit het gezondheidsbeleidsplan 2020-2025.

De samenwerkingsovereenkomst ‘Bewegen Op Verwijzing’ met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel, voor de periode 1/01/2021 t.e.m. 31/12/2022, met inwerkingtreding op 1 januari 2021 ligt thans ter goedkeuring voor; de Stad ontving het  document 'samenwerkingsovereenkomst' via mail op 23 maart 2021, vandaar dat ze niet eerder ter beslissing aan de gemeenteraad kon worden voorgelegd.

Overzicht van de inkomsten

Dienst*
Regie Gezondheid en Zorg 
Budgetplaats
354540000 
Categorie*
E
Subsidiecode  
2021
11407 
Totaal
11407 
 

Verwachte ontvangsten

€ 11.407,00

Activiteit

ACR0015 Gezondheidsvaardigheden versterken

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst 'Bewegen Op Verwijzing - Eerstelijnszone (ELZ) Gent - periode 1 januari 2021 - 31 december 2022' met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel, zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2021.