Terug
Gepubliceerd op 13/01/2021

Agenda  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • 2. Nog openstaande afspraken van de voorbije zittingen commissie OWP (met bijlage voor de raadsleden)

 • IR 1.

  2021_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: extra federale middelen armoedebestrijding

 • IR 2.

  2021_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Activering OCMW-cliënten via duaal leertraject BPost

 • IR 3.

  2021_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Terugkeer van leerlingen uit code rood (Stedelijk onderwijs)

 • IR 4.

  2021_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Ondersteuning kinderopvang

 • IR 5.

  2021_MV_00028 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Gent bouwt groot centraal vaccinatiedorp

 • IR 6.

  2021_MV_00030 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Extra uitgaven voor ICT in het onderwijs

 • IR 7.

  2021_MV_00032 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: Daklozenopvang

 • IR 8.

  2021_MV_00045 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Covid-19 vaccinatie door lokale besturen

 • 1.

  2021_GRMW_00102 - Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het Actieplan antidiscriminatie en antiracisme 2020-2025. 

  Het college keurt de antwoorden goed op de adviezen van de Stedelijke Adviesraad voor Etnisch-Culturele Diversiteit Ad Rem en de Jeugdraad.

 • * Wijkbudget Gent: toelichting wijkdialogen (presentatie in bijlage voor de raadsleden)

 • * Toelichting: ontwerpbeleidsnota Outreachend werken 2020-2025. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 2.

  2021_GRMW_00031 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij' voor werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Topunt Gent vzw, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een bedrag wordt toegekend van 60.000 euro per jaar, voor werkingsjaren 2021 tot en met 2023, voor de coördinatie van het project 'Generatie Gaatjesvrij'.

 • 3.

  2021_GRMW_00053 - Samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie-optie1 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II laan 35/33, 1030 Schaarbeek, met betrekking tot de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - optie 1, goed te keuren.

  Hierbij wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid een geraamd bedrag van 164.750 EUR toegewezen aan de Stad Gent in functie van de complementaire inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en analyse van clusters en zorg voor kwetsbare personen of groepen. 

 • 4.

  2021_GRMW_00067 - Reglement voor erkenning/subsidiëring van vormings- en/of ontmoetingsactiviteiten voor senioren (waaronder jubileumvieringen) - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor erkenning/subsidiëring van vormings- en/of ontmoetingsactiviteiten voor senioren (waaronder jubileumvieringen)' te wijzigen, met ingang van 1 februari 2021.

 • 5.

  2021_GRMW_00068 - Reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement betreffende de erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het toekennen van werkingssubsidie' te wijzigen, met ingang van 1 februari 2021.

 • 6.

  2021_GRMW_00069 - Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking' te wijzigen, met ingang van 1 februari 2021.

 • 7.

  2021_GRMW_00104 - Nieuw subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de coronacrisis - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'subsidiereglement voor de relance van organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding, gelijke kansen, ontmoeting en burgerparticipatie ingevolge de coronacrisis' goed te keuren, met inwerkingtreding na bekendmaking.

 • 8.

  2021_GRMW_00101 - Overheidsopdracht van diensten - Sensoc-onderzoek onveiligheidsgevoel sector Rabot en ontwikkelen van technologische oplossingen - Bestek - Vaststelling

 • 9.

  2021_GRMW_00028 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van hulpverlening in de leefwereld van precaire gezinnen via presentiewerk bij zelforganisaties - werkingsjaar 2021 tot 2024 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de subsidieovereenkomst goed te keuren 'voor het realiseren van hulpverlening in de leefwereld van precaire gezinnen via presentiewerk bij zelforganisaties' met De Fontein Gent – Huis van Hygiëne – Orde van Malta, gelegen te Edmond van Beverenplein 22, 9000 Gent, vestigingseenheid van de vzw Belgische Vereniging van de Orde van Malta, met zetel te 1030 Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 43, ten bedrage van € 80.000 voor het werkingsjaar 2021 tot 2024.

 • 10.

  2021_GRMW_00103 - Beleidsnota Wijkbeleid en beleidsparticipatie - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Beleidsnota Samen stad maken begint in de wijken 2020-2025 goed te keuren.

 • 11.

  2021_GRMW_00006 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van een bouwspeelplaats te Gent voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het realiseren van een bouwspeelplaats te Gent voor werkingsjaren 2021-2022 met das Kunst vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, waarbij een subsidie wordt toegekend van 16.068 euro.

 • 12.

  2021_GRMW_00007 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Brugse Poort en het versterken van de organisatie - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 met  Al Istiqama vzw, Boomstraat 138a, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 10.000,00 euro (niet geïndexeerd) voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Brugse Poort en het versterken van de organisatie.

 • 13.

  2021_GRMW_00015 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - werkingsjaren 2021-2023 - Futsal Besiktas - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - werkingsjaren 2021-2023 - met vzw Futsal Besiktas, Ooievaarstraat 125, 9000 Gent. Het toegekend subsidiebedrag per jaar bedraagt 6.000 euro, jaarlijks geïndexeerd met 0,85 %.

 • 14.

  2021_GRMW_00016 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren en de organisatie van een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Brugse Poort - werkingsjaren 2021-2023 - Maanobota Collective - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het professionaliseren en de organisatie van een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Brugse Poort - werkingsjaren 2021-2023 - met Maanobota Collective vzw, Spinnerstraat 2, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.255,72 euro.

 • 15.

  2021_GRMW_00017 - Subsidieovereenkomst voor de algemene werking van de jeugdwelzijnswerkorganisatie en het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Meulestede/Afrikalaan en de site aan het Zuid. - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Habbekrats, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent, voor het realiseren van het lokaal jeugdwelzijnswerk en het realiseren van een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijken Meulestede/Afrikalaan en Zuid voor de werkingsjaren 2021-2023.

 • 16.

  2021_GRMW_00018 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor de realisatie van de uitbouw en het beheer van het jongerencultuurcentrum Minus One voor de werkingsjaren 2020-2022 met vzw Minus One, Opgeëistenlaan 455 te 9000 Gent, waarbij een aanvullende subsidie wordt toegekend voor de werkingsjaren 2021-2022 van jaarlijks 54.000,00 euro (niet geïndexeerd).

 • 17.

  2021_GRMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod - werkingsjaren 2021-2023 - Posküder vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 met Posküder vzw, Land van Waaslaan 162, 9040 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 18.000,00 euro (niet geïndexeerd), voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod.

 • 18.

  2021_GRMW_00020 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent - werkingsjaren 2021-2023 - Bloemenstad vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Bloemenstad vzw, Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent, voor het realiseren van jeugdwerk en de uitbouw van een vrijwilligerswerking in Nieuw Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 84.221,23 euro.

 • 19.

  2021_GRMW_00021 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Rabot en het versterken van de organisatie - werkingsjaren 2021-2023 - Özburun vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 met Özburun vzw, Opgeëistenlaan, 9000 Gent, voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Rabot en het versterken van de organisatie, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 36.000,00 euro (niet geïndexeerd).

 • 20.

  2021_GRMW_00022 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod - werkingsjaren 2021-2023 - Rede vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 met Rede vzw, Anjelierstraat 41, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 40.500,00 euro (niet geïndexeerd), voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod.

 • 21.

  2021_GRMW_00023 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van het Bruggenbouwersproject ‘Mentaal Welzijn in het jeugd(welzijns)werk’ voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de realisatie van het Bruggenbouwersproject ‘Mentaal Welzijn in het jeugd(welzijns)werk’ voor werkingsjaren 2021-2022 met vzw Huis voor Jongeren (Overkop), Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 27.000,00 euro (niet geïndexeerd).

 • 22.

  2021_GRMW_00059 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod voor jongeren in kwetsbare situaties in de wijk Macharius-Heirnis - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod voor jongeren in kwetsbare situaties in de wijk Macharius - Heirnis voor de werkingsjaren 2021-2023 met vzw Larf!, Kazemattenstraat 17, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 20.000,00 euro (niet geïndexeerd).

 • 23.

  2021_GRMW_00060 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 tussen het stadsbestuur van Gent en Enderun vzw, Galnootlaan 13, 9032 Wondelgem, waarbij in totaal een subsidie wordt toegekend van 40.500,00 euro.

 • 24.

  2021_GRMW_00061 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie, het voorzien van een vrijetijdsaanbod en jeugdwelzijnswerk in de wijk Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in Malem-Rooigem - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 tussen het stadsbestuur van Gent en Averroes vzw, Meibloemstraat 78, 9000 Gent, waarbij jaarlijks een subsidie wordt toegekend van 126.000,00 euro (niet geïndexeerd).

 • 25.

  2021_GRMW_00062 - Subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen organisatie en aanbod in de wijken Rabot en Brugse Poort en mobiel jeugdwelzijnswerk in de wijk Rabot - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de werkingsjaren 2021-2023 tussen het stadsbestuur van Gent en Ergenekon vzw, Maria Theresiastraat 67a, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 81.000,00 euro (niet geïndexeerd).

 • 26.

  2021_GRMW_00063 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers en mobiel jeugdwelzijnswerk in STH - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de inzet van een mobiele jeugdwelzijnswerker voor de doelgroep tienerouders, voor de werkingsjaren 2021 - 2022 met vzw JES, Werkhuizenstraat 3 te1080 Sint-Jan-Molenbeek, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 58.904,36 euro (niet geïndexeerd).  

 • 27.

  2021_GRMW_00064 - Subsidieovereenkomst 2021- 2025 met vzw Jong houdende de realisatie van lokaal jeugdwelzijnswerk - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw Jong, Antwerpsesteenweg 195, 9040 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 • 28.

  2021_GRMW_00065 - Subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in meest precaire situaties met focus op tienerouders, voor de werkingsjaren 2021 - 2023 met vzw Lejo, Antwerpsesteenweg 701 te 9040 Gent,  waarbij een jaarlijkse subsidie wordt toegekend van 43.200,00 euro (niet-geïndexeerd) door de Jeugddienst en 30.000,00 euro (niet-geïndexeerd) door Dienst Outreachend Werk, in totaal een jaarlijkse subsidie van 73.200,00 euro (niet-geïndexeerd). • 29.

  2021_GRMW_00099 - Nieuw reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement tot erkenning als jeugdwerkinitiatief' op te heffen en een nieuw 'Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven' goed te keuren met inwerkingtreding de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.

 • 30.

  2021_GRMW_00100 - Nieuw Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de volgende reglementen op te heffen: 

  • ‘Stedelijk reglement betreffende de toelage aan startende eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 01 juli 2009.

  • ‘Reglement betreffende de toekenning van een toelage aan jeugdbewegingen, jongerenbewegingen en ander lokaal jeugdwerk’ , goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2016.

  • ‘Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2015.

  • ‘Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan atelierwerkingen’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 november 2004.

  en een nieuw 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' goed te keuren met inwerkingtreding de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.

 • 31.

  2021_GRMW_00024 - Overeenkomst betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang van baby's en peuters - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst  met de Vlaamse overheid en het Agentschap Opgroeien Regie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, betreffende de procedure voor de toekenning van subsidies voor inkomenstarief in de kinderopvang voor baby's en peuters' met inwerkingtreding vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst door beide partijen, en aan de criteria waarmee de Stad Gent de aanvragen tot subsidiëring zal beoordelen.

 • 32.

  2021_GRMW_00066 - Projectovereenkomst in het kader van de ESF-oproep m.b.t. Projectnummer 502 : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen aan de ESF-projectovereenkomst voor het project: 'Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang'.

 • 33.

  2021_GRMW_00025 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor 'De Plantrekkerij' (artistieke projecten) in Nieuw Gent - Werkingsjaren 2020-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomsten met  Larf! vzw, met maatschappelijke zetel te Kazemattenstraat 17, 9000 Gent, voor 'De Plantrekkerij' (artistieke projecten) in Nieuw Gent - Werkingsjaren 2020-2023. 

  Het addendum betreft de uitvoering van het Speed-You-Up-project met NEET-jongeren in Nieuw Gent in de periode van 1 februari 2021 tot en met 30 september 2022 (kosten: 30.000 euro).


 • 34.

  2021_GRMW_00026 - Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2021-2022.

 • 35.

  2021_GRMW_00027 - Naamswijziging van het Autonoom Centrum voor DBSO (CLW-Gent) in 'DuO²-Gent' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met ingang van 1 september 2021 goedkeuring te verlenen aan de naamswijziging van het Autonoom Centrum voor DBSO (CLW-Gent) in "DuO²-Gent".

 • 36.

  2021_GRMW_00052 - Hernieuwd afsprakenkader IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Goedkeuring

  Tot en met 31 december 2018 bevatte het Gemeentedecreet specifieke regels over de wijze waarop lokale besturen interne verzelfstandiging (IVA's) konden organiseren, zoals het IVA Stedelijk Onderwijs Gent (SOG). Met het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur (DLB) kwam dit kader te vervallen. Met het oog op de vereenvoudiging van de regelgeving werden de IVA's niet langer geregeld. De Memorie van Toelichting bij het DLB bevestigt dat lokale besturen nog steeds kunnen kiezen voor interne verzelfstandiging, maar daarbij niet langer verplicht zijn een decretaal voorgeschreven formule te volgen. Voorliggend hernieuwd IVA kader vervangt, herneemt waar mogelijk en actualiseert waar nodig de eerdere afspraken die de Stad maakte in verband met het SOG in resp. het oprichtingsbesluit d.d. 25 februari 2013 en de beheersovereenkomst. 

 • 37.

  2021_GRMW_00045 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent' voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 -Addendum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Aan de Kant, Zandloperstraat 213 te 9030 Mariakerke, voor de inrichting van en exploitatiekosten voor de WijkWerkPlaats Nieuw Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 80.000 euro voor de werkingsjaren 2021-2022.

 • 38.

  2021_GRMW_00029 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de werking van de KAA Gent Foundation voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

  Aan de raden wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met KAA Gent CVBA SO en vzw Voetbal in de Stad voor de werking van de KAA Gent Foundation voor werkingsjaren 2020-2025 met KAA Gent cvba SO en vzw Voetbal in de Stad, beiden met maatschappelijke zetel Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent, waarbij voor de werkingsjaren 2021-2023 een aanvullende subsidie wordt toegekend van jaarlijks 27.000 euro (niet geïndexeerd) voor het realiseren van een kwalitatief vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan door middel van een sociaal-sportieve methodiek.

 • 39.

  2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 waarbij een aanvullende subsidie wordt toegekend voor het realiseren van een "safe space" voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk - werkingsjaar 2021 met vzw BMLIK, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.

 • 40.

  2021_GRMW_00118 - Subsidieovereenkomst voor Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaar 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaar 2021 - met Dyzo vzw, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, waarbij een subsidie wordt toegekend van 18.271 euro (9.135,5 euro door de Stad Gent en 9.135,5 euro door OCMW Gent).